3. Jae­ger-LeCoult­re

Plaza Watch Skandinavien - - Aktuellt I Montern -

Ge­op­hy­sic-

Ge­op­hy­sic.

Ti­di­ga­re kän­de ba­ra ett få­tal in­bit­na sam­la­re till Jae­ger-LeCoultres här­li­ga 1950-tals­kloc­ka Se­dan hot­ta­des den upp i en mo­dern, be­grän­sad ut­gå­va – och vär­det steg i höj­den även för ori­gi­na­let.

För den som in­te hört histo­ri­en, var det 67 län­der som med 1958 års In­ter­na­tio­nel­la geo­fy­sis­ka år lo­va­de att ge­nom­fö­ra en rad ve­ten­skap­li­ga ex­pe­ri­ment i och runt mind­re gäst­vän­li­ga de­lar av vår pla­net. Tan­ken var att främ­ja forsk­ning­en in­om de geo­fy­sis­ka fäl­ten seis­mo­lo­gi, elektro­mag­ne­tism, gla­ci­o­lo­gi, ra­di­o­ak­ti­vi­tet och so­lak­ti­vi­tet.

Sam­ma år fyll­de Jae­gerLeCoult­re 125 år, vil­ket den schwei­zis­ka klock­till­ver­ka­ren fi­ra­de ge­nom att lan­se­ra

kloc­kan, form­gi­ven för att bli mark­na­dens tuf­fas­te och mest håll­ba­ra kloc­ka och där­med kun­na an­vän­das un­der det geo­fy­sis­ka årets oli­ka pro­jekt. Det här ex­em­pla­ret för­vän­ta­des in­te in­bringa mer än 8 000 schwei­zer­franc.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.