Grott­man­nens kloc­ka

Plaza Watch Skandinavien - - Klassiker -

Rolex Ex­plo­rer II ut­veck­la­des med fo­kus på grott- och po­lar­fors­ka­re, var­för fö­re­ta­get la­de till en ex­tra 24-tim­marsvi­sa­re, pre­cis som på Rolex GMT Mas­ter.

Tim­vi­sa­ren i den här bo­et­ten gör att du un­der en ex­pe­di­tion en­kelt kan se skill­na­den mel­lan natt och dag, vil­ket är en för­del när man till ex­em­pel un­der­sö­ker pas­sa­ger djupt ner un­der mar­ken el­ler till­bring­ar långa pe­ri­o­der vid Nord- el­ler Syd­po­len.

Det här är än­nu en av Rolex mo­del­ler av­sed­da för ett spe­ci­fikt yr­ke, en av de så kal­la­de verk­tygskloc­kor­na som en an­sen­lig del av fö­re­ta­gets ut­veck­lings-och forsk­nings­bud­get an­vän­des till i slu­tet av 1960-ta­let. En an­nan be­römd verk­tygs­kloc­ka var den an­ti-mag­ne­tis­ka Mill­gauss, spe­ci­al­de­sig­nad för män­ni­skor som ar­be­tar i ex­tremt mag­ne­tis­ka mil­jö­er; Sub­ma­ri­ner, spe­ci­al­de­sig­nad för proffsdy­ka­re; och GMT Mas­ter, de­sig­nad för pi­lo­ter.

Rolex Ex­plo­rer II lan­se­ra­des 1971. Mo­del­len som vi­sas här, med re­fe­rens­num­mer 1655, är från1973 och den har två in­of­fi­ci­el­la smek­namn bland sam­la­re – Frec­cio­ne och Ste­ve McQu­een – ef­tersom det finns fo­ton där stjär­nan bär den här spor­ti­ga mo­del­len. Men den Rolex som Ste­ve McQu­een of­tast bar var en Rolex Sub­ma­ri­ner, med re­fe­rens­num­mer 5512.

Ex­plo­rer II var svår­såld och du kun­de länge få tag på ett ut­märkt ex­em­plar för en strunt­sum­ma. Det är först un­der se­na­re år som den spor­ti­ga Ex­plo­rer har bli­vit en högt ef­ter­trak­tad trofé bland sam­la­re. Och det är ba­ra un­der de senaste fem åren som pri­set har tre­dubb­lats. Så idag får du be­ta­la en an­sen­lig sum­ma för en ti­dig mo­dell i gott skick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.