Värl­dens förs­ta me­ka­nis­ka kloc­ka att mä­ta en tu­sen­dels se­kund: TAG Heu­er Mikro­ti­mer Fly­ing 1000 Con­cept Chro­no­graph

Plaza Watch Skandinavien - - FÖRSTA GÅNGEN -

DET ÄR ING­EN li­ten sak att på ett år gö­ra en för­bätt­ring med en fak­tor om tio. Många klock­fan­tas­ter blev im­po­ne­ra­de när TAG Heu­er 2011 lan­se­ra­de sin Car­re­ra mikro­graph 1/100th se­cond chro­no­graph, den förs­ta me­ka­nis­ka kro­no­gra­fen att vi­sa en hund­ra­dels se­kund (vil­ket den gjor­de ge­nom att kom­bi­ne­ra två sat­ser, där den ena ar­be­ta­de högef­fek­tivt). Men re­dan 2012 kom man med värl­dens förs­ta me­ka­nis­ka kro­no­graf som mät­te och vi­sa­de en tu­sen­dels se­kund, näm­li­gen Mikro­ti­mer fly­ing 1000 con­cept chro­no­graph. Fö­re­ta­get för­kun­na­de stolt att den där­med var 125 gång­er mer ex­akt än ”de kän­das­te kro­no­gra­fer­na på mark­na­den – tack va­re ett hjär­ta som slår med den otro­li­ga has­tig­he­ten av 3 600 000 slag per tim­me!” Vi­da­re be­skrev de vad man kan hin­na med un­der en tu­sen­dels se­kund. En ge­pard i full fart rör sig 3 cm, en Air­bus 380 hin­ner 24 cm, jor­den flyt­tar sig 29,8 me­ter runt so­len – men ock­så att den där tu­sen­de­lens se­kund i vis­sa id­rot­ter är skill­na­den mel­lan pris­pal­len och om­kläd­nings­rum­met. Det var allt­så in­te en funk­tion man har an­vänd­ning av till var­dags, om man in­te rå­kar va­ra Usa­in Bolt el­ler en pla­net. Men det drev klock­ma­ke­ri­et vi­da­re och re­sul­te­ra­de i el­va nya pa­tent. Bor­ta var ex­em­pel­vis ba­lans­hju­let och in kom i stäl­let en re­gle­ran­de kropp med en hög­fre­kvent spi­ral och ett av­gö­ran­de start-stopp­sy­stem som tillät tid­tag­ning att av­stan­na på ett ögon­blick. Dess­utom kom en ny ur­tav­la som skul­le in­di­ke­ra en tu­sen­dels se­kund till de myc­ket opå­lit­li­ga och oa­van­ce­ra­de mänsk­li­ga an­vän­dar­na.

Mikro­ti­mern var onek­li­gen ett in­tres­sant kon­cept och det skul­le be­hö­vas en del jobb för att gö­ra en verk­ligt kom­mer­si­ell pro­dukt. Fast visst kan man för­vän­ta sig att det kom­mer att hän­da med ti­den – även om det kanske sker med någ­ra små steg i ta­get. JS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.