TIL­BA­GE SKYG­GEN

Ef­ter sid­ste sæ­sons over­ra­sken­de slut­spils­plads ser et svæk­ket Bills-hold ud til at gå en svær sæ­son i mø­de.

NFL Magasinet - - Afc East - Tekst: Jep­pe Dong Abra­ham­sen

For en stund for­lod Buf­fa­lo Bills li­vets skyg­ge­si­de og for­vand­le­de sig til en sol­strå­le­hi­sto­rie. For en stund blev 18 års pin­s­ler er­stat­tet af eu­forisk ju­bel. Ja­ck­son­vil­le Jagu­ars sør­ge­de dog for, at det kun var for en stund med sej­ren i wildcard-run­den.

’Bills Ma­fia’, som hol­dets fan­ba­se kal­des, vil dog al­tid ha­ve min­der­ne om øje­blik­ket, da Cin­cin­na­ti Ben­gals’ Ty­ler Boyd skab­te mirak­let og punk­te­re­de Bal­ti­mo­re Ra­vens’ sæ­son med sit tou­ch­down i de dø­en­de se­kun­der, hvil­ket i ste­det send­te Bills i slut­spil­let for før­ste gang si­den 1999-sæ­so­nen.

Det var slet ik­ke me­nin­gen, at det skul­le væ­re sket al­le­re­de i sid­ste sæ­son, og alt ty­der da og­så på, at hol­det ry­ger til­ba­ge i skyg­gen i den­ne sæ­son. Men det le­ver man med i Buf­fa­lo, for He­ad Co­ach Se­an Mc­der­mott og ge­ne­ral ma­na­ger Bran­don Be­a­ne tæn­ker læn­ge­re frem end det.

Kort ef­ter de­res ind­t­og i klub­ben for­ud for sid­ste sæ­son sat­te duo­en gang i genop­byg­nin­gen af Bills, men nå­e­de ik­ke læn­ge­re end ne­driv­nings­fa­sen. Fle­re pro­fi­ler blev byt­tet væk for at skaf­fe byg­ge­sten til frem­ti­den. Dem fandt hol­det i før­ste run­de af for­å­rets draft i quar­ter­ba­ck Josh Al­len og li­ne­ba­ck­er Tre­mai­ne Ed­munds.

Al­len er en frem­ra­gen­de at­let, be­sid­der en ra­ket af en arm og har et højt loft. Men han er upo­le­ret og der­for hen­tet ind til frem­ti­den, ik­ke nu­ti­den. For­vent­nin­gen er da og­så, at han ind­le­der sæ­so­nen som re­ser­ve for A.J. Mc­car­ron, der de se­ne­ste fi­re år har age­ret re­ser­ve hos Ben­gals, og må­ske end­da og­så Nat­han Pe­ter­man – ja, den Nat­han Pe­ter­man, der ka­ste­de fem in­ter­cep­tions i en halv­leg i sin før­ste start. De to skræm­mer dog ik­ke li­vet af no­gen, så Al­len kan en­de med at star­te i man­gel af bed­re.

Selv om Bills må­ske er det hold i liga­en, der er tyn­dest be­sat på spil­lets vig­tig­ste po­si­tion, af­slø­re­de sid­ste sæ­sons uven­te­de suc­ces, at fun­da­men­tet er so­lidt selv uden en stjer­ne bag cen­ter. For­sva­ret er et af de bed­re i liga­en, selv om det ik­ke frem­går af sta­ti­stik­ker­ne fra sid­ste sæ­son, og lø­be­an­gre­bet med run­ning ba­ck Le­se­an Mc­coy har som mini­mum væ­ret det sjet­te­bed­ste i fem af de se­ne­ste seks sæ­so­ner.

Ne­top Mc­coy med det pas­sen­de til­navn ’Sha­dy’ er dog en af år­sa­ger­ne, at Bills har ud­sigt til at gå en skyg­ge­til­væ­rel­se i mø­de i den­ne sæ­son. An­gre­bets ube­strid­te om­drej­nings­punkt har en grim sag hæn­gen­de over ho­ve­d­et, hvor han af sin eks­kæ­re­ste be­skyl­des for at ha­ve hy­ret de ger­nings­mænd, der over­faldt hen­de i hen­des hjem i juli. Mc­coy fast­hol­der sin uskyld og er ik­ke sig­tet i sa­gen, men uan­set hvad er sa­gen en kæm­pe di­strak­tion, der ri­si­ke­rer at ka­ste lan­ge skyg­ger over sæ­so­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.