Djup­dyk­ning

Plaza Watch Skandinavien - - Nyheter Från Baseiworld -

Brons vin­ner he­la ti­den ter­räng in­om till­verk­ning­en av lyx­kloc­kor. Fram till idag, för­bi­sedd på grund av me­tal­lens ten­dens att ox­i­de­ra. Dock ses nu den här for­men av miss­färg­ning som en pa­ti­na och ett tec­ken på in­di­vi­du­a­li­tet ef­tersom att inga kloc­kor kom­mer att åld­ras på sam­ma sätt. Oris Carl Bras­he­ar Li­mi­ted Edi­tion är det förs­ta uret av Oris, där man an­vänt brons. Den hög­tid­lig­hål­ler ett he­der­värt liv, näm­li­gen Carl Bras­he­ar, som dog 2006.

Bras­he­ars om­väx­lan­de liv be­rör­des i fil­men Men of Ho­nor, med Cu­ba Gooding Jr. Kloc­kan är en hyll­ning till en man som över­vann sto­ra mot­gång­ar och ras­för­do­mar ge­nom att som förs­ta afro­a­me­ri­kan bli ”Mas­ter Di­ver” i USA:s ma­rinkår. Den po­si­tio­nen nåd­de han ef­ter att ha fått hal­va ena be­net am­pu­te­rat när han dök ef­ter en vä­te­bomb som för­lo­rats ut­an­för Spa­ni­ens kust.

Kloc­kan väc­ker min­net till liv av år 1950 och dess dy­kar­hjäl­mar i det dju­pa ha­vet. Min­net finns be­va­rat i Oris Di­vers Sixty-Fi­ve, i 42mm di­a­me­tern. Kloc­kan kom­mer till en bör­jan att va­ra klart ly­san­de tills kop­pa­r­in­ne­hål­let re­a­ge­rar med kol­di­ox­i­de och fukt, vil­ket med ti­den bil­dar en unik pa­ti­na.

Upp­la­gan är be­grän­sad till en­dast 2000 ex­em­plar över he­la värl­den. Uret har en 60-mi­nu­ters likrik­tad glas­bå­ge med en rost­fri bak­si­da för att und­vi­ka hu­den deån att fläc­kas. Det gäng­a­de höl­jet är ock­så i brons, som är en per­fekt mot­vikt till den mörk­blå ur­tav­lan med ro­sa­gyl­le­ne vi­sa­re. Vat­ten­re­si­stent ner till 100 me­ter och dri­ven av en Oris-ka­li­ber 733, kan den­na klocka bä­ras med stolt­het. Döpt till sam­ma namn som man­nen som väg­ra­de att bli sla­gen och som en gång sa: ”Det är in­te en skam att bli ned­sla­gen … Det är en skam att in­te re­sa sig. Jag kom­mer in­te lå­ta nå­gon stjä­la min dröm”.

Den be­grän­sa­de upp­la­gan av Oris Carl Bras­he­ar pre­sen­te­ras i en lyx­ig trälå­da med mär­ket för US Na­vy Mas­ter Di­ver på in­si­dan. En del av för­sälj­nings­pri­set för den­na ny­het från Baselworld kom­mer att do­ne­ras till Carl Bras­he­ar Founda­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.