Värl­dens förs­ta vänd­ba­ra arm­bandsur: Jae­ger-LeCoult­re Re­ver­so

Plaza Watch Skandinavien - - FÖRSTA GÅNGEN -

FÖR EVIGT DEN­SAM­MA men än­då stän­digt för­än­der­lig. Iko­nis­ka Re­ver­sos ma­gik kom­mer från för­må­gan att för­vand­las men än­då för­bli full­kom­ligt re­le­vant i al­la si­na ut­fö­ran­den. Så även 82 år ef­ter den le­gen­da­ris­ka kol­lek­tio­nens till­komst. Kloc­kans ur­sprung kan spå­ras till bör­jan av 1900-ta­let och det gry­en­de mo­det med arm­bandsur, även in­om id­rot­ten. Idén med en rek­tangu­lär Re­ver­so som fång­ar art déco-erans tid­lö­sa mo­der­ni­tet, upp­stod ef­ter att Cé­sar de Trey, en af­färs­man som sål­de schwei­zis­ka lyx­kloc­kor över he­la värl­den, åkt på en In­di­en­re­sa.

En man han spe­la­de po­lo med kros­sa­de de Treys kloc­ka och ut­ma­na­de ho­nom där­ef­ter att ta fram en mo­dell som os­kadd kun­de kla­ra en polo­match.

Af­färs­man­nen ar­be­ta­de ihop med Jac­ques-Da­vid LeCoult­re, som var känd för si­na ur­verk ge­nom fö­re­ta­get LeCoult­re & Cie, och den frans­ke in­gen­jö­ren RenéAl­fred Chau­vot, som även hit­ta­de på det sväng­an­de sy­ste­met. Till de brit­tis­ka of­fi­ce­rar­na sta­tio­ne­ra­de i In­di­ens nö­je, föd­des den ex­tremt re­si­sten­ta Re­ver­so i en bo­ett av rost­fritt stål ett år se­na­re.

Ut­gångs­punk­ten var en­kel: vänd på bo­et­ten för att skyd­da klock­gla­set. Bo­et­ten blev ett stort ge­nom­brott och den förs­ta av sitt slag med re­na lin­jer och en ka­rak­te­ris­tisk och pa­ten­te­rad skjut- och vrid­funk­tion. Grun­den i me­ka­nis­men var två fjä­der­mon­te­ra­de spor­rar som gled in i spår på varsin si­da om ur­ver­kets in­fatt­ning.

Kort där­ef­ter bör­ja­de hu­sets klock­ma­ka­re gö­ra an­pas­sa­de ur­verk för den vänd­ba­ra bo­et­ten kon­tu­rer och med funk­tio­ner som pas­sa­de kloc­kans bå­da an­sik­ten. Fö­ga ana­de form­gi­var­na som gjor­de den förs­ta vänd­ba­ra kloc­kan med en ro­te­ran­de bo­ett som skyd­da­de ur­tav­lan från stö­tar och ba­ra ex­po­ne­ra­de den me­tall­för­sed­da bak­si­dan, att de­ras idé skul­le bli så myc­ket mer än ett skyd­dan­de höl­je.

Re­ver­so var näm­li­gen en per­fekt kan­vas för att fi­ra konst­när­li­ga tra­di­tio­ner och ut­tryc­ka käns­lor. Duk­ti­ga hant­ver­ka­re med verk­tyg som torr­nål, roc­ker­stål, mejs­lar, fi­lar och ham­ma­re fick il­lu­stre­ra och per­so­na­li­se­ra den sväng­an­de bo­et­tens and­ra an­sik­te med fi­na hant­verk som gra­ve­ring och emal­je­ring för att till­freds­stäl­la kun­der­nas öns­ke­mål om per­son­li­ga fa­mil­je­va­pen, ini­ti­a­ler och teck­ning­ar. YM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.