IN­TER­VIEW MED CALAIS CAMPBELL

De har et af liga­ens bed­ste for­svar og var nær kom­met i Su­per Bowl ef­ter en dra­ma­tisk kamp mod New Eng­land Pa­tri­ots. Nu for­sø­ger Ja­ck­son­vil­le Jagu­ars og hol­dets de­fen­si­ve end Calais Campbell at ta­ge det sid­ste skridt.

NFL Magasinet - - Indhold - Tekst: Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Hvis man er til ame­ri­kan­ske tv-se­ri­er og den tid­li­ge­re wre­st­ler og nu­væ­ren­de sku­e­spil­ler Dway­ne Jo­hn­son, kan HBO'S lu­ne se­rie 'Bal­lers' an­be­fa­les. Saints' He­ad Co­ach Se­an Payton, An­to­nio Brown, De­se­an Ja­ck­son, Ndamu­kong Suh og så­mænd og­så NBA'S Steph Cur­ry og vo­res egen Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er duk­ket op un­der­vejs i se­ri­en, og her i be­gyn­del­sen af fjer­de sæ­son var Calais Campbell og­så med igen på skær­men, hvor han skul­le ha­ve in­ve­ste­rings­råd.

I vir­ke­lig­he­den har Ja­ck­son­vil­le Jagu­ars' stær­ke de­fen­si­ve end ik­ke brug for hjælp.

Ef­ter at ha­ve lig­get mel­lem hæ­der­li­ge fem og ni sa­cks per sæ­son i Arizo­na fra 2009 til 2016, blev Calais Campbell no­te­ret for 14,5 sa­cks i 2017, hvil­ket kun blev over­gå­et af Arizo­nas Chand­ler Jo­nes' 17 sa­cks.

Det gik så godt for Ja­ck­son­vil­le, at man i Afc-fi­na­len i ja­nu­ar før­te med 10 po­int i fjer­de quar­ter, og den­ne gang skal man det sid­ste styk­ke, for­tæl­ler Calais Campbell, der al­le­re­de ved sin an­komst til hol­det i 2017 sag­de til citat, at Jagu­ars hav­de hol­det til at spil­le i den sto­re fe­bru­ar-kamp.

Hvad var det, der fun­ge­re­de i 2017?

”Vi har he­le ti­den haft tro­en på, at vi hav­de gang i no­get spe­ci­elt. Uan­set, hvad folk ude­fra tro­e­de, vid­ste jeg, at vi hav­de mulig­he­den for at kom­me i play­of­fs og nå Su­per Bowl. For­sva­ret vil­le ha­ve fat i mod­stan­de­rens quar­ter­ba­ck og få bol­den til­ba­ge til vo­res an­greb, der greb de mu­lig­he­der, de fik. Sid­ste år var sjovt, men det er og­så sid­ste år. Det her er en ny sæ­son, og vi skal gø­re os fortjent til det igen.”

Hvor­dan fin­der I ba­lan­cen mel­lem at la­de je­res in­di­vi­du­a­li­ster gå ef­ter sa­cks og in­ter­cep­tions og den kol­lek­ti­ve di­sci­plin?

”En af de fe­de ting ved det­te de­fen­se er, at vi har vidt for­skel­li­ge per­son­lig­he­der og bag­grun­de, men at vi sam­ti­dig de­ler vilj­en til at vin­de. En del af den vil­je be­ty­der og­så, at vi er vil­li­ge til at se bort fra vo­res for­skel­le og ar­bej­de sam­men for at gø­re hol­det frem­ra­gen­de.”

Hvad gør I spe­ci­fikt for at und­gå at træk­ke pe­nal­ties med de ny reg­ler?

”Vi har lagt stor vægt på de nye reg­ler i vo­res mø­der. Vi er gå­et i dyb­den med reg­ler­ne med vo­res træ­ne­re og med dom­me­re, og vi vil lø­ben­de ar­bej­de med det og hol­de øje med reg­ler­ne, så vi kan und­gå pe­nal­ties.”

Hvor­dan vil I fast­hol­de og vi­de­re­ud­vik­le de styr­ker, I især hav­de på de­fen­se i 2017?

”Som jeg sag­de, er sid­ste år nu i baks­pej­let. Vi er nødt til at gø­re os fortjent til det igen i 2018. For tal og sta­ti­stik var frem­ra­gen­de i sid­ste sæ­son, men der var nog­le gan­ge, hvor vi kun­ne ha­ve haft en end­nu stør­re ef­fekt på kam­pe­ne. Når ud­fal­det af en kamp er på spil, vil vi væ­re den en­hed, der sik­rer sej­ren el­ler gi­ver vo­res of­fen­se chan­cen for at få bol­den til­ba­ge og sco­re po­int. Det er det om­rå­de, hvor vi ger­ne vil bli­ve bed­re i den­ne sæ­son.”

Hvor­dan vur­de­rer du of­fen­se i 2018?

”Jeg glæ­der mig me­get til at se vo­res of­fen­se. Bla­ke er vo­res mand og le­de­ren på den si­de af bol­den. Med Leo­nard lø­ben­de bag Cam, Norwell, Lin­der, A.J. and JP [Jagu­ars' of­fen­si­ve linje], ved jeg, at de kan kon­trol­le­re li­ne of scrim­ma­ge og po­und the ro­ck. Jeg har og­så sto­re for­vent­nin­ger til vo­res re­cei­ve­re, de har al­le værk­tø­jer­ne til at ri­ve sig fri og ta­ge den til hu­set. Jeg tviv­ler på, at jeg har spil­let med en så hur­tig grup­pe re­cei­ve­re som den her.”

Hvad gør for­be­re­del­ser­ne til je­res kamp i Lon­don an­der­le­des?

”Ti­m­in­gen er an­der­le­des. Vi ta­ger af­sted om tors­da­gen i ste­det for på lør­da­ge, som vi ple­jer til ude­kam­pe. Vo­res træ­ne­re og fy­si­o­te­ra­pe­u­ter gør et stort styk­ke ar­bej­de for, at vi og vo­res krop­pe er så ud­hvi­le­de og klar som mu­ligt, når vi skal ar­bej­de igen om fre­da­gen ef­ter den lan­ge fly­tur. Man kan tæn­ke på det som en for­ret­nings­rej­se, og vi for­sø­ger at gø­re re­sten af vo­res ar­bej­de, som vi ple­jer op til en kamp.”

Hvor­dan bli­ver det at må­le sig med Eag­les og Pa­tri­ots?

”Vi ser frem til at du­el­le­re mod de dyg­tig­ste hold i liga­en, men ind­til nu har vi brugt al vo­res ener­gi på at ud­vik­le os så me­get som over­ho­ve­det mu­ligt i trai­ning camp, så vi er klar til We­ek 1. Vi stil­ler skar­pt på Phila­delp­hia og New Eng­land, når ti­den er in­de.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.