ROLEX PRE­SI­DENT

Tro­li­gen värl­dens mest be­röm­da klocka, som bu­rits av ti­dens be­römd­he­ter, den iko­nis­ka Rolex Oys­ter Per­pe­tu­al Day-Da­te har ge­nom­gått en för­änd­ring, re­in­kar­ne­rad som Day-Da­te 40 med nytt höl­je och me­ka­nism.

Plaza Watch Skandinavien - - Innehåll - TEXT Y-J E A N M U N - D E L S A L L E

Pre­si­den­ter­nas klocka Rolex Oys­ter Per­pe­tu­al Day-Da­te har ge­nom­gått en för­änd­ring, nu re­in­kar­ne­rad som Day-Da­te 40.

Oys­ter Per­pe­tu­al Day-Da­te in­tar en he­lig plats i Rolex histo­ria. So­ber och ele­gant har den nått my­tisk sta­tus och be­trak­tas idag som den mest hög­ak­ta­de mo­del­len i Oys­ter-kol­lek­tio­nen med dess för­fi­na­de höl­je och fli­kar och kla­ra, läs­ba­ra ur­tav­la som vi­sar ka­len­derin­di­ka­tio­ner­na. Den kom att kal­las ”Pre­si­den­ter­nas klocka”, pre­si­den­ter­na bar den, sär­skilt Ame­ri­kas, vil­ket gav den en au­ra av pre­stige för­u­tom dess ele­men­tä­ra funk­tio­ner. Oe­mot­stånd­ligt at­trak­tiv, bu­ren av fler stats­ö­ver­hu­vu­den, kung­lig­he­ter, dig­ni­tä­rer, ce­leb­ri­te­ter, id­rot­ta­re, in­du­stri­che­fer och män som styr­de värl­dens öden än nå­gon an­nan Rolex klocka.

Den har för­tjä­nat sitt ryk­te av att ha sut­tit på många av värl­dens le­da­res ar­mar, liksom av sin tek­nis­ka bravur och ex­akt­het med kri­te­ri­er som är dub­belt så stränga som för of­fi­ci­ellt cer­ti­fi­e­ra­de kro­no­met­rar. Den till­han­da­höll in­for­ma­tion som var vik­tig in­för sche­ma­lag­da mö­ten el­ler sig­ne­ring och da­te­ring av kon­trakt. Där­för har den prak­tis­ka Day-Da­te all­tid va­rit en ut­märkt klocka för be­sluts­fat­ta­re ef­tersom den ut­strå­lar till­för­lit­lig­het. I för­läng­ning­en, ge­nom att bä­ra en Day-Da­te, vi­sar du att du själv är en le­da­re och kan upp­nå allt du be­stämt dig för, att du kan ska­pa ett pre­ju­di­kat med en Rolex fäst vid hand­le­den. Kva­li­fi­ce­rad som ett in­ter­na­tio­nellt mär­ke för fram­gång. Den mar­ke­rar att bä­ra­ren till­hör eli­ten. Det är den ul­ti­ma­ta sta­tus­kloc­kan som mer än nå­gon an­nan för­kropps­li­gar mär­kets och bä­ra­rens pre­sta­tio­ner och pre­stige.

När den lan­se­ra­des 1956, sym­bo­li­se­ra­de Day-Da­te top­pen på Rolex klock­till­verk­nings ar­tis­te­ri. Vid den ti­den ha­de mär­ket re­dan le­ve­re­rat en mängd in­no­va­tio­ner: det förs­ta arm­bandsu­ret som er­höll ett kro­no­me­ter­cer­ti­fi­kat för pre­ci­sion från Key Ob­ser­va­to­ry nä­ra Lon­don 1914, värl­dens förs­ta vat­ten­tä­ta arm­bands­kloc­ka känd som the Oys­ter som sam­ti­digt skyd­da­de ur­ver­ket från damm och fukt 1926, det förs­ta arm­bandsu­ret som när bä­ra­ren rör­de på ar­men au­to­ma­tiskt drog upp sig självt ge­nom Per­pe­tu­al self-win­ding-sy­ste­met med fri ro­tor 1931 (ett sy­stem som se­dan an­vän­des av he­la klock­till­verk­nings­in­du­strin), det förs­ta arm­bandsu­ret med kro­no­me­ter med da­tum­luc­ka, känd un­der nam­net Da­te­just 1945, och de förs­ta ex­em­pla­ren av Rolex pro­fes­sio­nel­la verk­tygskloc­kor som Ex­plo­rer, Sub­ma­ri­ner, GMT-Mas­ter och Mil­gauss så ti­digt som 1950-ta­let.

Emel­ler­tid kan man nog på­stå att Rolex­grun­da­ren Hans Wils­dorfs hu­vud­num­mer var Day-Da­te. Som den sista flagg­skepps­mo­del­len han ska­pa­de, kan det be­teck­nas som det yp­pers­ta han upp­nåd­de i jak­ten på ex­cel­lens. Med dess myc­ket tyd­li­ga ögon­blick­li­ga hopp ka­len­der-sy­stem in­träf­fa­de ”mi­rak­let vid mid­natt”, det var den förs­ta vat­ten­tä­ta själv­uppvrid­na kro­no­me­ter arm­bandsur som vi­sa­de vec­ko­da­gen helt ut­skri­ven i ett båg­for­mat föns­ter kloc­kan tolv på ur­tav­lan med ett språkval på 26 oli­ka språk (in­klu­si­ve gre­kis­ka, ara­bis­ka, hebre­is­ka, la­tin, rys­ka, ki­ne­sis­ka, ja­pans­ka och in­do­ne­sis­ka) för att på så sätt vi­sa dess uni­ver­sel­la na­tur – den förs­ta kro­no­me­ter i värl­den som lyc­ka­des med det­ta.

Day-Da­te är ut­rus­tad med and­ra ut­märk­ta ele­ment som vi­sar dess vi­su­el­la iden­ti­tet: en öpp­ning för da­tum vid ”kloc­kan tre”, som kan för­sto­ras ge­nom en cy­kloplins (en Rolex upp­fin­ning som se­na­re ut­sträck­tes till al­la mo­del­ler i Oys­ter-kol­lek­tio­nens da­tumdis­play, till­gäng­lig en­dast i dy­ra me­tal­ler – 950 pla­ti­na el­ler 18-ka­rat gul, vit el­ler Eve­ro­se guld – samt ut­rus­tad med det om­ta­la­de ome­del­bart igen­känn­ba­ra Pre­si­dent-arm­ban­det med smak­ful­la halv­cir­ku­lä­ra tre-styc­keslän­kar (sa­ti­ne­ra­de och po­le­ra­de ytt­re län­kar och vi­da­re centrallän­kar) ex­klu­sivt de­sig­na­de för ur­ver­ket vid lan­se­ring­en. Den nya ge­ne­ra­tio­nen dol­de Crown­clasp, en öpp­nings- och stäng­nings­me­ka­nism med vik­blad, är i den se­nas­te Day-Da­te dold un­der en li­ten spak for­mad som en Rolex-kro­na.

Hi­sto­riskt, arm­ban­det be­stod av guld­län­kar med in­nan­mä­te i stål. I den nya ver­sio­nen, är stålin­läg­gen täck­ta av ke­ra­mis­ka blad, vil­ket ökar håll­bar­he­ten ge­nom att re­du­ce­ra sli­ta­get när mjuk och hård me­tall gnids mot varand­ra. Det kan tyc­kas som en smär­re för­bätt­ring, men den vi­sar på Rolex en­ga­ge­mang för kva­li­tet. Va­let av de två ka­len­der-funk­tio­ner­na över­väg­des ock­så no­ga. Wils­dorf ha­de skri­vit i ett brev någ­ra år ti­di­ga­re att en­ligt hans me­ning var dis­play­er­na för da­tum och dag de två vik­ti­gas­te, ef­tersom de ju för­änd­ras dag­li­gen, så Rolex kon­cen­tre­ra­de sig på pre­sen­ta­tio­nen av den vä­sent­li­ga in­for­ma­tio­nen för att för­säk­ra sig om att de fick den bäs­ta plat­sen på ur­tav­lan.

När den först lan­se­ra­des för 59 år se­dan or­sa­ka­de Day-Da­te kloc­kan en stor sen­sa­tion. Den har se­dan för­bli­vit tid­lös, alltjämt mo­dern vad gäl­ler dis­play och funk­tion. Fram till dess ha­de ur­ma­kar­na tra­di­tio­nellt an­vänt hän­der för att vi­sa ka­len­der­funk­tio­ner på en klocka. I DayDa­te re­vo­lu­tio­ne­ra­de Rolex da­tumin­di­ka­torn ge­nom att an­vän­da alu­mi­ni­umdis­kar i stäl­let och vi­sa in­te ba­ra ett da­tum­föns­ter, ut­an två, bå­da per­fekt syn­kro­ni­se­ra­de och juster­ba­ra. Ka­len­der­me­ka­nis­men sam­lar till­räck­ligt med ener­gi för bå­de dag och da­tum att änd­ras sam­ti­digt in­om en se­kund, me­dan en ef­fek­tiv broms sä­ker­stäl­ler att de en­dast går en dag fram­åt i ta­get. Över­lapp­ning­en, den läg­re dis­ken vi­sar da­tum och den öv­re da­gen med sju öpp­ning­ar som gör att da­tu­met un­der för­blir syn­ligt på ur­tav­lan.

Två tyd­ligt obe­ro­en­de stjärn­for­ma­de hjul på sam­ma ax­el dri­ver de två ka­len­der­dis­kar­na: Ett hjul med sju sto­ra tän­der för vec­kans da­gar och ett hjul med 31 små tän­der för da­tum. Var­je stjär­na ak­ti­ve­ras av ett fing­er på en li­ten kam som ac­ku­mu­le­rar ener­gi när den ro­te­rar över en pe­ri­od på 24 tim­mar. Vid mid­nattssla­get, fri­görs kam­mens ener­gi och var och en av fing­rar­na för­ser en tand med den im­puls som be­hövs för att put­ta dess stjär­na och ock­så mot­sva­ran­de ka­len­der­disk ett steg fram­åt. Hopp­fjäd­rar kli­ver ner mel­lan stjär­nans två tän­der, som fun­ge­rar som en broms som stop­par och sta­bi­li­se­rar dem. Skyd­dad av fy­ra pa­tent vid dess lan­se­ring, det smar­ta ka­len­der­sy­ste­met spri­der ock­så ener­gi­för­bruk­ning­en över en 24-tim­mars cy­kel, vil­ket är en ga­ran­ti för den cer­ti­fi­e­ra­de kro­no­me­terns rö­rel­se­pre­ci­sion.

Un­der årens lopp fort­sat­te man för­bätt­ra dess funk­tion. 1977 in­lem­ma­des ett snabb-in­ställ­nings­sy­stem i ka­len­der­me­ka­nis­men, vil­ket för­enk­la­de re­gle­ring­en av da­tum och dag. Men dess sam­man­sätt­ning kräv­de fort­fa­ran­de sta­di­ga hän­der och ur­gam­mal skick­lig­het: sprick­fri ju­ste­ring av dis­kar­na så att dag och da­tum dy­ker upp i si­na luc­kor kor­rekt, och de måste va­ra på per­fekt ni­vå, så att de in­te kom­mer i kon­takt med varand­ra och där­med för­änd­rar ka­len­derns el­ler kloc­kans has­tig­het. Häv­stäng­er­na måste ock­så va­ra per­fekt po­si­tio­ne­ra­de så att de fritt in­te­ra­ge­rar in­om ett be­grän­sat ut­rym­me.

Snabbt fram­åt till 2015 då Day-Da­te kom­mer i en ny stor­lek, en ele­gan­ta­re stil, med ett nytt arm­band och ett split­ter­nytt ur­verk. Trots att den en­dast är en mil­li­me­ter mind­re i di­a­me­tern än den Day-da­te II som in­tro­du­ce­ra­des 2008, så ut­gör Day-Da­te 40 en be­ty­dan­de evo­lu­tio­när för­änd­ring och den ses som dess er­sät­ta­re. DayDa­te II är gans­ka stor och ”flas­hig” med si­na över­dri­vet sto­ra ro­mers­ka siff­ror, me­dan den 36mm sto­ra Day-Da­te finns i oli­ka sti­lar (fär­gad ur­tav­la och rem­mar och ju­vel­för­sedd ur­tav­la) så åter­vän­der Day-Da­te 40 till den so­fisti­ke­ra­de och för­fi­na­de pre­si­dent­kloc­kan med sin ström­lin­je­form med läng­re, sma­la­re fli­kar, en tun­na­re glas­bå­ge och tun­na­re skå­ror på dess räff­la­de glas­bå­ge. De­tal­jer på ur­tav­lan har för­fi­nats ge­nom att kraf­ti­ga ro­mers­ka siff­ror har er­satts av enk­la prak­tis­ka tim-mar­kö­rer på pla­ti­na- och Eve­ro­seguld-mo­del­ler­na, me­dan ver­sio­ner­na i gult och vitt guld när­mar sig en mer mi­ni­ma­lis­tisk stil med nya sned­fa­sa­de och de­kon­stru­e­ra­de ro­mers­ka siff­ror för tim­mar­ke­ring­en.

Med da­gens ver­sion av Day-Da­te med Ca­lib­re 3255, har ef­ter åra­tal av forsk­ning och ut­veck­ling av till­verk­ning­en en helt ny ge­ne­ra­tion av me­ka­niskt ur­verk ut­veck­lats av Rolex egna in­gen­jö­rer (som be­härs­kar al­la pro­ces­ser som in­går i pro­duk­tio­nen av ur­verk) för att för­bätt­ra pre­stan­dan. Det är ett ex­cep­tio­nellt ex­em­pel på avant-gar­de in­om tek­no­lo­gin för ur­ma­ke­ri. Bakom lig­ger in­te mind­re än 14 pa­tent. Det au­to­ma­tis­ka ur­ver­ket med dub­bel­rik­tad Per­pe­tu­al­ro­tor är dub­belt så ex­akt som en of­fi­ci­ellt cer­ti­fi­e­rad kro­no­me­ter och stolt­se­rar med en 50 pro­cen­tig ök­ning av kraft­re­ser­ven jäm­fört med fö­re­gång­a­ren. Den har ökat till 70 tim­mar (vil­ket be­ty­der att den kom­mer att gå över ett vec­ko­slut ut­an att den be­hö­ver upp­lad­das) tack va­re dess ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet, på­lit­li­ga spärr­ha­ke och nya hög­pre­ste­ran­de cy­lin­der­kon­struk­tion. På­lit­lig­he­ten har op­ti­me­rats ge­nom an­vän­dan­det av hög­pre­ste­ran­de in­ternt ut­veck­la­de smörj­me­del på cy­lind­rar­na. Rolex är det en­da obe­ro­en­de klock­till­ver­ka­ren som ut­veck­lat och sam­man­ställt sitt eget smörj­me­del. Ka­li­bern vi­sas ock­så snab­ba­re och själv­upp­drag­ning­en är ef­fek­ti­va­re, tyd­li­ga po­si­tio­ner på upp­drag­nings­stam­men, dag­li­ga/tim­li­ga ka­len­der-rät­tel­ser och se­kundstopp för ex­tremt ex­akt tid­tag­ning.

Mer än 90 pro­cent av ur­ver­kets kom­po­nen­ter har om­for­mats och för­bätt­rats, in­klu­si­ve själv­upp­drag­nings­mo­du­len och driv­fjä­dern (som pro­du­ce­rar och lag­rar ener­gi, oscil­la­torn (reg­la­get som an­sva­rar för pre­ci­sio­nen), hjul­ver­ket och spärr­ha­ken. Oscil­la­torn på 28,800 bph med en op­ti­me­rad blå Pa­rachrom-spi­ral­fjä­der pa­ten­te­rad och till­ver­kad av Rolex i en spe­ci­ell pa­ra­mag­ne­tisk le­ge­ring är mer än tio gång­er ex­ak­ta­re än en van­lig spi­ral­fjä­der i hän­del­se av våld­sam stöt. För att kun­na kom­mu­ni­ce­ra im­pul­ser­na måste oscil­la­torns van­li­ga slag upp­rätt­hål­las, spärr­ha­ken har skju­tits fram ge­nom en vik­tig upp­fin­ning pa­ten­te­rad av Rolex. Re­sul­ta­tet av vid­sträckt forsk­ning led­de till Rolex Chro­ner­gy-spärr­ha­ke gjord av pa­ra­mag­ne­tisk nic­kel-fos­for, som op­ti­me­rar ef­fek­ti­vi­te­ten av den stan­dar­di­se­ra­de schwei­zis­ka spärr­ha­ken, som in­te har ut­veck­lats alls un­der de se­nas­te 50 åren. Trots sin på­lit­lig­het, har den schwei­zis­ka spärr­ha­ken all­tid li­dit av låg ef­fek­ti­vi­tet, ge­nom att den knap­past över­fört mer än en tred­je­del av den ener­gi den er­hål­ler från hu­vud­käl­lan via driv­hju­let till oscil­la­torn.

Chro­ner­gys geo­me­tri för­bätt­rar spärr­ha­kens ef­fek­ti­vi­tet med 15 pro­cent och näs­tan hälf­ten av Ca­lib­re 3255s öka­de kraft­re­serv be­ror på just spärr­ha­ken. En­ligt Rolex är sy­ste­met med spärr­ha­ke in­te läng­re i rät lin­je ut­an aning­en li­te åt si­dan, vil­ket ger stör­re av­stånd mel­lan ha­ken och ba­lans­hju­let, som där­i­ge­nom mång- dubb­lar häv­stångsef­fek­ten. Chro­ner­gy änd­ra­de på längd­för­hål­lan­det mel­lan spärr­ha­kens tän­der och ha­kens ste­nar. Då tjock­le­ken på ste­nar­na har trim­mats ner till hälf­ten har spärr­ha­kens kon­tak­ty­tor för­dubb­lats.

Ka­li­berns kro­no­met­ris­ka funk­tion har över­träf­fat kri­te­ri­er­na upp­ställ­da av COSC (Swiss Of­fi­ci­al Chro­no­me­ter Tes­ting In­sti­tu­te). Rolex har ut­veck­lat en ny spe­ci­ell me­tod och high-tech ut­rust­ning för pre­ci­sions­test­ning av sin Su­per­la­ti­ve Chro­no­me­ter, Rolex kon­trol­le­rar ur­ver­kets pre­ci­sion en and­ra gång ef­ter det att den har be­teck­nats an­vän­da över­läg­sen pre­ci­sions­me­tod en­ligt Rolex egen stan­dard. Tes­tet si­mu­le­rar hur kloc­kan dag­li­gen an­vänds. Des­sa ex­klu­si­va kro­no­met­ris­ka tes­ter kom­plet­te­rar COSC:s cer­ti­fi­e­ring som al­la Rolex ur­verk ge­nom­går och de ge­nom­förs på den fär­dig­mon­te­ra­de kloc­kan och in­te en­bart på ur­ver­ket.

För­bätt­ra­de pro­duk­tions­me­to­der vad gäl­ler pre­ci­sion och ut­hål­lig­het har re­sul­te­rat i ökad kom­po­nent­kva­li­tet och pre­stan­da. Tjock­le­ken på cy­lin­derns väg­gar har re­du­ce­rats med 50 pro­cent för att ge plats åt en stör­re driv­fjä­der med stör­re ka­pa­ci­tet tack va­re hög­re pre­ci­sion i till­verk­ning­en, vil­ket le­der till en ök­ning av mer än 10 tim­mars au­to­no­mi. High-tech Li­GA (mic­ro­ma­nu­facto­ring by electro­for­ming) pro­ces­ser an­vän­des för att pro­du­ce­ra den pa­ra­mag­ne­tis­ka hak­gaf­feln och hak­hju­let i Chro­ner­gy-ha­ken. De syn­te­tis­ka ru­bin-hak­ste­nar­na på Chro­ner­gys hak­gaf­fel mä­ter en­dast 125 micron – en 50pro­cen­tig minsk­ning i för­hål­lan­de till ti­di­ga­re ge­ne­ra­tio­ner – me­dan pre­ci­sions­till­verk­ning­en gav ut­rym­me åt en tre­fal­dig för­bätt­ring av oscil­la­tor-ba­lans­hju­lets ba­lans. Vad gäl­ler es­te­ti­ken så har Ca­lib­re 3255 åter­upp­täckt for­men och ar­range­mang­et av bro­ar­na och de­ras tra­di­tio­nel­la de­kor, sam­ti­digt som man hål­ler fast vid mär­kes­nam­net Rolex Oys­ter Per­pe­tu­als ur­verk, till ex­em­pel den själv­upp­dra­gan­de mo­du­lens rö­da

bak­hjul, de guld­gu­la sän­ke­na och kor­san­de ba­lans­bryg­ga.

In­hys­ta i ett okross­bart Oys­ter-skal, kan Day-Da­te 40 er­hål­las i fy­ra ver­sio­ner med ex­klu­si­va ur­tav­lor som vi­sar Rolex ex­per­tis i klock­till­verk­ning. Mär­ket har fors­kat kring la­se­rets­nings­tek­ni­ker som kan ap­pli­ce­ras på tra­di­tio­nel­la ult­ra­vi­o­let­ta ytor för att stär­ka struk­tu­ren på ur­tav­lan så att den vi­sar kom­plex­i­tet, djup och för­fi­ning och som rät­tar sig ef­ter lju­set och vin­keln. Man kan väl­ja mel­lan ett pla­ti­na­höl­je med en is­blå ur­tav­la med ett di­a­go­nalt korsmöns­ter, ett höl­je i vitt guld med en sil­ver­kva­drant ur­tav­la som vi­sar fy­ra sek­tio­ner med ran­di­ga ets­ning­ar som lö­per i oli­ka rikt­ning­ar, ett höl­je i Eve­ro­seguld som vi­sar en sol­di­sig ur­tav­la med ver­ti­ka­la lin­jer el­ler ett guld­gult höl­je med en cham­pagne­fär­gad ur­tav­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.