BLAKE BORTLES, DEN USANDSYNLIGE HELT

TEKST: MOR­TEN BUTTLER Og han le­ve­de som be­kendt ik­ke op til dem. 3905 yards, 16 in­ter­cep­tions og blot 23 tou­ch­downs blev det til i en ræd­sels­fuld sæ­son, der send­te Jagu­ars ned i bun­den af di­vi­sio­nen med blot tre sej­re. Da så ch­eftræ­ner Gus Brad­ley røg fo

NFL Magasinet - - AFC SOUTH -

Han skal stå mo­del til me­get, Blake Bortles. I sin rook­ie sæ­son lig­ne­de han alt an­det end en Nfl-quar­ter­ba­ck, men så ske­te der no­get i 2015. 4428 yards, 35 tou­ch­downs og 18 in­ter­cep­tions er ik­ke dår­li­ge sta­ti­stik­ker for en quar­ter­ba­ck på et mid­ter­hold, og lagt sam­men med Jagu­ars’ for­ry­gen­de of­f­sea­son for­ud for 2016 sæ­so­nen var for­vent­nin­ger­ne til Bortles enor­me.

Man­ge er hur­ti­ge til at hyl­de Jagu­ars for de­res of­f­sea­son, og de har gjort næ­sten alt rig­tigt. Men at de ik­ke har adres­se­ret usta­bi­li­te­ten på quar­ter­ba­ck ved som mini­mum at hen­te kva­li­fi­ce­ret kon­kur­ren­ce. Det får de ik­ke me­get ros for på dis­se linjer. Man­ge quar­ter­ba­cks har skif­tet klub i den­ne of­f­sea­son, og en af de tid­li­ge­re stjer­ner, Co­lin Ka­e­per­ni­ck er sta­dig uden hold. Det vir­ker vo­vet på græn­set til det dum­dri­sti­ge at gå ind i sæ­so­nen med Bortles, Hen­ne og Bran­don Al­len som mu­lig­he­der­ne bag cen­ter.

Re­sten er jo ef­ter­hån­den ved at væ­re på plads. Der er po­ten­ti­a­le blandt re­cei­ver­ne og på run­ning­ba­ck, hvor man kan veks­le mel­lem det hur­ti­ge og det tun­ge løb. På for­sva­ret står to af liga­ens bed­ste de­fen­si­ve linje­mænd sam­men op­pe for­an, mens li­ne­ba­ck­er­trio­en Ja­ck, Smith og Po­slusz­ny er en glim­ren­de kom­bi­na­tion af fart, ru­ti­ne og kva­li­tet i ta­ck­lin­ger­ne. Ba­gerst har man to af liga­ens mest ta­lent­ful­de cor­ner­ba­cks i Ram­sey og Bouye, men den sid­ste brik mang­ler. Den sam­me brik som ri­va­ler­ne fra Te­xans har så svært ved at fin­de. Hvis Bortles ram­mer ni­veau­et fra 2015, kan Jagu­ars dog bli­ve et en­dog rig­tig ube­ha­ge­ligt be­kendt­skab for re­sten af AFC South.

FO­TO: MATT DUN­HAM/ RITZAU

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.