TÆT PÅ MEN STA­DIG FOR LANGT VÆK

NFL Magasinet - - AFC SOUTH - TEKST: MOR­TEN BUTTLER

FO­TO: MI­CHA­EL CONROY/ RITZAU In­di­a­na­po­lis Colts lig­ner det dår­lig­ste hold i AFC South. Det tid­li­ge­re så do­mi­ne­ren­de stor­hold har le­ve­ret to 8-8-sæ­so­ner li­ge til glem­me­bo­gen, og mens Colts har stå­et stil­le, har kon­kur­ren­ter som Ja­ck­son­vil­le Jagu­ars og Ten­nes­see Ti­tans byg­get oven­på.

I år har der væ­ret ho­ved­ren­gø­ring i for­sva­ret. Chris Bal­lards før­ste træk som chef for bu­tik­ken har væ­ret at ryste po­sen og foryn­ge for­sva­ret. Det lig­ner ud­mær­ke­de ud­skift­nin­ger, der mu­lig­vis kan løf­te et el­lers ka­ta­stro­falt for­svar. Colts til­lod tred­je flest yards pr. kamp, og var blandt de 10 dår­lig­ste hold i nær­mest al­le øv­ri­ge de­fen­si­ve ka­te­go­ri­er. Hå­bet er, at man kan lap­pe lidt på lø­be­for­sva­ret med hjælp fra 25-åri­ge Jo­nat­han Hankins, der var en vig­tig del af Gi­ants’ for­mi­dab­le lø­be­for­svar i for­ri­ge sæ­son. Des­u­den hå­ber Pa­ga­no og co. at 28-åri­ge Ja­baal Sheard kan luk­ke hul­let ef­ter 32-åri­ge Erik Wal­den, der la­ve­de 11 sa­cks i for­ri­ge sæ­son, og som nu tør­ner ud for di­vi­sions­ri­va­ler­ne fra Ti­tans. Hvis den 21-åri­ge rook­ie sa­fe­ty Malik Hoo­k­er sam­ti­dig kan op­gra­de­re en rin­ge bag­kæ­de, der

har vin­ket far­vel til 36-åri­ge Mi­ke Adams, be­gyn­der det at lig­ne no­get hos Colts.

Det fø­les som om, han har væ­ret med me­get lang tid, men 27-åri­ge An­drew Luck går blot ind til sin sjet­te sæ­son. Han har sta­dig man­ge år til at ta­ge Colts til Su­per Bowl, og flere af de bæ­ren­de kræf­ter i det­te års trup har sta­dig si­ne bed­ste fod­boldår for­an sig. Hvis klub­ben kan læg­ge oven­på er det ik­ke umu­ligt, at de kan sni­ge sig med i slut­spil­let, for di­vi­sio­nen er de se­ne­ste to år vun­det af Hou­ston Te­xans med blot ni sej­re. Men hvis ik­ke de kan, er det in­gen ka­ta­stro­fe for Luck og hold­kam­me­ra­ter­ne. De er li­ge­som de tre øv­ri­ge hold i di­vi­sio­nen en el­ler må­ske to go­de of­f­sea­sons fra at kun­ne spil­le med om Afc-tit­len, men de har fort­sat mang­ler.

Run­ning­ba­ck Frank Go­re er ble­vet 34 år, og har kon­trak­t­ud­løb ef­ter den­ne sæ­son. An­drew Luck mang­ler fort­sat vå­ben, og blandt an­det på tight end kun­ne Colts godt bru­ge for­stærk­nin­ger. Og selv­om Hankins og Sheard er go­de, bli­ver man næp­pe slut­spils­del­ta­ger med Mar­gus Hunt, Jo­hn Si­mon og Se­an Spen­ce i star­top­stil­lin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.