ALT STÅR OG FAL­DER MED WAT­SON

Med Des­haun Wat­son på hol­det kan Te­xans dril­le fa­vo­rit­ter­ne i play­off – uden Wat­son kan det bli­ve en ny mi­se­ra­bel sæ­son for Hou­ston.

NFL Magasinet - - Afc South -

Lar­men fra til­sku­er­ne på Cen­tury­link Fi­eld er øre­dø­ven­de. Hou­ston Te­xans’ of­fen­se står på to-yard-linj­en og ban­ker på til end­nu en scor­ing.

Hol­dets rook­ie-quar­ter­ba­ck, Des­haun Wat­son, ta­ger snap­pet fra cen­ter Ni­ck Mar­tin. Se­att­le Sea­hawks’ de­fen­si­ve end Poo­na Ford er over ham med det sam­me. Ford får fat i Wat­son, som dre­jer 360 gra­der om sig selv og slip­per ud af den stær­ke mod­stan­ders greb. Poo­na Ford fal­der imod jor­den. For­svars­spil­le­ren har dog ik­ke gi­vet op, han gri­ber fat om Wat­sons an­kel, men det på­vir­ker til­sy­ne­la­den­de ik­ke den iskol­de rook­ie, som al­le­re­de har ori­en­te­ret sig imod end zo­ne. Han le­ve­rer et kort kast til run­ning ba­ck La­mar Mil­ler. Tou­ch­down.

Selv om Te­xans end­te med at ta­be ude­kam­pen med 38–41 til Sea­hawks, så er spil­let et af utal­li­ge ek­semp­ler på de ev­ner, som Des­haun Wat­son tryl­le­bandt os med i de seks en halv kam­pe, der gik, in­den en knæska­de sat­te en stop­per for hans rook­ie-sæ­son.

På det tids­punkt hav­de han sam­men­lagt le­ve­ret næ­sten 2.000 yards, 21 tou­ch­downs og blot ot­te in­ter­cep­tions. På godt seks kam­pe var Des­haun Wat­son på vej imod den bed­ste sæ­son, no­gen rook­ie no­gen­sin­de har le­ve­ret på foot­balls vig­tig­ste po­si­tion. Men kam­pen imod Sea­hawks blev den sid­ste, in­den knæska­den ram­te.

Nu er spørgs­må­let, om Des­haun Wat­son kan fort­sæt­te, hvor han slap. For vi har fak­tisk set en lig­nen­de si­tu­a­tion tid­li­ge­re. Det var og­så en knæska­de, der i 2012 sat­te en stop­per for Ro­bert Grif­fin III’S rook­ie-sæ­son. For­ud var gå­et en sæ­son, hvor Grif­fin le­ve­re­de på et van­vit­tigt højt ni­veau og blev kå­ret til årets of­fen­si­ve rook­ie. Si­den knæska­den er Ro­bert Grif­fin III al­drig ble­vet den sam­me, og i dag er det spørgs­må­let, om vi no­gen­sin­de kom­mer til at se ham spil­le igen i en kamp af be­tyd­ning.

Selv om Des­haun Wat­sons knæska­de på pa­pi­ret er min­dre al­vor­lig end Grif­fins, så er lig­he­der­ne slå­en­de. Der er ta­le om to un­ge quar­ter­ba­cks, hvis stær­ke­ste vå­ben er de­res fød- der. Men Grif­fins ev­ne til at unds­lip­pe mod­stan­der­ne og lø­be med bol­den for­svandt sam­men med ska­den, og nu spør­ger Te­xans-fans sig selv, om det sam­me kan over­gå Wat­son.

For imens hol­det ser ud til at ha­ve de rig­ti­ge de­fen­si­ve brik­ker på plads til at æn­dre på sid­ste års dår­li­ge spil, så af­hæn­ger hol­dets of­fen­siv 100 pro­cent af Des­haun Wat­son.

I de seks kam­pe Wat­son star­te­de på ba­nen i sid­ste sæ­son, le­ve­re­de hol­det i gen­nem­snit næ­sten 35 po­int. I de 10 kam­pe an­dre kam­pe sat­te Te­xans i gen­nem­snit blot 13 po­int på tav­len. Alt står og fal­der med Des­haun Wat­son.

Hvor­dan har An­drew Lucks skul­der det? Det spørgs­mål har fyldt alt for me­get alt for læn­ge i In­di­a­na­po­lis. Ska­den ske­te helt til­ba­ge i spilleu­ge tre af 2015-sæ­so­nen imod Ten­nes­see Ti­tans. Luck spil­le­de kam­pen til en­de, men mis­se­de de næ­ste to kam­pe, in­den han vend­te til­ba­ge.

Skul­de­ren blev dog al­drig helt god, og i an­den kamp af den føl­gen­de sæ­son brød den op igen, da An­drew Luck for­søg­te at ta­ck­le Den­ver Bron­cos cor­ner­ba­ck Aqib Ta­lib, som hav­de in­ter­cep­tet Luck.

Al­li­ge­vel spil­le­de An­drew Luck sæ­so­nen fær­dig, og først i ja­nu­ar 2017 blev skul­de­ren ope­re­ret. Luck sad der­for ude he­le sid­ste sæ­son.

Spørgs­må­let er nu, om An­drew Luck ven­der til­ba­ge til det ni­veau, der i hans før­ste sæ­so­ner gjor­de ham til en af NFL'S bed­ste quar­ter­ba­cks, el­ler om Colts har gam­blet hans kar­ri­e­re væk ved at la­de ham spil­le halvan­den sæ­son med en dår­lig skul­der.

Ge­ne­ral ma­na­ger Chris Bal­lard har i hvert fald gjort sit for at sik­re, at skul­der­ska­den ik­ke bry­der op igen. Of­f­sea­son er nem­lig ble­vet brugt på at styr­ke en elen­dig of­fen­siv linje mar­kant, og på pa­pi­ret lig­ner det her den stær­ke­ste linje, hol­det har haft i lang tid.

Men spørgs­må­let er, hvor langt en rask An­drew Luck og en for­bed­ret of­fen­siv linje kan bæ­re Colts. For hol­det er me­get tyndt be­sat på fle­re en­he­der. Vær­st ser det ud på de­fen­si­ven. Colts stil­ler godt nok med en­kel­te kva­li­tets­spil­le­re i for­sva­ret, men der er græn­ser for, hvor me­get Ma­lik Hoo­k­er og Ja­baal Sheard kan løf­te et for­svar, som ho­ved­sa­ge­ligt be­står af spil­le­re, der vil­le væ­re re­ser­ver på de fle­ste an­dre hold.

At Colts er i genop­byg­nings-mo­de, er der vist in­gen tvivl om, men det går alt for lang­somt, for­di hol­det ik­ke har vil­let el­ler kun­net hen­te spil­le­re i free agen­cy, som rent fak­tisk styr­ker roste­ren. For­svars­spil­le­re som Shel­don Ri­chards­on, Malcolm But­ler og Ndamu­kong Suh vil­le ha­ve for­bed­ret de­fen­si­ven mar­kant og med liga­ens an­det stør­ste rå­dig­heds­be­løb, kun­ne Chris Bal­lard hav­de til­ladt sig at over­be­ta­le en smu­le for et par de­fen­si­ve stjerner, men det er alt­så ik­ke sket.

Det ser med an­dre ord ik­ke godt ud for In­di­a­na­po­lis Colts. Hol­det kig­ger ind i en sæ­son, hvor de med en rask An­drew Luck bag cen­ter må­ske kan svin­ge sig op til en hånd­fuld sej­re. Uden en helt frisk Luck kan de me­get let sik­re sig første­val­get i næ­ste års draft.

For­vent­nin­ger­ne til Des­haun Wat­son er en­dog sær­de­les sto­re, ef­ter Wat­son strå­le­de som rook­ie ind­til en al­vor­lig knæska­de.

Pres­set på An­drew Luck er enormt, og der er ik­ke me­gen støt­te at hen­te fra et svagt hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.