JA­KOB DAHL­STRÖM

FO­TO­GRAF

Plaza Watch Skandinavien - - MEDARBETARE -

En­ligt Ja­kob Dahl­ström är det bra de­sign och väl ut­fört hant­verk som byg­ger de all­ra bäs­ta va­ru­mär­ke­na. Han har där­för un­der he­la sin fo­to­gra­fis­ka kar­riär strä­vat ef­ter att gö­ra ena­stå­en­de hant­ver­ka­re rätt­vi­sa i si­na bil­der. I det här num­ret lig­ger han ba­kom stil­le­ben­se­ri­en Sam­la­re (si­dor­na 67–75).

– Att få möj­lig­he­ten att ar­be­ta med des­sa män­ni­skor är helt en­kelt un­der­bart. Att va­ra fo­to­graf är ing­en en­mans­show, sam­ar­be­te är allt.

När han in­te fo­to­gra­fe­rar så går all hans kraft till att od­la pum­por i sin träd­gård, en hob­by som väx­te fram ef­ter ett mö­te med en pum­pa­gub­be på Ös­ter­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.