Angst og hjer­nen

Hvad sker der, når hjer­nen går i over­le­vel­ses­mo­dus?

Kroppen 3 - - Kroppen I Arbejde -

1 Sti­mulus

Når en po­ten­ti­el trus­sel op­da­ges, sen­der tha­lamus sig­na­ler til amyg­da­la via to ru­ter: en hur­tig og di­rek­te samt en læn­ge­re ru­te, hvor si­tu­a­tio­nen i sin hel­hed bli­ver ana­ly­se­ret.

2 Hand­lings­kraft

Den før­ste ru­te går au­to­ma­tisk ud fra, at der er kri­se. Den går di­rek­te til amyg­da­la, som sen­der sig­na­ler vi­de­re til hy­po­t­ha­lamus, som igang­sæt­ter »kæmp-flygt«re­ak­tio­ner.

3 Ana­ly­se

Sam­me in­for­ma­tion sen­des via den me­get læn­ge­re ru­te. Sig­na­ler fra tha­lamus sen­des til de for­skel­li­ge san­se­om­rå­der i hjer­nen, hvor in­for­ma­tion bli­ver tol­ket. In­for­ma­tio­nen sen­des og­så til hip­po­cam­pus, hvor si­tu­a­tio­nen bli­ver vur­de­ret.

4 Kæmp-flygt?

Hy­po­t­ha­lamus ak­ti­ve­rer bå­de det sym­pa­ti­ske ner­ve­sy­stem og bi­ny­re­bar­ken for at star­te »kæmp-flygt«re­spon­sen. Im­pul­ser­ne og hor­moner­ne, der sæt­tes i gang, gør krop­pen klar for hand­ling.

5 Vur­de­ring

Når si­tu­a­tio­nen er ana­ly­se­ret af den læn­ge­re ru­te, sen­der hip­po­cam­pus sig­na­ler til amyg­da­la. Så bli­ver »kæmp-flygt«-re­ak­tio­nen en­ten af­slut­tet el­ler op­ret­holdt, af­hæn­gigt af om fa­ren var re­el.

Tha­lamus Tha­lamus er den før­ste mod­ta­ger af de fle­ste san­se­sig­na­ler fra krop­pen. Tha­lamus vi­de­re­sen­der in­for­ma­tio­nen til re­le­van­te om­rå­der i hjer­nen. Hy­po­t­ha­lamus Hy­po­t­ha­lamus’ ho­ved­op­ga­ve er at op­ret­hol­de ho­møost­a­se, krop­pens na­tur­li­ge til­stand. Den reg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.