FRÅN HÄST­KRAFT TILL UR­KRAFT

Plaza Watch Skandinavien - - FÖRDEL BECKER - TEXT ELI­SA­BETH DOERR FO­TO CHO­PARD

CHOPARDS VICE VD Karl-Fri­edrich Scheu­fe­le såg väl­digt nöjd ut när han och hans fru fick föl­ja med Andrea Za­ga­to och hans and­ra hälft Ma­rel­la Ri­vol­ta till Za­ga­tos kän­da de­sign­verk­stad strax ut­an­för Mi­la­no i ok­to­ber för att pre­sen­te­ra de två bransch­gi­gan­ter­nas se­nas­te sam­ar­be­te: Cho­pard­kloc­kan Mil­le mig­lia Za­ga­to.

Mil­le mig­lia Za­ga­to bör­ja­de egent­li­gen som ett hob­by­pro­jekt, sprung­et ur ett sam­tal som de två kol­le­gor­na ha­de för ett par år se­dan un­der de­ras fa­vo­ri­te­ve­ne­mang Mil­le Mig­lia. Till­ställ­ning­en är Ita­li­ens mest an­ri­ka bil­täv­ling och kör­des för förs­ta gång­en 1927. Men ef­ter en olyc­ka 1957 stop­pa­des täv­ling­en och i dag körs den en­dast sym­bo­liskt för ve­te­ran­bi­lar till­ver­ka­de mel­lan 1927 och 1957. Nam­net Mil­le Mig­lia syf­tar på di­stan­sen, 1 000 (eng­els­ka) mil, som dess del­ta­ga­re kör ge­nom Ita­li­ens na­tur­skö­na land­skap i maj var­je år. Cho­pard har va­rit täv­ling­ens hu­vud­spon­sor i ett kvarts­se­kel och fö­re­ta­gets vice vd Scheu­fe­le kör­de ral­lyt för tju­go­fem­te gång­en i år.

– De vack­ras­te bi­lar­na jag ser un­der Mil­le Mig­lia har all­tid en Za­ga­to-ka­ross, sa Scheu­fe­le un­der årets täv­ling.

UN­DER LAN­SE­RING­EN AV Mil­le mig­lia Za­ga­to, be­skrev Andrea Za­ga­to re­sul­ta­tet av Cho­pard­sam­ar­be­tet i glö­dan­de or­da­lag.

– Vi ska­pa­de den här kloc­kan så som Za­ga­to ska­par si­na bi­lar!

Det här är ing­et blyg­samt ut­ta­lan­de då Za­ga­to i dag po­si­tio­ne­rar sig in­om lyx­bils­in­du­strin som en obe­ro­en­de ka­rossma­ka­re. Vil­ket för en lek­man in­ne­bär att fö­re­ta­get, i sin om­ta­la­de de­sign­verk­stad på 11 000 kvadrat­me­ter, ska­par först­klas­sigt skräd­dar­syd­da bi­lar och and­ra spe­ci­al­pro­jekt åt bil­till­ver­ka­re såsom Aston Mar­tin, Bent­ley, Fer­ra­ri, Ma­se­ra­ti, Spy­ker och Al­fa Ro­meo. Ut­ö­ver det­ta hu­se­rar verk­sta­den ett unikt vir­tu­al re­a­li­ty-rum, där de med si­na fe­max­la­de CNC­ma­ski­ner har för­må­gan att ska­pa he­la bil­mo­del­ler av ma­te­ri­al som alu­mi­ni­um, stål och kom­po­sit.

DET ÄR UT­I­FRÅN Chopards ti­di­ga­re Mil­le Mig­li­a­mo­dell som de två företagens de­sign­team, med Chopards Guy Bo­ve och Za­ga­tos Ma­rel­la Ri­vol­ta i spet­sen, till­sam­mans ska­pat ett nytt ut­se­en­de för 42 mm- kloc­kan i rost­fritt stål. Nya Mil­le mig­lia Za­ga­to har fle­ra de­tal­jer som fram­hä­ver Za­ga­tos uni­ka de­sign, som till ex­em­pel ur­tav­lans Z- möns­ter in­spi­re­rat av Za­ga­tos bil­gril­lar, men även va­let av rött och svart som får fort­sät­ta från ur­tav­lan ut till de de­ko­ra­ti­va söm­mar­na på arm­ban­det av Bare­nia-lä­der. Det se­na­re åter­speg­lar söm­nads­de­tal­jer­na i lä­der­in­red­ning­en hos Za­ga­to­bi­lar.

NÄR RI­VOL­TA UN­DER lan­se­ring­en fick frå­gan om hur de­sign­sam­ar­be­tet ha­de fun­ge­rat för­kla­ra­de hon att allt ha­de flu­tit på väl­digt na­tur­ligt.

– Vi träf­fa­des, vi brainstor­ma­de. Ar­be­tet är väl­digt likt det vid att de­sig­na bi­lar; det finns vis­sa be­stäm­da de­lar som man mås­te ut­gå ifrån och ta sig runt. I det här fal­let rör­de det sig om bo­et­ten, ur­ver­ket, och vi­sar­na. Där­ef­ter gick vå­ra idéer fram och till­ba­ka mel­lan Za­ga­to och Cho­pard tills kloc­kan var fär­dig­ställd, be­rät­ta­de Ri­vol­ta.

SCHEU­FE­LE Å AND­RA si­dan, var no­ga med att på­pe­ka att Cho­pard i mot­sats till and­ra mo­der­na klock­till­ver­ka­re all­tid gör en rik­tig pro­to­typ när de ska­par nya kloc­kor, även om – som i det här fal­let – det ba­ra är det ytt­re, ”ka­ros­sen”, som har för­änd­rats. Scheu­fe­le vil­le för­med­la att det är li­ka vik­tigt att tes­ta hur en kloc­ka känns som hur den fun­ge­rar, vil­ket in­te är möj­ligt med en vir­tu­ell pro­to­typ. Och Ri­vol­ta var snabb med att tilläg­ga:

– Ma­te­ri­al och färg­val är väl­digt vik­ti­ga att tes­ta. Be­ro­en­de på färg kan en kon­struk­tion till och med by­ta form. CAM- och CAD-mo­del­ler kan hjäl­pa en att se even­tu­el­la de­fek­ter, men de kan in­te åter­ska­pa hur en kloc­ka känns i verk­lig­he­ten.

SCHEU­FE­LE ÄR SJÄLV­KLART en hän­gi­ven bil­fan­tast, med en egen kol­lek­tion vin­ta­ge­bi­lar.

– Za­ga­to­bi­lar är näs­tan som skulp­tu­rer, sa han, och er­kän­de att han gär­na skul­le äga en själv.

In­nan hans kro­no­graf Ca­lib­re L.U.C 10 CF fick sitt of­fi­ci­el­la namn, gav han den ar­bets­nam­net GT3, ef­ter Porsche-mo­del­len med sam­ma namn på grund av hur snabbt Scheu­fe­le ska­pa­de den nya kloc­kan.

Cho­pard­kloc­kan Mil­le mig­lia, nu fin­stämd med Za­ga­tos världs­kän­da de­sign, finns till­gäng­lig i två ver­sio­ner – bå­da i en be­grän­sad upp­la­ga om fem­hund­ra ex­em­plar var­de­ra. Den ena ver­sio­nen be­står av svart DCL-be­lagt rost­fritt stål och har en sil­ver­fär­gad ur­tav­la. Den and­ra va­ri­an­ten kom­mer ock­så i svart DLC men har en in­fatt­ning i rosé­guld och rött och kom­mer med en svart ur­tav­la. Des­sa li­mi­ted edi­tion-mo­del­ler finns ba­ra till­gäng­li­ga i Chopards eg­na bu­ti­ker. Men om man ser det från den lju­sa si­dan, så är kloc­kor­na in­te li­ka be­grän­sa­de som Za­ga­tos bi­lar – vil­ka högst till­ver­kas i en se­rie om nio, men of­tast en­dast ett, ex­em­plar.

Sam­ar­be­tet ryk­tas re­sul­te­ra i fler mo­del­ler. Låt oss hop­pas på ett snabbt GT3-be­slut om det­ta.

OVAN AD­DE­RAS MIL­LE MIG­LIA ZA­GA­TOS NYA VI­SA­RE. RIT­NING­AR­NA HAR SKISSATS FRAM AV MA­REL­LA RI­VOL­TA OCH GUY BO­VE.

KUR­VOR OCH MJU­KA LIN­JER ÄR ZA­GA­TOS SPE­CI­A­LI­TET.

ZA­GA­TO VAR MED OCH SKA­PA­DE MIL­LE MIG­LIA ZA­GA­TOS ”KA­ROSS”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.