Dy­ka­rens gläd­je

Det som är sä­kert för mi­li­tä­ren kan va­ra allt­för risk­fyllt för all­män­he­ten.

Plaza Watch Skandinavien - - På Djupet - TE XT pa­ul sund­vik Foto jean-pa­ul cat tin

På 1950-ta­let bil­da­de den frans­ka mi­li­tä­ren en ny elittrupp av dy­ka­re och in­såg då ge­nast att de­ras ut­rust­ning mås­te upp­da­te­ras. När Jean-Jac­ques Fiech­ter, Blan­cpains då­va­ran­de VD och själv en en­tu­si­as­tisk dy­ka­re, fick upp­gif­ten att ut­veck­la den ro­bus­ta dykar­kloc­ka Fifty Fat­homs tve­ka­de han in­te en se­kund. Nu fick han till­fäl­le att helt äg­na sig åt si­na två pas­sio­ner.

Se­dan han dis­ku­te­rat med mi­li­tä­ren be­stäm­de Fiech­ter att det mås­te va­ra en au­to­ma­tisk kloc­ka så att den in­te plöts­ligt skul­le slu­ta fun­ge­ra un­der vatt­net men ock­så för att kron­pack­ning­en in­te skul­le ut­sät­tas för onö­digt sli­tage. Den ytt­re glas­bå­gen skul­le va­ra lätt att ro­te­ra så dy­ka­ren skul­le kun­na mat­cha det tri­angu­lä­ra in­dex­et med mi­nut­vi­sa­rens po­si­tion i just det ögon­blic­ket och hål­la re­da på när dyk­ning­en på­bör­ja­des. Fiech­ter bi­drog med en ge­ni­al lös­ning som se­dan bli­vit stan­dard på pro­fes­sio­nel­la dykarkloc­kor: glas­bå­gen kan en­dast ro­te­ras åt ett håll, moturs. Det­ta mins­ka­de ris­ken för dy­ka­re att ut­sträc­ka dyk­ning­en för långt om de av miss­tag rå­ka­de rö­ra glas­bå­gen.

Ide mi­li­tä­ra spe­ci­fi­ka­tio­ner­na ingick att kloc­kan skul­le ha star­ka själv­ly­san­de de­lar, och på den ti­den in­ne­bar det an­vän­dan­det av ra­di­o­ak­tivt ma­te­ri­al som Pro­me­ti­um 147. Närsport dy­kar­mo­del­ler­na mark­nads­för­des i mit­ten av 1950- ta­let var­de t helt ute­slu­tet att man skul­le an­vän­da ra­di­o­ak­tivt ma­te­ri­al i ur­tav­lan. Det är or­sa­ken till att det på den kom­mer­si­el­la mo­del­len från 1968 finns en sym­bol för ra­di­o­ak­ti­vi­tet som är över­kor­sad och för­sedd med or­den ing­en“n o ra­di­a­tions”. Men var­i­från kom­mer nam­net?

Den syr­gas­bland­nings om an­vän­des på den ti­den tillät dy­kar­na att gå ner till max 91.45 me­ter ut­an att ris­ke­ra för­gift­ning. Det brit­tis­ka måt­tet 50 fat­homs mot­sva­rar det­ta max­i­midjup.

Det öka­de in­tres­set för des­sa klas­sis­ka mo­del­ler, som är bå­de este­tiskt till­ta­lan­de och hi­sto­riskt in­tres­san­ta har lett till att för­falsk­ning­ar dykt upp på mark­na­den. Jag träf­fa­de på en av des­sa kloc­kor i Sve­ri­ge med en ur­tav­la i ex­tremt bra skick.

När­jag stolt vi­sa­de upp mitt fynd­fören k lock­ex­pertvid An­tiquo­rum Auc­tion house i Gen è ve blev jag myc­ket för­vå­nad då jag fick ve­ta att ur­tav­lan var en skick­lig för­falsk­ning. Sam­la­re var på er vakt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.