JER­RY RI­CHARDS­ON 16-DOBLEDE SI­NE PEN­GE I CA­RO­LI­NA

NFL Magasinet - - Leder -

Hvor­dan op­fø­rer man sig over for si­ne an­sat­te?

Det hav­de Ca­ro­li­na Pant­hers' ejer, Jer­ry Ri­chards­on, iføl­ge ar­tik­ler i Sports Il­lu­stra­ted i de­cem­ber 2017 så svært ved, at fle­re tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re hav­de få­et er­stat­ning ef­ter upas­sen­de ad­færd af Pant­hers-eje­ren, der især hav­de ten­dens til se­xi­sti­ske kom­men­ta­rer om yn­gre, kvin­de­li­ge me­d­ar­bej­de­re.

Den 60-åri­ge in­ve­stor David Tep­per, der i sin er­hvervskar­ri­e­re har spe­ci­a­li­se­ret sig i at red­de nød­li­den­de sel­ska­ber, vandt auk­tio­nen og fik lov at kø­be Pant­hers for 2,275 mil­li­ar­der dol­lar, hvil­ket sva­rer til 14,7 mil­li­ar­der kro­ner.

Det er me­re end 16 gan­ge det be­løb, Jer­ry Ri­chards­on in­ve­ste­re­de i 1993, da han skab­te Ca­ro­li­na Pant­hers som et nyt fran­chi­se i NFL.

Et konsor­ti­um med blandt an­dre rap­pe­ren Se­an 'P. Did­dy' Combs var og­så i spil til at kø­be Pant­hers, som ef­ter P. Did­dys me­ning øje­blik­ke­lig bur­de ha­ve an­sat Co­lin Ka­e­per­ni­ck, hvis han og me­din­ve­sto­rer­ne hav­de få­et held til at over­ta­ge hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.