Klock­vård – ser­vice

Vad gör ur­ma­ka­ren när han ser­var en kloc­ka och ren­gör ur­ver­ket? För hur kan en kloc­ka vars bo­ett ald­rig öpp­nats va­ra smut­sig?

Plaza Watch Skandinavien - - Kliniken - TEXT an­ders Berg­ström

Be­ro­en­de på till­verk­ning och mo­dell re­kom­men­de­rar till­ver­ka­re ser­vice vart fem­te år för me­ka­nis­ka kloc­kor. Rolex re­kom­men­de­rar nu­me­ra ser­vice vart 7-10 år, en­ligt Rob. Eng­ströms och Berg­ströms Ur som är auk­to­ri­se­ra­de åter­för­säl­ja­re. Un­der den pe­ri­o­den har ol­jan i ur­ver­ket dunstat och ko­a­gu­le­rat och där­med ut­satt de rör­li­ga de­lar­na för för­slit­ning. Om du strun­tar i att ser­va en­ligt re­kom­men­da- ti­o­nen ris­ke­rar du att snart ha en kloc­ka som in­te ba­ra slu­tar fun­ge­ra ut­an du ut­sät­ter ock­så kugg­hju­lets tän­der för onö­dig för­slit­ning vil­ket kan le­da till dy­ra re­pa­ra­tions­räk­ning­ar och obe­räk­ne­li­ga tids­an­gi­vel­ser.

När du läm­nar in din kloc­ka för ser­vice, bör­jar en se­ri­ös ur­ma­ka­re med att in­spek­te­ra ut­si­dan. Han tit­tar på kloc­kans funk­tio­ner och knap­par, tes­tar kro­nan och un­der­sö­ker om där finns smuts el­ler and­ra ska­dor. Där­ef­ter öpp­nar han kloc­kan och gör en in­re in­spek­tion. Är pack­ning­ar­na tor­ra? Finns det rost? Sak­nas nå­got? Se­dan fö­re­slår han ett ser­vice­pa­ket. För­u­tom ren­gö­ring, kan han fö­re­slå att gla­set byts ut, att rem och bo­ett ren­görs, el­ler att lå­set byts ut. Kanske en upp­da­te­ring av ur­ver­ket vo­re lämp­ligt? Till ex­em­pel, ett myc­ket van­ligt ur­verk som Val­joux 7750, har ett la­ger i mäs­sing som kan by­tas ut mot mer håll­ba­ra i ru­bin.

När du nått en över­ens­kom­mel­se med ur­ma­ka­ren om ser­vicens om­fatt­ning, bör­jar han med att ploc­ka isär kloc­kan. Först av­lägs­nas upp­drag­nings­ax­eln och kro­nan, där­ef­ter vi­sar­na. Ur­ver­ket och ur­tav­lan ploc­kas ut ur bo­et­ten, som po­le­ras och ren­görs med ult­raljud. Se­dan tas ur­ver­ket isär och un­der­söks för even­tu­el­la spric­kor i lag­ren och om kugg­hjul­stän­der­na är slit­na, ifall de be­hö­ver po­le­ras och om de­lar be­hö­ver by­tas ut. Ur­ver­kets de­lar läggs i en fin­mas­kig me­tall­korg som hängs upp på en ro­te­ran­de pin­ne och sänks ner i en glasskål som in­ne­hål­ler ren­gö­rings­me­del. De­lar­na vis­pas runt i två ren­gö­rings­bad och sköljs se­dan två gång­er så att all in­tor­kad ol­ja och all smuts samt me­tall­fli­sor för­svin­ner. Där­ef­ter vär­me­tor­kas kor­gen så att ur­ver­ket får en slät pa­ti­na. De­lar­na ol­jas in­nan de sätts ihop igen (själ­va kug­gar­na ol­jas in­te, en­dast ax­lar­na). Oli­ka ol­jor an­vänds för de oli­ka de­lar­na, tjoc­ka­re ol­ja för fjä­der­hu­set och fi­na­re ol­ja för ur­ver­ket. Där­ef­ter pla­ce­ras ur­ver­ket till­ba­ka i den upp­frä­scha­de bo­et­ten och pack­ning­ar­na byts ut el­ler smörjs. Om kloc­kan är vat­ten­re­si­stent, tes­tas det.

Vad gäl­ler pri­set, all­mänt gäl­ler att dy­ra­re kloc­ka desto dy­ra­re ser­vice. Ser­vice av en en­kel ma­nu­ell kloc­ka med ett ETA-ur­verk kos­tar om­kring 3 500 kro­nor, en au­to­ma­tisk kos­tar li­te mer och en kro­no­graf om­kring tre gång­er så myc­ket. Om du vill ser­va din Rolex Oys­ter så är ut­gångs­pri­set 5500 kro­nor, se­dan till­kom­mer kost­na­den för even­tu­el­la re­serv­de­lar. Det kan sti­ga upp till 10 000 kro­nor el­ler mer. Men det är ingen­ting mot vad de rik­tigt lyx­i­ga kloc­kor­na kan gå på. Pa­tek Philip­pe, till ex­em­pel de­bi­te­rar 7 000 kro­nor för en ma­nu­ell, 8 100 kro­nor för en au­to­ma­tisk, 10 500 kro­nor för en kro­no­graf och cir­ka 50 000 för de­ras mest kom­pli­ce­ra­de kloc­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.