In­ter­ak­tiv livs­stil

Nu släpps Kro­na­by, de smar­ta kloc­kor­na som även är ett ovan­ligt in­tel­li­gent val ur de­sign­per­spek­tiv. Pla­za Watch ställ­de de svens­ka kre­a­tö­rer­na mot väg­gen.

Plaza Watch Skandinavien - - Innehåll - TEXT Jesper Tillber g In­ter­vju Ro­sett e Hirsch FOTO Ros­ta m Zan­di

Kro­na­by, den smar­ta kloc­kan som även är ett ovan­ligt in­tel­li­gent val ur de­sign­per­spek­tiv.

Först blev mo­bi­len smart, sen kloc­kan. Men i ström­men av smar­t­wat­ches har många klock­äls­ka­re in­te bli­vit rik­tigt klo­ka på de tic­kan­de di­gi­ta­la små da­to­rer­na runt hand­le­den. Bra tek­nik, ja, men in­te all­tid den där för­fi­na­de klockupp­le­vel­sen. Tills nu. Nya svens­ka Kro­na­by är nå­got så spän­nan­de som det bäs­ta av två värl­dar, bå­de den di­gi­ta­la och, i brist på ett bätt­re ord, den ”ura­la”. Den där käns­lan av ett klas­siskt ur.

Kil­lar­na bakom Mal­mö­ba­se­ra­de Kro­na­by har en ge­di­gen bak­grund från Erics­son/So­ny i Lund. Fak­tum är att de var in­vol­ve­ra­de bakom fler­ta­let av Erics­son/So­ny:s mo­bil­te­le­fo­ner, till ex­em­pel Erics­sons klas­sis­ka T28 – visst blir du lätt no­stal­gisk ba­ra av att hö­ra mo­del­lens namn – och det förs­ta rik­tigt tun­na mo­bil­bat­te­ri­et. Kort sagt, Kro­na­by har gott om kraft i si­na fy­ra grun­da­re, och vi pra­tar här om den bäs­ta av kraft­käl­lor: ”brain po­wer”.

P la za W a t c h sam­la­de trea v fö­re­ta­gets kre­a­tö­rer för att pra­ta nu­tid och fram­tid: med­grun­dar­na Sa­ran­dis Ka­lo­ge­ro­pu­los och Fred­rik Rosén samt pro­dukt­chef IgorMisko­vic.

”Vi såg att det hän­de myc­ket med kloc­kor, men det gick li­te för snabbt, det var många steg som hop­pa­des över och folk blev räd­da. Vi vill sat­sa på att gö­ra det di­gi­ta­la bätt­re ut­an att off­ra de­sig­nen och an­vän­dar­vän­lig­he­ten ”, sä­ger Sa­ran­dis Ka­lo­ge­ro­pu­los.

Re­sul­ta­tet är en kol­lek­tion kloc­kor med fy­ra mo­del­ler som släpps nu i vår. De­sig­nen är klas­sisk och kan fås i 24 va­ri­an­ter. Kloc­kor­na har någ­ra di­gi­ta­la funk­tio­ner som fun­ge­rar med bå­de Andro­id och iOS, men de är in­te fler än att det räc­ker med ett van­ligt bat­te­ri som ska räc­ka i upp till två år och som byts i en van­lig klock­bu­tik. Ett skäl till att Kro­na­by stic­ker ut är att kloc­kor­na är hy­bri­der med bå­de bat­te­ri och ett egen­ut­veck­lat ur­verk. Och det är här Kro­na­by blir sär­skilt in­tres­san­ta. De har gjort en smart kloc­ka som ock­så är ett in­tel­li­gent val för oss ”klock-klas­si­cis­ter”. Kort sagt, klock­de­sign först, di­gi­talt smart där­ef­ter.

En vik­tig aspekt har va­rit att fram­tids­säk­ra kloc­kan. Det om nå­got är ett smart drag för en smar­t­watch där – i lik­het med mo­bi­ler – tek­ni­ken snabbt kan kän­nas in­te sär­skilt smart läng­re, ja ef­ter ba­ra ett år. Kro­na­by är kon­stru­e­rad så att kloc­kan kom­mu­ni­ce­rar med mo­bi­len via Blu­e­tooth, allt via ett pro­to­koll som kom­mer fin­nas kvar länge, rik­tigt länge. Så vil­ka fe­a­tu­res står till buds? Någ­ra är stegräk­na­re, mu­sik­kon­troll, no­ti­fi­ka­tio­ner för sms, te­le­fo­ni och so­ci­a­la me­di­er.

Stor­leks­mäs­sigt lan­dar kloc­kor­na mel­lan 38 och 43 mm. Sma­ken hos kre­a­tö­rer­na har styrt, men ock­så bat­te­ri­et, nå­got de for­na So­ny Erics­son-pro­fi­ler­na ju har en be­vi­sad fram­gång av.

”Förs­ta lit­hi­um po­ly­mer-bat­te­ri­er­na var jag och Igor in­vol­ve­ra­de i, de satt på T28, det förs­ta mo­bil­bat­te­ri­et med lit­hi­um po­ly­mer som al­la har just nu. Vi sa re­dan 1998 att Erics­son ska sat­sa på att gö­ra dem. Nu be­står al­la bat­te­ri­er av det”, sä­ger Sa­ran­dis som är den mest väl­ta­li­ge runt bor­det.

De­sign­mäs­sigt ger Kro­na­by en ”dres­sad” käns­la, vil­ket skil­jer den från da­to­ri­se­ra­de kloc­kor. Sam­ti­digt skil­jer den sig från tra­di­tio­nel­la ur ef­tersom den er­bju­der di­gi­ta­la di­men­sio­ner. Kro­na­by har hit­tat en egen po­si­tion. Men så har kil­lar­na hål­lit på ett tag.

”Förs­ta smart­kloc­kan gjor­de vi med So­ny Erics­son och klock­fö­re­ta­get Fos­sil år 2006. Förs­ta ka­me­ran i mo­bi­len drevs av tea­met i Lund, Tho­mas San­de­li­us grupp som sat­te dit den på den förs­ta So­ny Erics­son Cy­bers­hot­te­le­fo­nen. Mats Lars­son sat­te de­sig­nen p åT 69, Olof och Erik Al­gren sat­te me­ka­ni­ken som de vann bäs­ta de­sign för.” Ha­de al­la slu­tat på So­ny när ni bör­ja­de fun­de­ra på att star­ta nå­got till­sam­mans?

”Vi job­ba­de på en en­het på So­ny som till­han­da­hål­ler till­be­hör för So­ny-te­le­fo­ner. Den en­he­ten la­des ner i Sve­ri­ge och skul­le flyt­tas över till To­kyo och vi vil­le in­te ba­ra ge upp. Vi ha­de så myc­ket kun­skap. Så det var egent­li­gen där allt bör­ja­de”, sä­ger Sa­ran­dis. Ni fick en stor in­ve­ste­ring, hur ti­digt kom den in i pro­ces­sen?

”Som­ma­ren 2015 in­ve­ste­ra­de ki­ne­sis­ka Go­erTek he­la 95 mil­jo­ner kro­nor i bo­la­get, vi kän­de dem se­dan in­nan när vi job­ba­de på So­ny som gör myc­ket avan­ce­ra­de pro­duk­ter in­om kon­su­men­te­lekt­ro­nik. De har all­tid haft ett driv att ut­veck­la nya sa­ker och har även and­ra mär­ken i bo­la­get såsom Sams­ung, LG, Micro­soft, So­ny, Hu­awei.”

Pre­sen­ta­tio­nen för ki­ne­ser­na var som häm­tat ur en Hol­ly­wood-film. Tänk En­tou­rage mö­ter kloc­kor.

”Jag och Fred­rik åk­te till Ki­na, ha­de en tre­tim­marsmid­dag med två ki­ne­ser som vi ald­rig träf­fat och det slu­ta­de med att de sa: vi för­står vad ni vill och vi vill va­ra med på det­ta, vi vill in­ve­ste­ra i er. Vi pus­sa­de och kra­ma­de varand­ra och var helt ly­ris­ka! Vi ha­de fått 10 mil­jo­ner eu­ro! Vi kom hem till Mal­mö, ha­de ett te­le­fon­mö­te med ki­ne­ser­na där de sa att vi skul­le ploc­ka in al­la de bäs­ta vi job­bat med se­dan ti­di­ga­re.” Hur var idén som ni pit­cha­de för ki­ne­ser­na?

”Idén om kloc­kor fanns in­te då. Det var en di­gi­tal af­färs­plan om vart värl­den är på väg med di­gi­ta­li­se­ring­en. Vi skul­le ta fram ett va­ru­mär­ke i en di­gi­tal mil­jö, vi skul­le ba­ra hit­ta rätt bransch”, minns Sa­ran­dis som är den som för ta­lan, åt­minsto­ne idag.

Men så kom kloc­kidén, ba­ra så där, och den kän­des – ur­säk­ta ut­tryc­ket – helt klock­ren. Och ut­veck­ling­en har gått fort. Nu i au­gusti var de ba­ra fy­ra per­so­ner tilli­ka grun­dar­na – Sa­ran­dis

Ka­lo­ge­ro­pu­los, Fred­rik Rosén, Pål Bor­ge och Tho­mas San­de­li­us.

”Vi var ba­ra ad­mi­nist­ra­tö­rer, vi le­ta­de lo­kal, stä­da­re, möb­ler. Så när per­so­na­len väl kom dit så kun­de de va­ra in­no­va­ti­va från dag ett.”

Se­dan i sep­tem­ber var de ett 25-tal ex­al­te­ra­de män­ni­skor som fått fri­he­ten att job­ba med vad de öns­ka­de. Idén sat­te sig, så sak­te­li­ga. Tan­kar­na pe­ka­de, likt vi­sa­re på en ur­tav­la, mot … kloc­kor.

”Vi skul­le gö­ra en fin kloc­ka, en kloc­ka som al­la vill ha på sig. Så vi tit­ta­de på vil­ka funk­tio­ner vi skul­le vil­ja ha. Den skul­le va­ra snygg och kopp­lad till in­ter­net.”

En­t­re­pre­nö­rer­na at­tac­ke­ra­de på al­la fron­ter på en gång; vi­sar­na, ur­tav­lan, allt. Är man in­te rädd att det ska spric­ka i ett led?

”Styr­kan är att vi har all kom­pe­tens un­der ett och sam­ma tak och vi at­tac­ke­rar 20 oli­ka di­sci­pli­ner – sam­ti­digt.” Är det ett sär­skilt ar­bets­sätt ni ta­git med från mo­bil­in­du­strin?

”En mo­bil­te­le­fon ut­veck­lar man un­der åt­ta till nio må­na­der med över 600 kom­po­nen­ter och 50 oli­ka le­ve­ran­tö­rer, al­la ska kon­tak­tas sam­ti­digt från dag ett sam­ti­digt som de­sig­nen ska sät­tas. Det är det mest kom­plexa och det är det vi är va­na vid”, sä­ger Igor. ”Jag och Mats Lars­son var kon­cept­le­da­re när vi star­ta­de till­sam­mans med ett li­tet team som ha­de an­svar kring hur kloc­kan skul­le se ut och vil­ka funk­tio­ner den skul­le ha och vil­ken typ av kloc­ka det skul­le va­ra. Det var ett team av in­du­stri­de­sig­ners, in­teg­ra­tions­de­sig­ners, in­gen­jö­rer, sa­les and mar­ke­ting, in­köp och lo­gistik.Vi ha­de ett he­li­kop­ter­per­spek­tiv, tit­ta­de på al­la de­lar sam­ti­digt.”

Sa­ran­dis ha­de hand om sälj och mark­nads­fö­ring­en. Han minns: ”Skul­le vi gå ut och sä­ga att vi har en smart­kloc­ka? Det kän­des in­te så nytt. Då kom vi fram till att vi är nu­ti­dens kloc­ka. Den här kloc­kan är som en ny evo­lu­tion där kvartsur­verk ut­veck­las till hy­bri­dur­verk. Den får mer funk­tio­ner, kopp­la­de till in­ter­net och hål­ler li­ka länge. Då stäl­ler man sig frå­gan: var­för gå till­ba­ka till kvartsur­verk?” Hur stäl­ler man den me­ka­nis­ka de­len i för­hål­lan­de till den elektro­nis­ka?

”Igor och Mats var de som fick hål­la ba­lan­sen mel­lan al­la di­sci­pli­ner­na. Ha­de man lå­tit en kon­struk­tör be­stäm­ma allt, så får du värl­dens störs­ta kloc­ka och kanske in­te den snyg­gas­te men en hel del funk­tio­ner. Skul­le vi lå­ta en de­sig­ner be­stäm­ma allt, då skul­le vi in­te kun­na pro­du­ce­ra kloc­kan med tek­ni­ken, som till ex­em­pel an­ten­nen.” Be­rät­ta om kro­nan, vad har den för funk­tion?

”Kro­nan är hjär­tat som får he­la ur­ver­ket att fun­ge­ra och al­la dess funk­tio­ner. Ur­ver­ket har i sin tur en kopp­ling till den di­gi­ta­la mil­jön i din mo­bil”, sva­rar Sa­ran­dis. Hur många funk­tio­ner har kloc­kan?

”Den har fem­ton idag, men om vi sä­ger så här, hur många funk­tio­ner kom­mer den att ha? Vi kom­mer att kun­na le­ve­re­ra nya funk­tio­ner på kvar­tals- och halv­års­vis. Så den här kloc­kan är le­van­de. Den här kloc­kan kom­mer in­te att lig­ga i en lå­da och dam­ma ef­ter ett halv­år när du köpt den. Vi kom­mer in­te att tvinga kon­su­men­ten att kö­pa en ny kloc­ka för att få till­gång till de nya funk­tio­ner­na. De le­ve­re­rar vi till dig di­rekt i ap­pen.” Men möt­te ni någ­ra mot­gång­ar i bör­jan?

”Vi ring­de en le­ve­ran­tör, låt sä­ga, av kom­po­nen­ter. Kon­ver­sa­tio­nen kun­de lå­ta så här: –Vem är ni? – Ja , vi ska gö­ra en kloc­ka. –Vi vet in­te vem ni är. (Lu­ren läggs på.)” Var det i Schweiz?

”Det gäll­de al­la le­ve­ran­tö­rer. Schweiz, Ki­na, Sve­ri­ge, Ja­pan.” Hur var det med le­ve­ran­tö­rer­na i Schweiz där de fles­ta fö­re­ta­gen re­dan är bund­na till stör­re va­ru­mär­ken?

”Vi ha­de re­dan upp­ar­be­ta­de kon­tak­ter då vi job­ba­de med smar­ta kloc­kor på So­ny. En del har vi job­bat vi­da­re med ock­så, men många var mot­vil­li­ga till en bör­jan. Det var då in­för­sälj­ning­en bör­ja­de. Många schwei­zis­ka le­ve­ran­tö­rer gil­la­de vad vi gjor­de men sa: 'Ty­värr vi kan in­te sam­ar­be­ta med er där­för att vi är äg­da av ett stort va­ru­mär­ke och som in­te kom­mer tillå­ta oss att sam­ar­be­ta med er.' Så då bör­ja­de vi gå från dörr till dörr och knac­ka på. Det and­ra var när vi kom till kom­po­nen­ter­na. Då var all­tid förs­ta frå­gan: hur stor är vo­ly­men, och så sa man det och då fick man gå vi­da­re till näs­ta.”

Men kon­tak­ter­na från ti­den på So­ny­mo­bi­le blev guld vär­da. Det fanns dock en an­nan ut­ma­ning. Sa­ran­dis igen:

”Vi vil­le gå ut glo­balt, det sa vi re­dan från dag ett. Glo­balt be­ty­der att vi mås­te ha sälj­ka­na­ler, mark­nads­ka­na­ler, le­ga­la ka­na­ler för att kun­na han­te­ra för­sälj­ning och dis­tri­bu­tion av pro­duk­ten.” Hur har ni han­te­rat de tek­nis­ka la­gar­na som kan skil­ja sig från oli­ka län­der, till ex­em­pel strål­ning­en?

”De la­gar­na kän­de vi till se­dan ti­di­ga­re och tog höjd för från förs­ta bör­jan, fram­förallt för USA, men ock­så i Eu­ro­pa och Asi­en.Vi kom in i kloc­k­in­du­strin och var öd­mju­ka och har re­spekt för den, det har vi lärt oss", sä­ger Igor. Hur har ni mot­ta­gits i den of­ta kon­ser­va­ti­va kloc­k­in­du­strin där smar­ta kloc­kor in­te all­tid känns helt ac­cep­te­ra­de?

”Vi tror att he­la klock­seg­men­tet hål­ler på att för­änd­ras. Det finns den da­to­ri­se­ra­de kloc­kan, och den di­gi­ta­la kloc­kan. Det är två oli­ka sa­ker. Den di­gi­ta­la som vi kal­lar 'con­nec­ted hy­brid' är ett ut­tryck. 'Com­pu­te­ri­ced', det är en 'copy-pa­s­te' av din mo­bil som du har i bak­fic­kan. Om man tit­tar på kloc­k­in­du­strin just nu så på­min­ner den om bil­in­du­strin. Det är någ­ra som har för­stått att bran­schen mås­te för­änd­ras, till ex­em­pel Tes­la. Bran­schen är kon­ser­va­tiv men kun­den idag är in­te det”, me­nar Sa­ran­dis. Pris­sätt­ning­en på kloc­kor­na känns ge­ne­rös med tan­ke på vad man får.

”Ha­de vi satt pri­set för högt ha­de vi kanske tap­pat oli­ka län­der. Ha­de vi satt det för lågt, då ha­de vi tap­pat vik­ti­ga bu­ti­ker. Så det var där vi lan­da­de. Ma­te­ri­a­let har vi in­te tum­mat på och vi har med­ve­tet valt bra kva­li­tet. Det är ing­en 'gad­get' och ing­en slit-och-släng-kloc­ka, den kom­mer he­la ti­den att upp­da­te­ras med nya funk­tio­ner och när du in­te an­vän­der funk­tio­ner­na så har du fort­fa­ran­de en tid­lös, snygg kloc­ka i fin kva­li­tet.” Kloc­kan är dess­utom vat­ten­tät till 100 me­ter, in­te sant?

”När det kom­mer till vat­ten­tät­het, där har vi kun­ska­pen från So­nys om var duk­ti­ga på vat­ten­tä­ta mo­bi­ler. Där­i­från harv i ock­så vår­kun­skap på an­tenn­pre­stan­dan, Blu­e­tooth, ström­för­bruk­ning­en och vat­ten­tå­lig­he­ten.”

Och det blir, högst sym­bo­liskt, det sista or­det – vat­ten­tå­lig­he­ten, med be­to­ning på tå­lig­he­ten, även ti­dens och tren­der­nas tand ska en Kro­na­by tå­la.

En t ic­kan­de fram­gång. Idag ar­be­tar c ir­ka 70 per­so­ner på kon­to­ret i M al mö.

K ro­na­by g r u n d a d e s av Sa­ran d is K a l o g e ro pu­los, F r e d rik Rosén, På l B or ge och Tho­mas San del ius.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.