SVEN PRIM

FO­TO­GRAF,STOCK­HOLM

Plaza Watch Skandinavien - - M Edarbetare -

Sven Prim ar­be­tar som re­klam­fo­to­graf i Stock­holm och hans port­fo­lio är spräng­fylld av ex­klu­si­va kli­en­ter.

– Ef­tersom jag gif­te mig ny­li­gen så vo­re det rim­ligt att an­ta att jag just nu spen­de­rar den mesta av min tid med min fru, men ef­tersom den svens­ka im­mi­gra­tions­pro­ces­sen och det At­lan­tis­ka ha­vet hål­ler oss ifrån varand­ra så är den per­son som för till­fäl­let är mest när­va­ran­de i mitt liv min in­ne­bo­en­de vän Eric, som är en över­vik­tig,

spe­lan­de och 34-årig oskuld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.