STRE­ET STY­LE ROM

Plaza Watch Skandinavien - - INNEHÅLL - TEXT LARS COLLIN FO­TO MAU­RO RONGIONE

Få stä­der är så stil­säk­ra som den ita­li­ens­ka hu­vud­sta­den. Vi pra­tar kloc­kor och tid med sex per­so­ner på Roms ga­tor.

01. Rolex. Jag är från Rom och dri­ver en blogg som he­ter Litt­lesnob­t­hing. Det är livsnöd­vän­digt för mig att ha en kloc­ka, för jag är all­tid ute och spring­er på stan. Ciao! 02. Tim­ber­land. Jag är här på be­sök från Mün­chen där jag job­bar som kock. Jag äls­kar kloc­kor, de ad­de­rar det där lil­la ex­tra till vil­ken out­fit du än har på dig. Det här är så klart ing­en lyx­kloc­ka, men jag köp­te den för ett år se­dan och den fun­ge­rar fint. 03. Mi­chael Kors. Jag kom­mer från Rom, så det här är min stad. Jag ar­be­tar med par­fy­mer, och i mitt jobb är det fak­tiskt vik­tigt att hål­la koll på ti­den – där­för bär jag all­tid kloc­ka. Jag mås­te of­ta ve­ta den ex­ak­ta ti­den, bå­de när det gäl­ler nyt­ta och nö­je.

04. Rolex. Jag är mo­de­de­sig­ner här i Rom. Kloc­kan är gam­mal, från 1985. Det var en gå­va från någ­ra vän­ner. Jag gil­lar tid, även om den ten­de­rar att tic­ka li­te väl snabbt just nu. Ti­den har gått allt­för fort se­dan jag öpp­na­de min egen stu­dio och bu­tik här på via del Pel­le­g­ri­no för snart två och ett halvt år se­dan. 05. Ca­sio. Jag säl­jer skor i Rom, och jag är här­i­från. Jag gil­lar min kloc­ka fastän det är en gam­mal mo­dell – och en rätt så fe­mi­nin så­dan. Jag är be­ro­en­de av min kloc­ka. Ibland känns det näs­tan som att jag är en ti­dens fånge. 06. Ci­ti­zen. Jag kom till Rom från Bel­grad för två år se­dan. Jag har hit­tat ett spän­nan­de jobb där jag gui­dar tu­ris­ter runt stan på cy­kel. Kloc­kan köp­te jag för drygt tio år se­dan. Jag bär inga smyc­ken, så jag gil­lar att ha en kloc­ka på hand­le­den. Nu är jag på jakt ef­ter en snygg vin­tage-mo­dell.

03.

02.

03.

02.

01.

05.

04.

04.

05.

06.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.