Hvad gør ny­rer­ne?

Kroppen 3 - - Indhold -

Når blod kom­mer ind i ny­rer­ne, pas­se­rer det igen­nem et nep­hron. Det er en lil­le en­hed, som be­står af ka­pil­læ­rer og et rør (ny­re­tu­buli­en), som trans­por­te­rer af­fald. Dis­se ar­bej­der sam­men for at fil­te­re blo­det og re­tur­ne­rer det ren­se­de blod til hjer­te og lun­ger, hvor det på ny bli­ver for­sy­net med oxy­gen. Blod­strøm­men sør­ger og­så for at fjer­ne af­falds­stof­fer og med­brin­ger dem til blæ­ren til ud­skil­lel­se gen­nem uri­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.