Frem­ti­dens al­der­dom

Kroppen 3 - - Nysgerrig? - – Bri­an Ken­ne­dy, The Buck In­sti­tu­te for Re­search on Aging

Li­ge nu kon­cen­tre­rer al­drings­forsk­nin­gen sig mest om, hvor­dan vi kan hol­de men­ne­sker så ra­ske som mu­ligt, så læn­ge som mu­ligt. Men vi be­fin­der os midt i en vi­den­ska­be­lig re­vo­lu­tion, og in­gen tør spå om, hvad vi ved om 100 år. Det er al­le­re­de lyk­ke­des for­ske­re at ud­vik­le bio­ni­ske kro­p­s­de­le, som kan sty­res ved tan­kens kraft, at 3D-prin­te trans­plan­ta­ter, og de be­gyn­der at for­stå stam­cel­ler­nes enor­me po­ten­ti­a­le. Og i frem­ti­den hå­ber for­sker­ne på at kun­ne bry­de bi­o­lo­gi­ens spil­le­reg­ler og ta­ge dis­se frem­skridt i brug og bli­ve »trans­men­ne­ske­li­ge« – gen­nem grad­vist læn­ge­re liv, og må­ske oven i kø­bet evigt liv.

Ide­en om trans­men­ne­ske­lig­hed er ik­ke ny og in­de­bæ­rer tek­no­lo­gi­ske kro­p­s­de­le, gen­mo­di­fi­ce­ring og klo­ning. Uhel­dig­vis – el­ler hel­dig vis, af hæn­gigt af, hvor­dan du ser på det – er det­te langt ude i frem­ti­den.

»Vo­res mål har al­tid væ­ret at hol­de men­ne­sker fri­ske og ra­ske læn­ge­re. De bli­ver nok og­så æl­dre, men det vig­tig­ste for os er at gi­ve dem øget livskva­li­tet«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.