Aus­tin He­a­ly grun­da­rens Rolex

Plaza Watch Skandinavien - - Nyheter -

Bon­hams är en av värl­dens störs­ta auk­tions­för­rät­ta­re in­om konst och an­tik­vi­te­ter och är grun­dat för 222 år se­dan. De har auk­tio­ne­rat ut ett säll­synt fynd – Do­nald He­a­lys, grun­da­ren av de klas­sis­ka Aus­tin-He­a­ly bi­lar­na, egen Rolex-klocka. Kloc­kan gick i arv i fle­ra ge­ne­ra­tio­ner och sål­des av He­a­lys barn­barn den 6 de­cem­ber för 23.300 pund. Sum­man var mer än det dubb­la be­räk­na­de vär­det, vil­ket var upp­skat­tat till 8.000-12.000 pund. Kloc­kan är ett arm­bandsur i 9 ka­rats guld, två­fär­gad samt ma­nu­ellt uppvrid­bart med en in­skrip­tion på bak­si­dan: ”Till Do­nald He­a­ley, Per­ran­porth”.

”Bon­hams Bond Stre­et pre­sen­te­rar ett fan­tas­tiskt ur­val av bi­lar, in­klu­si­ve två av de vik­ti­gas­te Aus­tin-He­a­ley som nå­gon­sin er­bju­dits. Vi är väl­digt gla­da att vi till den­na spän­nan­de auk­tion kan er­bju­da Do­nald He­a­lys per­son­li­ga Rolex”, sa Ja­me Knight, Bon­hams Group Mo­to­ring Director. ”Att kun­na er­bju­da Rolex Stri­ped Prin­ce, som den sto­re man­nen själv bu­rit, samt hans äls­ka­de var­dags­bil - Aus­tin-He­a­ley 100/100S cou­pe från 1953 och Works Ral­ly 3000 SMO 746 från 1959 – är helt ena­stå­en­de.” Jo­nat­han Dar­racott, Bon­hams an­sik­te ut­åt för kloc­kor, kom­men­te­ra­de ock­så det uni­ka uret: ”Ge­nom att hyl­la 1920och 30-ta­lens konst­när­li­ga de­co-stil, blev Rolex Prin­ce-kloc­kor­na en ome­del­bar suc­cé. Av de se­na­re ”ran­di­ga” Prin­ce-kloc­kor­na, ock­så kän­da som ”Ti­ger Stri­pe”, pro­du­ce­ra­des en­dast ett li­tet an­tal, vil­ket har gjort att de bli­vit myc­ket säll­syn­ta. Det är in­te för­vå­nan­de att He­a­ley val­de att be­lö­na sig själv med en så­dan klocka, ef­tersom just des­sa arm­bandsur var ett ut­omor­dent­ligt och sam­ti­digt ele­gant be­vis på fram­gång.

Mo­del­len Prin­ce in­tro­du­ce­ra­des av Rolex 1929 och fort­sat­te till­ver­kas fram till 1935. Med den kor­ta pro­duk­tions­ti­den, till­ver­ka­des in­te så många ex­em­plar, och blev där­för li­ka ex­klu­si­va då som de är idag. Var­je klocka för­sågs med ett pre­ci­sions­cer­ti­fi­kat från Swiss Go­vern­ment Ob­ser­va­to­ry. Kloc­kan på­ver­ka­des in­te av lä­ges- el­ler tem­pe­ra­tur­för­änd­ring­ar, vil­ket var ett pro­blem som fö­re­kom med mind­re kloc­kor. En­ligt Rolex eget ut­ta­lan­de om Prin­ce ”be­grän­sa­des upp­la­gan till ett mind­re an­tal kloc­kor, ef­tersom så­da­na fina kloc­kor in­te kan pro­du­ce­ras snabbt el­ler i sto­ra mäng­der”. Det­ta var den dyraste Rolex som pro­du­ce­ra­des på den ti­den för­u­tom den i ren pla­ti­na. Kloc­kan an­non­se­ra­des som ett ”he­ders­be­vis för högst för­tjän­ta män”. Kva­li­tet kos­ta­de och år 1929 sål­des kloc­kan för för 21.00 pund, vil­ket var en av­se­värd sum­ma på den ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.