Värl­dens förs­ta kvartsur: Se­i­ko Astron

Plaza Watch Skandinavien - - FÖRSTA GÅNGEN -

KANSKE SPEG­LA­DE NAM­NET en ut­om­världs­lig am­bi­tion. Den 25 de­cem­ber 1969 – en ökänd dag i de me­ka­nis­ka kloc­kor­nas värld – lan­se­ra­de den ja­pans­ka till­ver­ka­ren Se­i­ko värl­dens förs­ta kvartsur: Qu­artz astron.

Uret ha­de ta­git ett de­cen­ni­um att ut­veck­la och från bör­jan såg pro­jek­tet ris­ka­belt ut, trots att schwei­zar­na haft sam­ma tan­ke. På 1960-ta­let sål­de me­ka­nis­ka ur bra, sam­ti­digt som Se­i­ko sat­te en his­nan­de prislapp om 450 000 yen, allt­så mer än vad en ny Toyo­ta Co­rol­la-bil kos­ta­de på den ti­den. Men kloc­kan var fak­tiskt först på mark­na­den. De schwei­zis­ka fab­ri­kö­rer­na, som ar­be­ta­de ihop med forsk­nings­cent­ret Cent­re Electro­ni­que Hor­lo­ger, vi­sa­de vis­ser­li­gen någ­ra kon­cept 1967. Fast de miss­lyc­ka­des i att ta fram en kom­mer­si­ell pro­dukt. Och Se­i­ko ha­de en mis­sion: 1968 ha­de pre­si­den­ten Sho­ji Hat­to­ri be­ord­rat sitt fö­re­tag att ta fram en sälj­bar pro­dukt in­om ett år. Det vi­sa­de sig bli ett un­der­verk i mi­ni­a­ty­ri­se­ring. Fy­ra år ti­di­ga­re ha­de Se­i­ko lan­se­rat värl­dens förs­ta por­tab­la tid­ta­garur i kvarts som se­na­re skul­le an­vän­das i OS i To­kyo. Då för ti­den be­tyd­de por­ta­bel ”li­ka stor som en gar­de­rob”.

Un­der den kor­ta tid som följ­de hann klock­tek­ni­kern Tsu­neya Na­ka­mu­ra, som led­de den så kal­la­de ”59A Pro­ject”-grup­pen som ar­be­ta­de med kvarts på Se­i­ko, ut­veck­la en rad ny­he­ter. Där­ibland gav han kvart­s­kri­stal­len en stäm­gaf­fel­form – vil­ket möj­lig­gjor­de en sta­dig och för­ut­säg­bar vib­ra­tion när en spän­ning ap­pli­ce­ra­des – och han gav steg­mo­torn en ”öp­pen” de­sign och kom på en steg­rö­rel­se för den and­ra vi­sa­ren som spa­ra­de ener­gi. ”Har du nå­gon­sin sett en se­kund?” var slag­or­det som an­vän­des i mark­nads­fö­ring­en av den­na nya ge­ne­ra­tion kloc­kor. Men de var ock­så vik­ti­ga upp­fin­ning­ar som blev, och för­blev, stan­dard in­om den blomstrande bran­schen för kvartsur.

Se­i­ko för­sök­te an­märk­nings­värt nog in­te mo­no­po­li­se­ra pa­ten­ten för nå­gon av des­sa idéer, vil­ket kanske var van­sin­nigt. I stäl­let be­slu­ta­de man sig för att det kun­de dri­va en spi­ran­de sek­tor fram­åt att va­ra öp­pen mot kon­kur­ren­ter­na. Och visst gick det bra för bå­de sek­torn och upp­fin­ning­ar­na: kvarts­fre­kven­sen som i dag an­vänds i kloc­kor är nu fy­ra gång­er den i Astron, vil­ket gör dem fy­ra gång­er mer ex­ak­ta. JS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.