ANA­LY­SE: FA­VO­RIT­TER OG FYRINGSTRUEDE CHE­FER

NFL Magasinet - - Indhold - Tekst: Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

For nog­le år si­den reg­ne­de avi­sen Wall Stre­et Jour­nal ud, at bol­den i gen­nem­snit er i spil i 11 mi­nut­ter i en Nfl-kamp.

Re­sten af spil­le­ti­den bli­ver der valgt spil, li­net op og kaldt au­dib­les, og hvis vi tæl­ler 16 kam­pe i grund­spil­let og de tre play­off-run­der før Su­per Bowl, gi­ver det om­trent 210 mi­nut­ters ak­tio­ner med bol­den, før man er klar til det sto­re bal, der hol­des til fe­bru­ar i At­lan­ta. 210 mi­nut­ter ly­der ik­ke af me­get, vel? Det ly­der af lidt me­re, hvis vi i ste­det kal­der det 1200 til 1400 of­fen­si­ve snaps. Hvor linje­mænd stø­der sam­men, re­cei­ve­re bli­ver bum­pet, de­fen­si­ve spil­le­re sat på bag­de­len af run­ning ba­cks og blo­ke­rin­ger, og li­ne­ba­ck­e­re og de­fen­si­ve ends ek­se­kve­rer tal­lø­se ti­mers re­search og fy­si­ske for­be­re­del­ser for at nå ind og smadre mod­stan­de­rens quar­ter­ba­ck.

Det ly­der hårdt blot at se på. Fo­re­stil dig så, at du er 41-åri­ge Tom Brady, at det er din 19. sæ­son, og at du tab­te Su­per Bowl på trau­ma­tisk vis en må­ned ef­ter, at en æt­sen­de ar­ti­kel i ESPN Ma­ga­zi­ne an­gi­ve­ligt ud­stil­le­de dyb ue­nig­hed mel­lem dig, din he­ad co­ach Bill Be­li­chi­ck og hol­de­jer Ro­bert Kraft.

For dem, der ik­ke hol­der med Pa­tri­ots, er det nok træt­ten­de at hø­re på.

Men 2018-sæ­so­nen be­gyn­der – og slut­ter mu­lig­vis – med Tom Brady, og det på trods af at Phila­delp­hia Eag­les vandt Su­per Bowl på sær­de­les me­ri­te­ren­de vis, Aa­ron Rod­gers er til­ba­ge i Gre­en Bay, Pitts­burgh Ste­e­lers er i po­si­tion til et Su­per Bowl-run med det må­ske bed­ste støt­te­ap­pa­rat, Ben Ro­et­hlis­ber­ger kan for­ven­te at ha­ve til rå­dig­hed i de sid­ste år af kar­ri­e­ren, og bå­de Los An­ge­les Rams og Min­neso­ta Vikings kan frem­fø­re ar­gu­men­ter for, at de har liga­ens mest ta­lent­ful­de rosters, mens Ja­ck­son­vil­le Jagu­ars igen skal ha­ve en sublim sæ­son ud af for­sva­ret for at nå langt.

Li­ge­som det er no­get nær umu­ligt at sam­men­lig­ne Pelé, Die­go Ma­ra­do­na og Lio­nel Mes­si, hav­de Dan Ma­ri­no, Jo­hn Elway og Joe Mon­ta­na helt sik­kert ka­stet

fle­re tou­ch­downs, hvis de hav­de spil­let med lige så of­fen­se-ven­li­ge reg­ler som Brady, men at Pa­tri­ots-qb'en har ka­stet 26 fle­re play­off-tou­ch­downs end Mon­ta­na, der er num­mer to på den all ti­me- li­ste, un­der­stre­ger, hvor ene­stå­en­de han er.

Tom Brady spil­le­de me­re end godt nok til at vin­de sin sjet­te ring i fe­bru­ar, ja han spil­le­de fak­tisk den sta­ti­stisk bed­ste Su­per Bowl af no­gen quar­ter­ba­ck i hi­sto­ri­en, og ind­til hju­le­ne fal­der af den 41-åri­ge QB, el­ler for­hol­det til Bill Be­li­chi­ck går i styk­ker, sæt­ter han og Pa­tri­ots sta­dig stan­dar­den i NFL.

CONTENDERS

Vandt Eag­les ik­ke i fe­bru­ar?

Det gjor­de de, men den un­der­dog-rol­le, Philly-dren­ge­ne i or­dets bog­sta­ve­lig­ste for­stand trak ned over ho­ve­d­et på sig selv i form af hund­e­ma­sker og Ja­son Kel­ces ene­stå­en­de rant mod alt og al­le ved sej­r­s­pa­ra­den, kan Eag­les jo ik­ke spil­le på igen.

Hol­der Aa­ron Rod­gers sig op­rejst og fin­der et par tro­vær­di­ge mål at ka­ste til ef­ter det lidt mysti­ske far­vel til Jor­dy Nel­son, vil Pa­ck­ers væ­re en con­ten­der, hvis man fin­der en må­de at kon­kur­re­re med Min­neso­ta Vikings, der er sta­ck­ed og valg­te at be­ta­le Kirk Cou­sins 84 mil­li­o­ner dol­lar for sæ­so­ner­ne 2018, 2019 og 2020 for at vin­de her og nu.

Det sam­me for­sø­ger Los An­ge­les Rams og Ja­ck­son­vil­le Jagu­ars med lige så dyg­ti­ge og dy­be rosters som Vikings, især på de­fen­se for Jagu­ars' ved­kom­men­de, mens Rams skal ha­ve den un­ge HC Se­an Mcvay til at ud­ret­te nye mirak­ler sam­men med quar­ter­ba­ck Ja­red Goff.

Vikings, Ste­e­lers, Falcons, Saints, Pa­ck­ers, Eag­les, Rams og må­ske Jagu­ars er det op­lag­te ud­for­drer-felt, ja det er må­ske og­så for op­lagt.

Få hav­de for­ud­set, at Eag­les og Rams vil­le for­bed­re sig så me­get i 2017-sæ­so­nen, og det er næ­sten gi­vet, at der må væ­re vok­set nye, stær­ke hold frem i of­f­sea­son, som vil bry­de igen­nem med de ret­te re­sul­ta­ter i de før­ste run­der. Hvem er de så? Hvis Phi­lip Ri­vers slip­per for at ha­ve kan­ti­ne­da­men in­de som slot re­cei­ver og long snap­pe­ren på en Go Rou­te på 70 pro­cent af de of­fen­si­ve snaps, har Los An­ge­les Ch­ar­gers fak­tisk et sær­de­les ha­bilt hold og ik­ke mindst et de­fen­se med stort po­ten­ti­a­le. Når Bla­ke Bort­les og Jagu­ars' co­a­ching staff bur­de ha­ve nå­et Su­per Bowl i fe­bru­ar i ste­det for at lø­be tør for mod og plays ef­ter pau­sen mod Pa­tri­ots, bør Ch­ar­gers ha­ve en re­el chan­ce med det in­dæd­te konkurrencemenneske Ri­vers, der ef­ter nær­væ­ren­de pu­bli­ka­tions vur­de­ring er en af liga­ens bed­ste QB'S. Af sam­me år­sag kan Saints hel­ler ik­ke af­skri­ves, så læn­ge Drew Bre­es kan stå op.

Men den sto­re, po­ten­ti­el­le over­ra­skel­se må væ­re Hou­ston Te­xans, for­ud­sat at Des­haun Wat­son og J.J. Watt er til­ba­ge på de­res bed­ste ni­veau.

En ska­des­fri Watt og hans part­ner-in-cri­me Ja­de­veon Clow­ney bør kun­ne le­ve­re et de­fen­se på play­off-ni­veau, og ind­til knæ­et gav ef­ter i træ­ning i be­gyn­del­sen af novem­ber, var rook­i­en Wat­son en Top-10QB med et par fe­de re­cei­ve­re i De­an­dre Hopkins og Will Ful­ler. Det kom­pli­ce­rer vej­en, at AFC South fak­tisk ser rig­tig stærk ud med Jagu­ars og Ti­tans i sær­de­les tro­vær­di­ge ud­ga­ver og Colts, der bør væ­re mærk­bart bed­re med An­drew Luck til­ba­ge som QB, hvor ek­sem­pel­vis Pa­tri­ots er vel­sig­net med jæv­ne Mi­a­mi Dolp­hins og to de­ci­de­re­de dump­ster fi­res i di­vi­sio­nen i form af Jets og Bills, der med ri­me­lig­hed kan for­ven­tes at væ­re blandt liga­ens fem rin­ge­ste hold i 2018.

Sidst men ik­ke mindst kan vi hel­ler ik­ke se bort fra San Fran­ci­sco 49ers. Hvis Phi­lip Ri­vers ne­de i So­cal ka­ste­de til kan­ti­ne­per­so­na­let, stil­le­de Jim­my Ga­rop­po­lo op bag fem mand, hvoraf fler­tal­let kun spil­le­de mar­gi­nalt stær­ke­re og hur­ti­ge­re end pra­cti­ce dum­mies.

Nu hvor Ga­rop­po­lo har haft me­re end tre uger med Ky­le Sha­na­hans play­book og oven i kø­bet har rig­ti­ge, le­ven­de men­ne­sker for­an sig på linj­en, kan man stil­le en­dog me­get hø­je for­vent­nin­ger til Qb-spil­let ef­ter Ga­rop­po­los dybt im­po­ne­ren­de spil un­der fuld­stæn­dig umen­ne­ske­li­ge ar­bejds­be­tin­gel­ser i 2017.

DE VAR­ME SÆDER

Hvis 210 mi­nut­ters ef­fek­tiv spil­le­tid er en evighed for de spil­le­re og hold, der vil nå Su­per Bowl, kan det og­så vi­se sig at væ­re det for en ræk­ke he­ad co­a­ches og hold, hvor ud­sig­ter­ne for 2018-sæ­so­nen ik­ke er go­de.

Man skal væ­re la­vet af sten for ik­ke at få ondt af Cle­velands he­ad co­ach Hue Ja­ck­son, der i før­ste af­snit af årets 'Hard Kno­cks' skul­le ta­ck­le genop­byg­nin­gen af sit 0-16hold ved si­den af, at hans bror og mor dø­de med ot­te da­ges mel­lem­rum lige om­kring de før­ste da­ge i trai­ning camp.

Men når man som Browns har spil­let 'Mo­ney­ball' i lige så ek­strem grad, som NBA'S Phila­delp­hia 76'ers gjor­de det i 'The Pro­cess' un­der GM Sam Hinkie, skal op­tu­ren sim­pelt­hen kom­me nu, hvis Ja­ck­son skal und­gå en fy­re­sed­del.

Ja­meis Win­stons tre spil­le­da­ges ka­ran­tæ­ne, og – end­nu vær­re – hans mang­len­de ev­ne til at fra­væl­ge ek­stremt pi­ck-ven­li­ge kast, vil nok og­så ko­ste Buc­ca­ne­ers' HC Dirk Ko­et­ter job­bet se­ne­st på 'Bla­ck Mon­day' 31. de­cem­ber, og det er godt nok svært at se, at Van­ce Jo­sep­hs genop­byg­nings­pro­jekt i Den­ver fø­rer no­gen veg­ne.

Adam Ga­se har ef­ter vo­res vur­de­ring sat sig selv un­der pres ved at tra­de kon­kur­ren­ce­men­ne­sket og catch-ma­ski­nen Jar­vis Lan­dry til Browns, men hvis Dolp­hins vi­ser sig at væ­re min­dre rin­ge end de håb­lø­se Jets og Bills, kan det må­ske al­li­ge­vel red­de sæ­so­nen og job­bet.

En­de­lig fø­ler vi os ik­ke sik­re på, at Gr­u­den­-brødre­ne får lyk­ke­li­ge sæ­so­ner i Was­hin­g­ton og The Bay Area. Alex Smith er en dyg­tig quar­ter­ba­ck, men det er en stor del af hans hold­kam­me­ra­ter til gen­gæld ik­ke, og Jon Gr­u­den har ef­ter vo­res vur­de­ring sagt og gjort nog­le un­der­li­ge ting i Oakland. Han er fan­ta­stisk un­der­hol­den­de at føl­ge og la­der til at væ­re et op­rig­tigt, varmt men­ne­ske, men det er alt­så fa­ren Al Da­vis vær­digt at hy­re en HC, der har væ­ret væk fra job­bet i ti år, som Rai­ders-ejer Mark Da­vis her har gjort. Apro­pos sym­pa­ti­ske men­ne­sker er Mar­vin Lewis en af liga­ens mest respek­te­re­de træ­ne­re. Men selv med Mi­ke Brown som ejer og selv ef­ter den cho­ke­ren­de to­åri­ge kon­trakt­for­læn­gel­se, Lewis fik i slut­nin­gen af end­nu en un­der­væl­den­de sæ­son, vil vi ger­ne se det, før vi tror på, at NFL'S længst sid­den­de he­ad co­ach ef­ter Bill Be­li­chi­ck fø­jer end­nu en Ben­gals-sæ­son til cv'et i 2019.

RITZAU SCAN­PIX/CHRIS WATTIE

Phila­delp­hia Eag­les er Su­per Bowl-vin­de­re ef­ter en yderst me­dri­ven­de kamp mod New Eng­land Pa­tri­ots. Pa­tri­ots er igen i år fa­vo­rit­ter.

Phila­delp­hia Eag­les' cen­ter Ja­son Kel­ce i fuld mun­de­ring og i færd med at le­ve­re en brand­ta­le til Eag­les' Su­per Bowl-pa­ra­de i fe­bru­ar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.