EN RIK­TIG TRE­PO­ÄNG­A­RE

Plaza Watch Skandinavien - - HUBLOT -

KO­BE BRY­ANT äR den se­nas­te i en lång rad fram­gångs­ri­ka id­rot­ta­re att hedras med ett lyx­igt arm­bandsur. I Bry­ants fall är Hublots King po­wer black mam­ba en rik­tig best.

Bry­ant, pre­cis som al­la bra va­ru­mär­ke­s­am­bas­sa­dö­rer bor­de va­ra, är full­kom­ligt för­säls­kad i sin nya kloc­ka.

– Mitt mot­to är att all­tid kän­na sig själv­sä­ker och rö­ra sig fram­åt. Där­för tve­ka­de jag in­te en se­kund på att gå med i Hublot­fa­mil­jen. Jag äls­kar min King po­wer black mam­ba- kloc­ka vil­ken kom­bi­ne­rar det fi­nas­te ur­ma­ke­ri­et med min fa­vo­ritsport, har Bry­ant be­rät­tat för pres­sen.

För att fi­ra sitt sam­ar­be­te med L.A. La­kers-stjär­nan, har Hublot ska­pat King po­wer black mam­ba ex­klu­sivt i Los Ang­e­les. Upp­la­gan, som be­står av ba­ra 250 ex­em­plar, in­ne­hål­ler fle­ra ele­ment som hed­rar bas­ket ge­ne­rellt, och Ko­be Bry­ants kar­riär spe­ci­fikt. Hans tröj­num­mer 24 syns tyd­ligt på urets tav­la sam­ti­digt som den pryds med L.A La­kers fär­ger lila och guld. En svart mam­ba, Bry­ants smek­namn, sling­rar sig över det öpp­na ur­ver­ket och för­ser kloc­kan med en mys­tisk di­men­sion. Och för att gö­ra kloc­kans de­sign kom­plett, har Hublot valt att rik­tigt py­to­norm­skinn ovan­på arm­ban­den av gum­mi och be­vi­sar än en gång att fö­re­ta­get är tro­get ett av si­na störs­ta kon­cept: the art of fu­sion.

KO­BE BRY­ANT (TILL HÖ­GER) MED ETT FAN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.