OF­FEN­SE

NFL Magasinet - - Nfc North -

Vikings har suk­ket ef­ter en quar­ter­ba­ck si­den Brett Fav­res fan­ta­sti­ske 2009-sæ­son. Så der var stor ju­bel hos vikin­ger­ne, da man i of­f­sea­son sik­re­de sig Kirk Cou­sins’ un­der­skrift. Med ham un­der cen­ter ser hol­dets of­fen­siv me­get skræm­men­de. Cou­sins bli­ver flan­ke­ret af su­per-re­cei­ver­ne Adam Thie­len og Ste­fon Dig­gs, den al­tid so­li­de tight end Ky­le Ru­dolph og an­denårs run­ning ba­ck Dal­vin Cook, der in­den sin ska­de så ud til at bli­ve en af sid­ste sæ­sons helt sto­re rook­i­e­sen­sa­tio­ner. Ene­ste til­ba­ge­væ­ren­de spørgs­måls­tegn på et me­get stærkt an­greb er den of­fen­si­ve linje, som kva­li­tets­mæs­sigt hal­ter en del ef­ter re­sten af hol­det. Selv­om pro­ble­met blev adres­se­ret i draf­ten, hvor man snup­pe­de ta­ck­le Bri­an O’neill, så kan det sag­tens en­de med, at den kom­men­de sæ­sons star­te­re, bli­ver de sam­me fem spil­le­re, som sid­ste sæ­son hav­de svært ved at be­skyt­te Ca­se Ke­e­num.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.