HJALTE FROHOLDTS NFL-DRØM

NFL Magasinet - - Froholdts Vej Til Nfl - Tekst: Vi­ctor Samu­el Risa­ger Es­pen­hain

HJALTE FRO­HOLDT ser ud til at bli­ve den før­ste dan­sker til at bli­ve valgt i Nfl-draf­ten si­den Mor­ten An­der­sen i 1982, og det bli­ver kul­mi­na­tio­nen på en rej­se, der har ta­get ham fra Svend­borg til Ar­kansas via Ohio. Nfl-ma­ga­si­net har ta­get en snak med det dan­ske Nfl-håb om tu­ren fra Fyn til Ar­kansas, li­vet i col­le­ge og Nfl-drøm­men.

Hvert år er der fle­re hund­re­de spænd­te Nfl-ta­len­ter, der hå­ber, at et NFLhold vil væl­ge dem, når Nfl-draf­ten lø­ber af stab­len i slut­nin­gen af april. Det bli­ver na­tur­lig­vis og­så til­fæl­det i 2019, men den­ne gang bli­ver det ek­stra in­ter­es­sant at føl­ge draf­ten med dan­ske øj­ne.

Hjalte Fro­holdt er nem­lig et godt bud på at bli­ve den før­ste dan­sker, der bli­ver en af de 256 valg­te i Nfl-draf­ten, si­den New Or­le­ans Saints draf­te­de Mor­ten An­der­sen i fjer­de run­de af draf­ten i 1982.

Den 22-åri­ge dan­sker er en pro­fil på col­le­ge­hol­det Ar­kansas Ra­zor­ba­cks, der spil­ler i den svæ­re Sec-con­fe­ren­ce, som blandt an­det tæl­ler pro­fi­le­re­de mand­ska­ber som Ala­ba­ma, Te­xas A&M og Ten­nes­see. Men selv om Fro­holdt al­le­re­de var et ef­ter­trag­tet ta­lent i high school, og nu har væ­ret star­ter i col­le­ge i tre år, er det kun for ny­lig, at drøm­men om NFL gik fra at væ­re sur­re­a­li­stisk til at væ­re re­a­li­stisk.

"Selv­føl­ge­lig har jeg al­tid tro­et på mig selv, men det var ik­ke før for et par si­den, at

jeg selv vir­ke­lig tænk­te, at det kun­ne væ­re Nfl-drøm­men. Og det var ef­ter, jeg kom i col­le­ge. Før det var col­le­ge uop­nå­e­ligt. Så det var end­nu me­re ure­a­li­stisk for mig at tæn­ke på NFL på det tids­punkt, og da jeg så fik mulig­he­den for at spil­le col­le­ge, gik der et par år, før jeg fandt ud af og kun­ne se, at jeg egent­lig kun­ne bli­ve rig­tig god til det her og kun­ne ha­ve en chan­ce for at spil­le på det næ­ste ni­veau," for­tæl­ler Fro­holdt til Nfl-ma­ga­si­net.

"Jeg tror, det var, da jeg be­gynd­te at spil­le min tred­je col­le­ge­sæ­son. Jeg spil­le­de fint i min an­den sæ­son, men jeg til­lod og­så en del sa­cks og la­ve­de man­ge for­skel­li­ge fejl, men så kun­ne jeg se, at mit spil blev bed­re. Jeg blev me­re af­slap­pet, når jeg spil­le­de, og jeg spil­le­de klo­ge­re, så jeg tror, at det var i lø­bet af min

junior- sæ­son sid­ste år, at jeg vir­ke­lig be­gynd­te at tæn­ke, at det her kan bli­ve en re­a­li­tet."

Det var da hel­ler ik­ke drøm­men om NFL, der i før­ste om­gang tog Fro­holdt fra Svend­borg på Fyn til War­ren, Ohio i USA.

JEG BLEV ME­RE AF­SLAP­PET, NÅR JEG SPIL­LE­DE, OG JEG SPIL­LE­DE KLO­GE­RE.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.