AFC WEST

Ch­ar­gers fik en god start på til­væ­rel­sen i Los An­ge­les i 2017, og opblom­strin­gen kan fort­sæt­te i den kom­men­de sæ­son, hvor hol­det lig­ner en se­ri­øs bej­ler til di­vi­sion­s­tit­len.

NFL Magasinet - - Indhold -

San Die­go Ch­ar­gers blev sid­ste år – til stor util­freds­hed for nog­le af klub­bens fans – til Los An­ge­les Ch­ar­gers. Og de i for­vej­en util­fred­se fans fik ik­ke me­get af glæ­de sig over, da sæ­so­nen gik i gang. Ch­ar­gers med den nye he­ad co­ach, Ant­ho­ny Lynn, i spid­sen lag­de ud med fi­re ne­der­lag på stri­be på det lil­le sta­dion Stubhub Cen­ter i Los An­ge­les.

Man ram­te bun­den, da Phila­delp­hia Eag­les i fjer­de spil­ler­un­de kom på be­søg, og tu­sind­vis af Eag­les’ fans flok­ke­des til Stubhub Cen­ter. Det fik ef­ter­føl­gen­de Ch­ar­gers’ quar­ter­ba­ck, Phi­lip Ri­vers, til at in­drøm­me, at det ik­ke li­ge­frem min­de­de om en hjem­me­kamp.

"Det er be­stemt ik­ke ide­elt. Jeg tror ik­ke, det kan sam­men­lig­nes med an­dre hold, der har tre hjem­me­kam­pe på stri­be. Det er hårdt. Jeg sæt­ter pris på de Ch­ar­gers-fans, der var her. Og jeg vil ik­ke for­nær­me dem, der ik­ke var her. Jeg skal ik­ke be­stem­me, hvor­dan de skal til­brin­ge en ef­ter­mid­dag Det er ba­re ik­ke en hjem­me­kamp," lød det fra Ri­vers iføl­ge San Die­go Uni­on-tri­bu­ne.

Ant­ho­ny Lynn og kom­pag­ni fik dog vendt sku­den og fandt sig en­de­lig til ret­te i de­res nye om­gi­vel­ser. I den re­ste­ren­de del af sæ­so­nen lig­ne­de Ch­ar­gers nem­lig di­vi­sio­nens stær­ke­ste hold med et bund­so­lidt for­svar og et spr­ud­len­de an­greb, og selv om man ik­ke har haft en ek­stremt ak­tiv of­f­sea­son li­ge­som by­s­bør­ne­ne Los An­ge­les Rams, er hol­det ble­vet bed­re med et par so­li­de til­fø­jel­ser. Der er der­for grund til me­re op­ti­mis­me i år, hvor Ch­ar­gers lig­ner det stær­ke­ste hold i AFC West.

Det, der dog kan spæn­de ben for Ch­ar­gers’ frem­march, er imid­ler­tid det ska­des­hel­ve­de, som har fulgt klub­ben i åre­vis. Al­le­re­de in­den sæ­so­nen er be­gyndt har Ch­ar­gers mi­stet to pro­fi­ler til ska­der, der vil hol­de dem ude re­sten af sæ­so­nen. Cor­ner­ba­ck Ja­son Ver­rett og tight end Hun­ter Hen­ry må beg­ge sid­de ude he­le sæ­so­nen med al­vor­li­ge knæska­der, og især sidst­nævn­te er et stort tab, da Ch­ar­gers ik­ke har en umid­del­bar er­stat­ning klar. For­mår Ch­ar­gers om­vendt at hol­de sig no­gen­lun­de ska­des­fri, kan det me­get vel væ­re et hold, som skal spil­le fle­re kam­pe i ja­nu­ar, når slut­spil­let lø­ber af stab­len. Det vil i så fald væ­re før­ste gang si­den 2013, at Ch­ar­gers når slut­spil­let, men det er blot én sti­me, der kan bry­des i år. Det er be­stemt hel­ler ik­ke ure­a­li­stisk, at Ch­ar­gers kan vin­de me­re end 10 kam­pe og vin­de AFC West-di­vi­sio­nen for før­ste gang si­den 2009. Med et så ta­lent­fuldt hold, som Ch­ar­gers har, bør det i hvert fald væ­re mål­sæt­nin­gen for Ant­ho­ny Lynn og kom­pag­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.