”Jag har in­te tid att dra un­dan skjor­tan för att se vad kloc­kan är.”

Plaza Watch Skandinavien - - SISTA SIDAN - Gi­an­ni Ag­nel­li

VIS­SA HÄV­DAR ATT det var ett stil­grepp som lu­ta­de åt härskar­tek­nik – ett sätt att få sin mot­part i af­färs­för­hand­ling­ar att häp­na och tap­pa fo­kus. Själv bru­ka­de han sä­ga att han in­te ha­de tid att dra un­dan skjor­tan för att se vad kloc­kan var. Oav­sett vil­ket är det ing­en tve­kan om att den le­gen­da­ris­ke Fi­at­bos­sen Gi­an­ni Ag­nel­li för evigt skrev in sig i stil­histo­ri­en när han kon­se­kvent val­de att bä­ra sitt arm­bandsur ut­an­på skjort­ma­schet­ten. Oav­sett vil­ket år, oav­sett i vil­ken out­fit man väl­jer att när­stu­de­ra den ita­li­ens­ka play­boy­en så sit­ter den där – hans hårt snur­ra­de Fra­tel­lo runt skjortär­mens slut. Den verk­li­ga an­led­ning­en till stil­grep­pet? Han var al­ler­gisk mot me­tal­len i arm­ban­det. Ibland är my­ten ro­li­ga­re än verk­lig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.