NEW YORK GI­ANTS

NFL Magasinet - - Nfc East -

Det er nær­mest umu­ligt at gi­ve Gi­ants en ka­rak­ter for den­ne of­f­sea­son. På den ene si­de lyk­ke­des det at få ryd­det op oven på en ka­ta­stro­fal sæ­son, der bød på det la­ve­ste an­tal sej­re, si­den grund­spil­let i 1978 blev ud­vi­det til 16 kam­pe, med an­sæt­tel­sen af He­ad Co­ach Pat Shur­mur og to højt respek­te­re­de ko­or­di­na­to­rer i Mi­ke Shu­la og Ja­mes Bet­t­cher samt ge­ne­ral ma­na­ger Da­ve Gett­le­man, der har få­et ren­set godt ud i trup­pen, hen­tet so­li­de spil­le­re til klub­ben og gjort Odell Beck­ham Jr. til den hø­jest løn­ne­de wi­de re­cei­ver i liga­en. På den an­den si­de traf Gett­le­man en (dum)dri­stig beslutning, der i vær­ste fald kan sæt­te Gi­ants man­ge år til­ba­ge, ved at væl­ge run­ning ba­ck Saquon Bark­ley frem for et af de man­ge quar­ter­ba­ck-ta­len­ter i draf­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.