TO­MAS MONKA

FO­TO­GRAF,STOCK­HOLM

Plaza Watch Skandinavien - - M Edarbetare -

To­mas Monka är en de­di­ke­rad fo­to­graf som alltid ja­gar den per­fek­ta kom­bi­na­tio­nen av ljus och ele­gans. Likt en il­lu­sio­nist lu­rar han oss med si­na bil­der som lig­ger bort­om verkligheten.

– Ka­me­ran är den som jag spen­de­rar all­ra mest tid med! Sorg­ligt men sant. Jag har in­te döpt hen­ne än­nu, men det mås­te jag de­fi­ni­tivt gö­ra in­om en snar fram­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.