Har vi en øv­re al­ders­græn­se?

Kroppen 3 - - Nysgerrig? -

I 2010 blev det esti­me­ret, at cir­ka 8 % af ver­dens be­folk­ning var over 65 år. I 2050 for­ven­tes den­ne an­del at væ­re ste­get til 16 % – det er cir­ka 1,5 mil­li­ar­der men­ne­sker. Men til trods for en til­sy­ne­la­den­de fæ­no­me­nal øg­ning i men­ne­skets le­ve­al­der er de al­ler­æld­ste ik­ke ble­vet sær­lig me­get æl­dre de sid­ste 2000 år. Og­så for 2000 år si­den blev folk of­te om­kring 70. Til det si­ger Bri­an Ken­ne­dy, le­der af Buck In­sti­tu­te for Re­search on Aging: - Me­di­an­vær­di­en for den men­ne­ske­li­ge le­ve­tid er ste­get gan­ske dra­stisk. Men det er kun me­di­a­nen. Spørgs­må­let om, hvor­vidt vi kan øge mak­si­mu­mal­de­ren, er end­nu ube­sva­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.