JETS HAR KURS MOD FØRSTEVALGET I 2018-DRAF­TEN

NFL Magasinet - - AFC EAST - TEKST: TRO­ELS BAGER THØGERSEN

For­ti­den ind­hen­ter New York Jets, der si­ger far­vel til de sid­ste stjer­ner fra ”Se­xy Re­xy-”æra­en og kom­mer med et mand­skab, der lug­ter af én til tre sej­re i 2017.

New York Jets er ”Bro­adway Joe” Na­math.

Jets er Woo­dy Jo­hn­son, den utå­l­mo­di­ge ejer, der vil se frem­gang i 2017, mens Jo­hn­son fin­der sig til ret­te som Do­nald Trumps nye am­bas­sa­dør i Stor­bri­tan­ni­en.

Jets var Dar­rel­le Re­vis, Nick Mangold og se­ne­st Ry­an Fitz­pa­tri­ck, Eric Deck­er og Bran­don Mars­hall, der i 2015 til sam­men greb 26 tou­ch­downs og for 2529 yards.

Woo­dy Jo­hn­son ac­cep­te­rer det ik­ke og kræ­ver for­bed­rin­ger af he­ad co­ach Todd Bow­les, der ef­ter 10-6 og en mis­set tur i play­of­fs i 2015 grun­det et ne­der­lag til Rex Ry­ans Buf­fa­lo Bills i sid­ste run­de gik 5-11 i 2016 med et Jets-hold , der spil­le­de til end­nu min­dre.

Men fak­tum er, at Jets er me­re i re­bu­il­ding mo­de end selv Bills og Cle­veland Browns.

Der er sta­dig spek­taku­læ­re, højt­be­tal­te nav­ne på den de­fen­si­ve linje, der i 2017 skal op­pe sig ge­val­digt for at væ­re løn­nin­ger­ne værd, men el­lers er hol­det tømt for ta­lent.

Leo­nard Wil­li­ams på den de­fen­si­ve linje, run­ning ba­ck Bilal Powell og de to rook­i­es på sa­fe­ty ser in­ter­es­san­te ud, det sam­me gjor­de re­cei­ver Qu­in­cy Enunwa, ind­til han fik en al­vor­lig ska­de i nak­ken i be­gyn­del­sen af trai­ning camp.

Re­sten af ro­ster er groft sagt mid­del­må­digt, un­der­præ­ste­ren­de el­ler har end­nu ik­ke be­vist ni­veau­et, og selv­om GM Mi­ke Mac­cag­nan (an­sat i be­gyn­del­sen af 2015 ef­ter fy­rin­gen af Rex Ry­an) al­drig no­gen­sin­de kan si­ge det, hvis han vil und­gå at bli­ve fy­ret af Jets’ ko­le­ri­ske ejer, hand­ler alt om byg­ge et nyt hold op til 2018 og især frem mod 2019, hvor Jets igen kun­ne væ­re kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge med de rig­ti­ge valg i draf­ten og free agen­cy.

Ale­ne det at gå ind til sæ­so­nen med 38-åri­ge Josh Mc­cown, der trods fin indstil­ling og is i ma­ven ef­ter at ha­ve spil­let for ni (!) an­dre Nfl-hold er en af de sva­ge­ste quar­ter­ba­cks i NFL, som star­ter og Bry­ce Pet­ty og håb­lø­se Chri­sti­an Ha­ck­en­berg som ba­ck­ups for­tæl­ler, at Mac­cag­nan i sit stil­le sind ik­ke vil­le ha­ve no­get imod at få førstevalget i næ­ste for­års draft.

Læg der­til, at de højt­be­tal­te profiler Shel­don Ri­chards­on og Muhammed Wilkerson ik­ke just har glade og har væ­ret for­søgt tra­det væk af Jets, og at Todd Bow­les må væ­re fa­vo­rit til en fy­ring på Bla­ck Mon­day, der me­get pas­sen­de fal­der 1. ja­nu­ar, og man har op­skrif­ten på et 2017, der ba­re skal over­stå­es for New York Jets.

FO­TO: BBILL KOSTROUN/ RITZAU

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.