JO­HAN KELL­MAN LARS­SON

KUL­TUR­JOUR­NA­LIST,STOCK­HOLM

Plaza Watch Skandinavien - - M Edarbetare -

Jämt­län­ning i själv­vald ex­il. Jo­han skri­ver just nu för tid­ning­ar som Metro, Pla­za Ma­ga­zi­ne och Cap & Design. För det här num­ret av Pla­za Watch har han in­ter­vju­at Uppsa­las klock­kung Jo­han Berg­ström, som dri­ver ett av lan­dets älds­ta fa­mil­jeäg­da klock­fö­re­tag.

– Att få träf­fa – och skri­va om – den här sor­tens eldsjä­lar är själ­va an­led­ning­en till att jag ar­be­tar som jour­na­list.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.