Värl­dens förs­ta prak­tis­ka arm­bandsur för män: Car­ti­er San­tos

Plaza Watch Skandinavien - - FÖRSTA GÅNGEN -

ARM­BANDSUR (förr kän­da som ”kloc­kor på arm­band”) an­sågs ini­ti­alt va­ra ett dam­mo­de. Män tog ini­ti­alt in­te till sig kon­cep­tet, trots att det var en na­tur­lig ut­veck­ling från fick­uren. De fö­re­drog istäl­let stör­re, mer tra­di­tio­nel­la och man­li­ga ur. Men arm­bandsur var onek­li­gen prak­tis­ka ef­tersom de kun­de ma­nö­vre­ras med en hand sna­ra­re än två, och så små­ning­om om­vän­des ock­så män­nen. Det sägs att Con­stant Gi­rard (Gi­rard Per­re­gaux) ut­veck­la­de ett slags arm­bandsur på 1880-ta­let för den tys­ka kej­ser­li­ga ma­ri­nen som de skul­le an­vän­da un­der krigs­si­tu­a­tio­ner och som se­na­re skul­le kom­ma till an­vänd­ning för att syn­kro­ni­se­ra ma­ri­na at­tac­ker och av­fyr­ning av ar­til­le­ri. Det var helt en­kelt fick­ur mon­te­ra­de på ett band spänt runt hand­le­den och som fri­gjor­de stri­dan­de mäns hän­der. Det finns ing­en of­fi­ci­ell do­ku­men­ta­tion av det­ta, vil­ket det där­e­mot gör över Car­ti­ers förs­ta än­da­måls­gjor­da herrarm­bandsur. De var ban­bry­tan­de ge­nom att va­ra mer än smyc­ken och ha ett tyd­ligt syf­te, vil­ket syn­tes i en ovan­lig bo­ett­form och ett arm­band som var in­te­gre­rat med kloc­kan. En de­sign­re­vo­lu­tion var på väg.

Trots att ing­en trod­de på arm­bandsur som näs­ta sto­ra trend, trod­de den vi­sio­nä­re Lou­is Car­ti­er på fram­ti­den för den­na ac­ces­so­ar som på hand­le­den syn­tes för al­la och he­la ti­den, i mot­sats till fick­uret som en­bart ploc­ka­des fram när det be­höv­des. Den förs­ta sym­bo­lis­ka kloc­kan som han ska­pa­de ihop med ur­ma­ke­ri­mäs­ta­ren Ed­mond Jae­ger, var en pre­sent till Car­ti­ers väl­kän­de vän Al­ber­to San­tos-Du­mont, det bra­si­li­ans­ka fly­gets fa­der. Han ha­de ut­ma­nat Car­ti­er att ta fram en prak­tisk kloc­ka som gjor­de att han kun­de se ti­den sam­ti­digt som bå­da hän­der­na låg på flyg­reg­la­gen.

Re­sul­ta­tet var en unik och im­po­ne­ran­de kloc­ka som San­tos ska­pa­de 1904. Den ut­märk­tes av sin fyr­kan­ti­ga form med run­da hörn, syn­li­ga skru­var och en upp­höjd in­fatt­ning. Den blev det förs­ta ci­vi­la arm­bandsu­ret för män och sju år se­na­re släpp­tes uret på mark­na­den.

Vid den här ti­den gra­ve­ra­des arm­bandsur, för­sågs med di­a­man­ter och äd­la ste­nar, lac­ka­des och de­ko­re­ra­des på al­la möj­li­ga sätt, vil­ket gjor­de det ovan­ligt för en man att bä­ra en kloc­ka på ett lä­der­band ut­an ut­smyck­ning. YM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.