Värl­dens förs­ta rep­tå­li­ga kloc­ka: Ra­do Di­aS­tar

Plaza Watch Skandinavien - - FÖRSTA GÅNGEN -

GULD MÅ GLITT­RA, men det är ock­så lätt­re­pat – och re­por är ing­en vi­da­re lyx. När sex­tio­ta­let knac­ka­de på dör­ren, var det den in­sik­ten som in­spi­re­ra­de den då­va­ran­de che­fen för Ra­do att bör­ja ut­fors­ka nya me­tal­ler för att gö­ra en rep­tå­lig kloc­ka. Det ex­pe­ri­men­te­ra­des med många ma­te­ri­al, men det blev säl­lan sär­skilt till­freds­stäl­lan­de re­sul­tat, in­te minst för att få ma­te­ri­al pas­sa­de då­ti­dens klas­sis­ka bo­ett­mo­de. Slut­re­sul­ta­tet blev Di­aS­tar – lan­se­rad 1962, ba­ra fem år ef­ter fö­re­ta­get till­komst. Nam­net kom från en sam­man­slag­ning av or­den ”di­a­mant” och ”stjär­na” och den yr­ka­de på, som en an­nons från den ti­den ut­tryc­ker det, att va­ra ”värl­dens förs­ta och en­da rep­tå­li­ga kloc­ka”, gjord av ”rymd­ål­derns me­tall” och ”ovill­kor­ligt ga­ran­te­rad i tre år”. En an­nan an­nons var mer sub­til: Di­aS­tar pla­ce­ra­des in­till en hög pär­lor, som för att ut­ma­na de hår­da ste­nar­na att vå­ga ta en match med kloc­kan.

Kloc­kan gjor­des – med viss mö­da ef­tersom det var ett svår­be­ar­be­tat ma­te­ri­al – i det som Ra­do gav nam­net ”hårdme­tall”. Det var en kom­po­sit av vol­framkar­bi­dpul­ver och ett bin­de­me­del för me­tall, gju­tet och pres­sat med ett tryck av 1 000 bar för att ska­pa det hår­da höl­je som se­dan sint­ra­des i en vacu­u­mugn vid 1 450 gra­ders vär­me och re­sul­te­ra­de i en hård­het mel­lan 1 400 och 2 000 vic­kers (HV), att jäm­fö­ra med rost­fritt stål som ba­ra når upp i 180 HV. Även om idén var väl­kom­men och prak­tisk, vi­sa­de mark­na­den ing­en stör­re för­tjus­ning över kloc­kans di­stink­ta, ova­la form. Men det skul­le kom­ma att änd­ras. De näst­kom­man­de 25 åren sål­de Ra­do un­ge­fär 1,5 mil­jo­ner Di­aS­tars. JS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.