Hor­moner

Hor­mon­sy­ste­met bru­ges til kom­mu­ni­ka­tion.

Kroppen 3 - - Indhold -

Hor­moner er ke­mi­ka­li­er, som kir­t­ler­ne i hor­mon­sy­ste­met bru­ger til at kom­mu­ni­ke­re med og sty­re cel­ler og or­ga­ner i vo­res krop. Dis­se kir­t­ler be­teg­nes duct­less-kir­t­ler og ud­skil­ler for­skel­li­ge ty­per hor­moner di­rek­te ind i blod­ba­nen og i be­stem­te or­ga­ner.

Mål­or­ga­ner­ne in­de­hol­der hor­mon­re­cep­to­rer, som re­a­ge­rer på ke­mi­ske an­vis­nin­ger. Vi har 50 for­skel­li­ge ty­per hor­moner i krop­pen, og de be­står ho­ved­sa­ge­ligt af tre ty­per: pep­ti­der, ami­ner og ste­roi­der.

Det mest kend­te ste­roid er te­stoste­ron. Det ud­skil­les fra bi­ny­re­bar­ken, fra de mand­li­ge og kvin­de­li­ge kønsor­ga­ner og fra mo­der­ka­gen hos gravi­de kvin­der. Fler­tal­let af hor­moner­ne er de så­kald­te pep­ti­der, som be­står af kor­te kæ­der af ami­no­sy­rer. De ud­skil­les fra hypo­fy­sen og pa­rat­hyroid-kir­t­ler­ne. Amin-hor­moner­ne ud­skil­les fra skjold­brusk­kir­t­len og bi­ny­re­mar­ven og er knyt­tet til »kæmp el­ler flygt«-re­spon­sen.

Æn­drin­ger i krop­pen, som skyl­des det en­dokri­ne sy­stem, op­træ­der lang­som­me­re end æn­drin­ger, der skyl­des ner­ve­sy­ste­met. Det en­dokri­ne sy­stem re­gu­le­rer vækst, stem­nin­ger, stof­skif­te, re­pro­duk­ti­ve pro­ces­ser og et for­holds­vis kon­stant sta­bilt in­dre mil­jø i krop­pen. Hypo­fy­sen, skjold­brusk- og bi­ny­r­ekir­t­len dan­ner sam­men de vig­tig­ste ele­men­ter i krop­pens en­dokri­ne sy­stem – sam­men med for­skel­li­ge an­dre de­le som testik­ler­ne, æg­ge­stok­ke­ne og bugs­pyt­kir­t­len.

»Amin-hor­moner­ne ud­skil­les fra skjold­brusk­kir­t­len og bi­ny­re­mar­ven og er knyt­tet til ‘kæmp el­ler flygt’-re­spon­sen«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.