Hvad kan vi gø­re?

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Først og frem­mest gæl­der det om at re­du­ce­re an­tal­let af frie radikaler. Det vil blandt an­det si­ge: min­dre stress, foru­re­ning, strå­ling, røg, suk­ker og al­ko­hol. Der­næst skal vi be­kæm­pe dem, vi har i krop­pen. Fle­re un­der­sø­gel­ser har vist, at der ik­ke er me­gen gavn ved at ta­ge an­tioxi­dan­ter som kost­tilskud. Selv om pro­du­cen­ter­ne ger­ne pra­ler med do­ku­men­te­ret ef­fekt af de­res kost­tilskud, skal du hu­ske på, at selv om et kon­cen­tre­ret stof kan ha­ve ef­fekt på en cel­le­kul­tur i en pe­triskål (el­ler rot­ter i et la­bo­ra­to­ri­um), så kan vi ik­ke ba­re kon­klu­de­re, at det og­så har ef­fekt på men­ne­ske­krop­pen. De bed­ste og mest ef­fek­ti­ve an­tioxi­dan­ter er dem, krop­pen selv pro­du­ce­rer – men vi kan selv sør­ge for at hjæl­pe krop­pens hær af an­tioxi­dan­ter ved at spi­se mas­ser af frugt og grønt­sa­ger, f.eks. blå­bær, bøn­ner, rød­kål og nød­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.