OF­FEN­SE

NFL Magasinet - - Afc South -

I de få kam­pe, som rook­ie-quar­ter­ba­ck Des­haun Wat­son nå­e­de at spil­le in­den sin ska­de, var han gan­ske en­kelt elek­trisk. Hvis han fort­sæt­ter sit spil i den kom­men­de sæ­son, så har Te­xans et yderst po­tent of­fen­se. Om­vendt har vi og­så set, hvor me­get ni­veau­et da­ler uden Wat­son. Så me­get står og fal­der med den un­ge quar­ter­ba­ck, der dog og­så har nog­le stær­ke wi­de re­cei­vers at le­ge med. De­an­dre Hopkins hø­rer til NFL'S ab­so­lut bed­ste på po­si­tio­nen og Will Ful­ler V vi­ste i glimt sid­ste sæ­son, at han kan væ­re den mak­ker, som Hopkins har mang­let. Her­til er kom­met rook­ie Ke­ke Cou­tee, som gi­ver hol­det en su­per­hur­tig slot re­cei­ver. Skal hol­det bru­ge lø­bey­ards, kan me­get må­ske og­så kom­me til at af­hæn­ge af Des­haun Wat­sons hur­tig­hed. An­ført af La­mar Mil­ler er det i hvert fald ik­ke et skræm­men­de lø­be­an­greb, Te­xans kan møn­stre. Men hol­dets run­ning ba­cks har det hel­ler ik­ke nemt bag en of­fen­siv linje, som hø­rer til NFL'S ab­so­lut dår­lig­ste. Og ik­ke me­get ty­der på, at det æn­drer sig i den kom­men­de sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.