Hvor­for æl­des vi?

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Der fin­des ik­ke no­get en­kelt svar på det­te spørgs­mål. Som med næ­sten alt an­det i bi­o­lo­gi­en kan det for­kla­res med ge­ne­tik og mil­jø. En af de mest ud­bred­te te­o­ri­er om, hvor­for vi æl­des, er, at det er et evo­lu­tio­nært uheld. Char­les Darwins be­røm­te te­o­ri si­ger, at de bedst til­pas­se­de dyr for­me­rer sig me­re end de min­dre ve­l­ud­vik­le­de og har stør­re chan­ce for at vi­dere­fø­re de­res ge­ner til næ­ste ge­ne­ra­tion. For at kun­ne for­me­re sig skal et in­di­vid over­le­ve op­væk­sten, fin­de en ma­ge og sør­ge for, at af­kom­met over­le­ver sin op­vækst. Over tid får vo­res krop ska­der og be­gyn­der ef­ter­hån­den at bli­ve ned­brudt, og når et in­di­vid har for­me­ret sig, spil­ler det ik­ke læn­ge­re no­gen evo­lu­tio­nær rol­le, hvor læn­ge det le­ver. Fra et evo­lu­tio­nært syns­punkt er det der­for ik­ke vig­tigt at ha­ve ge­ner, der sør­ger for et langt liv. Tvær­ti­mod kan det væ­re po­si­tivt at le­ve hur­tigt og dø ung, hvis det be­ty­der, at in­di­vi­det har stør­re chan­ce for at vi­dere­fø­re si­ne ge­ner.

»Fra et evo­lu­tio­nært syns­punkt er det ik­ke vig­tigt at ha­ve ge­ner, der sør­ger for et langt liv«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.