For­tæl­lin­gen: An­dreas Knap­pes vej til NFL

Nfl-magasinet har lø­ben­de talt med An­dreas Knappe gen­nem et for­år og en som­mer, hvor han jag­te­de sin drøm om at kom­me i NFL. Det blev et halvt år med til­ba­ge­slag, svæ­re be­slut­nin­ger, su­re træ­nings­ti­mer og en fø­lel­ses­la­det kul­mi­na­tion. Nu er han hos At­lant

NFL Magasinet - - NEWS - TEKST: AN­DERS DEHN

14. JA­NU­AR 2017

An­dreas Knappe har no­get over­tro i sig, så når han skal træf­fe en stor be­slut­ning, slår han plat el­ler kro­ne. Det vig­tig­ste er ik­ke, hvil­ken si­de mønt­en lan­der på. Men når mønt­en er i luf­ten, og An­dreas Knappe be­tra­ger dens ro­ta­tion, fin­der han hur­tigt ud af, hvil­ken si­den han in­derst in­de helst vil ha­ve, den lan­der på. Han sæt­ter for en stund for­nuft og lo­gik ud af spil­let og sæt­ter i ste­der sin ma­ve­for­nem­mel­se i cen­trum.

Han har gjort det i man­ge år, den sto­re dan­ske linje­mand, og for ham er det det ene­ste rig­ti­ge. For et par uger si­den stod han og­så og flip­pe­de mønt­en op i luf­ten, da han skul­le træf­fe den hidtil stør­ste be­slut­ning i sit liv. An­dreas Knappe hav­de skå­ret de 35-40 agen­ter, der hav­de hen­vendt sig til ham, ned til kun et par styk­ker, og han skul­le væl­ge, hvem han vil­le læg­ge sin frem­tid i hæn­der­ne på frem mod NFL’S draft i april.

Al­le­re­de om­kring ja­nu­ar 2016 be­gynd­te de før­ste agen­ter at kon­tak­te ham, og han brug­te for­å­ret og som­me­ren på at læ­re nog­le af dem at ken­de. Men i sen­som­me­ren 2016 gav han klar be­sked:

”Så snart fod­bold star­te­de, sag­de jeg til dem: ’Nu spil­ler jeg fod­bold. Så vi kan rin­ges ved en­gang i novem­ber-de­cem­ber, og så kan vi ta­ge den der­fra. Jeg får al­li­ge­vel ik­ke brug for jer, hvis jeg ik­ke spil­ler godt nok’,” for­tæl­ler An­dreas Knappe.

Han flyt­te­de selv til USA for fem år si­den, så Knappe har væ­ret me­get ale­ne med sin be­slut­ning; han måt­te selv fin­de ud af, hvor­dan det ga­me fun­ge­rer. Han har rå­ds­purgt trænere, der har væ­ret med i man­ge år, og han har spurgt tid­li­ge­re hold­kam­me­ra­ter hos Con­necti­cut Huski­es, hvor­dan de gjor­de. Men frem for alt har han la­vet sit be­n­ar­bej­de. Læst det, der skul­le læ­ses, fun­det agen­ter­nes tra­ck record på net­tet, talt med dem, der bød sig til.

”Når man be­gyn­der at snak­ke med en agent, er det lidt li­ge­som, når man mø­der en pi­ge og be­gyn­der at snak­ke med hen­de. Man føler sig lidt frem. Hvor­dan tror man, de er som per­so­ner? Det er lidt en sjov dy­na­mik. De skri­ver me­get til én,” si­ger Knappe.

I sid­ste en­de valg­te dan­ske­ren den Con­necti­cut-ba­se­re­de agent Jo­hn Pa­ce fra K Sports & En­tertain­ment. Det var ham, han sto­le­de mest på. Ham, ma­ve­for­nem­mel­sen dik­te­re­de.

Nu står Sil­ke­borg-knæg­ten midt i ja­nu­ar og er kun få må­ne­der fra, at hans drøm en­ten går i op­fyl­del­se el­ler bra­ser. Da han kom til Guds eget land i 2012, var det med en kar­ri­e­re i NFL som sin helt sto­re drøm, og i slut­nin­gen af april er det draft-tid. An­dreas Knappe har tre må­ne­der til at over­be­vi­se de 32 Nfl-hold om, at han skal gen­nem nå­leø­jet. Det nå­leø­je, der er så småt, at kun 253 draft pi­cks skal fin­des ud af 16.369 col­le­ge-spil­le­re, der kun­ne væl­ges til draf­ten. Det sva­rer til 1,5 pro­cent.

Hvis der er ét ord, der kan be­skri­ve An­dreas Knap­pes hver­dag i den­ne tid, er det ’træ­ning’. Dan­ske­ren med det sto­re skæg og lan­ge, blon­de hår træ­ner to gan­ge om da­gen seks da­ge om ugen. Kun om søn­da­gen har han fri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.