Ner­ve­sy­ste­met

Kroppen 3 - - Indhold -

Det­te sy­stem er krop­pens strøm­net, som sen­der sig­na­ler fra ho­ve­d­et og ned til tæ­er­ne – og til al­le ste­der de­r­i­mel­lem. Ner­ve­sy­ste­met kan ind­de­les i to ho­ved­dele: det cen­tra­le og det pe­ri­fe­re ner­ve­sy­ste­met.

Det cen­tra­le ner­ve­sy­stem be­står af hjer­nen og ry­gra­den og ud­gør krop­pens kon­trol­cen­te­ret. Mens hjer­nen har an­sva­ret for de fle­ste sig­na­ler, kan ry­gra­den og­så sty­re nog­le ting ale­ne. Det gæl­der ryg­marvs­re­flek­ser, og bl.a. knæ­re­flek­sen er en sådan ty­pe re­fleks. Dis­se re­ak­tio­ner går uden om hjer­nen kan der­for ske super hur­tigt.

Det pe­ri­fe­re ner­ve­sy­stem er net­vær­ket af ner­ver, der »fodrer« re­sten af krop­pen, og og­så det kan ind­de­les i to: det so­ma­ti­ske og det au­to­no­me ner­ve­sy­stem. Det so­ma­ti­ske ner­ve­sy­stem ta­ger sig af alt det, du kan fø­le på og be­væ­ge, f.eks. når du stram­mer læg­mus­k­ler­ne el­ler fø­ler smer­te, hvis du træ­der på et søm. Det au­to­no­me ner­ve­sy­stem ta­ger sig af vig­ti­ge ting, der fo­re­går i bag­grun­den, og sør­ger f.eks. for, at hjer­tet slår, og at tar­me­ne ar­bej­der, som de skal.

»Mens hjer­nen har an­sva­ret for de fle­ste sig­na­ler, kan ry­gra­den og­så sty­re nog­le ting ale­ne«

Ner­ver­nes net­værk Ner­ve­sy­ste­met sen­der elek­tri­ske be­ske­der til he­le krop­pen. Bryst­ner­ver Der er 12 par bryst­ner­ver, og 11 af dem lig­ger mel­lem ri­b­be­ne­ne. De frag­ter sig­na­ler til bry­stet og ma­ven. Al­bu­e­ner­ver Dis­se ner­ver lig­ger på yder­si­den af al­bu­en, og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.