Full­må­ne­fe­ber

Plaza Watch Skandinavien - - Nyheter Från Baseiworld -

Com­mu­ni­tyn för kloc­kor tycks he­la ti­den växa. Allt fler klock­äls­ka­re av­slö­jar sig ut­an en skymt av nör­dig­het el­ler drag av tvångs­mäs­sig­het. Pas­sio­nen för raf­fi­ne­ra­de arm­bandsur tycks bli mer och mer van­lig hos det täc­ka kö­net. Kanske har det all­tid va­rit så, men det har bli­vit allt tyd­li­ga­re un­der se­na­re år. Det finns ingen brist på kloc­kor som till­ta­lar da­mer.

Den­na pre-Ba­sel höjd­punkt från Bre­gu­et – Clas­sic Pha­se de Lu­ne Da­me 9088 – kom­mer sä­kert att väc­ka en öns­kan hos många. Med en häp­nads­väc­kan­de char­mig de­talj vid kloc­kan sex och en ren vit ur­tav­la i grand feu-emalj är den fängs­lan­de i sin vack­ra en­kel­het. Mi­nut­spå­ret runt kloc­kans om­krets be­står av små stjär­nor, som var fem­te mi­nut in­ter­punk­te­ras med en sir­lig sti­li­se­rad fleur-de-lys-de­sign. Tim­mar­na mar­ke­ras med Bre­gu­etsiff­ror som är ett slag av ara­bis­ka tec­ken. Kloc­kan in­ne­ha­ver en lätt lut­ning åt hö­ger som of­ta är pla­ce­ra­de över vi­ta ur­tav­lor i emalj. Det­ta var en spe­ci­fik sti­lis­tisk kod grun­dad av Abra­ham-Lou­is Bre­gu­et, som de­sig­na­de dem 1783.

En an­nan ka­rak­te­ris­tisk de­talj för Bre­gu­et syns i de be­röm­da Bre­gu­et-vi­sar­na. De var även dem upp­fun­na år 1783 och har en lätt tvist ge­nom att läm­na top­par­na öpp­na. Van­ligt­vis har Bre­gu­ets vi­sa­re skar­pa spet­si­ga top­par och öpp­na cir­kel­mo­tiv un­der. Det vär­me­be­hand­la­de stå­lets omiss­känn­li­ga blå finns na­tur­ligt­vis kvar. Kloc­kans skön­het mat­chas av me­ka­nisk skick­lig­het och ur­ver­ket är en Bre­gu­et 537L-ka­li­ber. De har de­ko­re­rats spar­samt till högs­ta stan­dard in­klu­si­ve Co­te de Genè­ve de­ko­ra­ti­va räff­lor på bro­ar­na och så kal­la­de ”bar­ley grain engi­ne-tur­ning” på den guld­pend­lan­de vik­ten. Den som bär den­na kan be­und­ra des­sa ut­fö­ran­den ge­nom bo­et­tens bak­si­da i sa­fir.

Bre­gu­et må om­fam­na de fi­nas­te ele­men­ten av den 240-åri­ga histo­ri­en, men fö­re­ta­get upp­skat­tar ock­så sam­ti­dens ur­ma­ke­ri och den obe­vek­li­ga mar­schen mot fram­ti­den. Så­le­des ut­veck­las en ny si­li­kon­tek­no­lo­gi här och ka­li­bern 537L har en spärr­ha­ke och en spi­ral i si­li­kon. Kloc­kan är in­hyst i en 30 mm tjock bo­ett i vitt guld och den kan fås med el­ler ut­an bril­li­antskur­na di­a­man­ter med en svart lä­der­rem med mat­chan­de spän­nen i guld. Bre­gu­et er­bju­der ock­så sin Clas­si­que Pha­se de Lu­ne Da­me i en guld­ro­sa ver­sion, ock­så den med el­ler ut­an di­a­man­ter. Det kom­mer att bli åt­ta nya mo­del­ler i den klas­sis­ka kol­lek­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.