5. Rolex, Re­fe­rence 6101.

Plaza Watch Skandinavien - - Rapport Från Auktionernas Värld -

Opus 3-

Sist ut un­der auk­tions­sä­song­en var, pas­san­de nog, den här ra­ri­te­ten. En Rolex som tro­ligt­vis är helt unik, lyc­ka­des säl­jas för över ut­rops­pri­set 400 000 dol­lar. Det klub­ba­de pri­set blev he­la 5 149 626 dol­lar. Man tror att re­fe­rens­num­mer 6101 är en helt unik Rolex.

Det är ett au­to­ma­tiskt arm­bandsur från 1953 i 18-ka­rats guld och clo­i­son­né-de­ko­re­rad tav­la med en kar­ta över Ame­ri­ka. Doug Escri­ba­no, an­sva­rig för kloc­kav­del­ning­en, kom­men­ter: ”I Christie’s sista klockauk­tion 2014 syn­tes det glo­ba­la fo­ku­set på fi­na, säll­syn­ta och uni­ka ur. Vi var ex­al­te­ra­de över va­ri­a­tio­nen bland da­gens topp­fö­re­mål, där­ibland en Rolex re­fe­rens 6101 med clo­i­son­néur­tav­la med kar­ta över Ame­ri­ka, ett unikt emal­je­rat fick­ur av Patek Philip­pe och ett arm­bandsur i li­mi­te­rad ut­gå­va av Har­ry Winston & Vianney Hal­ter. Åte­ri­gen av­slu­tar Christie’s året som en do­mi­nant ak­tör i de ex­klu­si­va

klockornas värld”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.