FA­RE FOR FORSTOPPELSE

Én sejr i 32 for­søg er fa­cit i Cle­veland gen­nem de to se­ne­ste sæ­so­ner. De hi­sto­risk rin­ge re­sul­ta­ter tyn­ger dog ik­ke de dyrt ind­køb­te stjerner i trup­pen.

NFL Magasinet - - Afc North -

Du ken­der det godt. Ef­ter at ha­ve sul­tet dig selv to må­ne­der på kil­de­vand og qui­no­af­rø, ka­ster du dig ud i et frå­den­de æde­flip. Ef­ter fa­sten kom­mer fe­sten, og så­dan er det og­så i Cle­veland, hvor ge­ne­ral ma­na­ger Jo­hn Dor­sey har brugt sin før­ste of­f­sea­son hos Browns til at fyl­de godt op på tal­ler­ke­nen. Hvor­vidt fest­må­l­ti­det fø­rer til vel­væ­re el­ler akut forstoppelse, af­hæn­ger af kostval­get.

Der er in­gen tvivl om, at ta­lent­mas­sen er dra­stisk for­ø­get. Quar­ter­ba­ck Tyrod Tay­l­or, re­cei­ver Jar­vis Lan­dry, run­ning ba­ck Car­los Hy­de, sa­fe­ty Da­ma­rious Ran­dall og right ta­ck­le Chris Hub­bard er al­le mar­kan­te op­gra­de­rin­ger på de­res po­si­tio­ner. Her­til kom­mer en draft, der brag­te cor­ner­ba­ck Den­zel Ward og ik­ke mindst klub­bens nye ka­ris­ma­ti­ske håb, quar­ter­ba­ck Ba­ker May­fi­eld, til klub­ben.

Det sto­re spørgs­mål er, om træ­ner­tea­met kan få de man­ge nye in­gre­di­en­ser til at sim­re. Ud­gangs­punk­tet er en hi­sto­risk in­kom­pe­tent or­ga­ni­sa­tion, som er endt på sid­ste­plad­sen i AFC North 13 af de se­ne­ste 15 sæ­so­ner. To år­ti­ers ta­ber­kul­tur fik­ses ik­ke med et svirp med kre­dit­kor­tet. Først og frem­mest kræ­ver det en god po­r­tion yd­myg­hed. No­get ty­der dog på, at si­tu­a­tio­nens tyng­de ik­ke er gå­et op for al­le:

”Vo­res mod­stan­de­re skal pri­se sig lykke­lige, hvis vi ik­ke sco­rer 40 po­int mod dem. Hvis al­le spil­ler op til de­res po­ten­ti­a­le, kan vi vin­de Su­per Bowl i år”, ud­tal­te Jar­vis Lan­dry i juli til Sports Il­lu­stra­ted.

En kom­men­tar, der i bed­ste fald er to­ne­døv og i vær­ste fald ud­tryk for, at liga­ens dør­måt­te al­le­re­de har præ­ste­ret at veks­le for­sig­tig op­ti­mis­me til ver­dens­fjern ar­ro­gan­ce.

He­ad Co­ach Hue Ja­ck­son står med an­dre ord over for en ko­los­sal op­ga­ve. At han over­ho­ve­det får lov til at gø­re for­sø­get ef­ter to ka­ta­stro­fe-sæ­so­ner, er mildt cho­ke­ren­de, når man ta­ger hol­de­jer Jim­my Has­lams mil­li­me­ter­kor­te tå­l­mo­dig­hed i be­tragt­ning. Men Has­lam har ef­ter eget ud­sagn lært af si­ne fejl­ta­gel­ser.

I Cle­veland hå­ber fan­se­ne, at det og­så gæl­der re­sten af or­ga­ni­sa­tio­nen. I så fald er der fak­tisk no­get at byg­ge på. De­fen­si­ve end My­les Gar­rett do­mi­ne­re­de til ti­der si­ne mod­stan­de­re i en im­po­ne­ren­de rook­i­e­sæ­son, og kun seks hold i liga­en til­lod fær­re po­int end Browns. Al­le­re­de før May­fi­eld blev draf­tet, lo­ve­de han des­u­den, at han er man­den, der kan fixe Browns. Han skal nok få chan­cen. Hvis Dor­sey har hældt fle­re tom­me kal­o­ri­er end kost­fi­bre på tal­ler­ke­nen, bli­ver det al­le­re­de i den­ne sæ­son.

Tyrod Tay­l­or be­gej­stre­de og fru­stre­re­de i Buf­fa­lo. Nu får han chan­cen i Cle­veland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.