SPEEDMASTER FYLLER 60 AR

– 60 år av hi­sto­ris­ka tids­ö­gon­blick

Plaza Watch Skandinavien - - Innehåll - TEXT JESPER TILL­BERG

Ome­ga fi­rar 60 år av min­nesvär­da mo­del­ler – JesperTill­berg skild­rar de­ras tic­kan­de histo­ria.

OME­GA SPEEDMASTER FYLLER 60 ÅR och kan se till­ba­ka på li­ka många min­nesvär­da mo­del­ler som var och en är en tic­kan­de histo­ria av klock­nostal­gi och en ena­stå­en­de tids­spe­gel.

Allt bör­ja­de 1957 när Speed­mas­tern in­tro­du­ce­ra­des i sam­band med OS som OME­GA var of­fi­ci­ell tid­ta­ga­re åt. Ini­ti­alt var Speed­mas­tern en del i Sea­mas­ter-fa­mil­jen, men den fick snabbt en egen lin­je. Denf örs­ta mo­del­len–CK 2915 och mer­känd un­der smek­nam­net ”Bro­ad Ar­row” – de­sig­na­des av schwei­za­ren Clau­de Bail­loud och de bre­da vi­sar­na blev, bok­stav­li­gen, en iko­nisk tids­mar­kör.

Men det är som re­se­när vi främst minns Speed­mas­tern, en tids­re­se­när som åkt ge­nom de­cen­ni­er­na, se­kund för se­kund, och upp­levt de sto­ra ögon­blic­ken – och då gär­na rest på hand­le­der­na hos histo­ri­ens rymd­fa­ra­re. Där det har skri­vits rymd­histo­ria där har of­ta Speed­mas­tern va­rit när­va­ran­de – i form av en trygg tid­ta­ga­re. Ota­li­ga är de ögon­blic­ken då Speed­mas­tern tic­kat i takt med om­värl­dens fo­toblixt­rar och publi­kens be­und­ran­de blic­kar. Om vi ska väl­ja ett får det bli den där hi­sto­ris­ka da­gen den tred­je ok­to­ber, 1962, då ast­ro­nau­ten Wal­ter Schir­ra trär på sig sin OME­GA

och åker ut i rym­den på sitt hi­sto­ris­ka upp­drag – Sig­ma 7. Wal­ter Schir­ra blir in­te den förs­ta män­ni­skan i rym­den, men det här blir emel­ler­tid den förs­ta Speed­mas­tern som gör sam­ma re­sa och fär­das bort­om stjär­nor­na.

Kort sagt, en ny stjär­na föds på klock­him­len – Speed­mas­tern.

Och så har re­sor­na fort­satt. Där det skrivs histo­ria, där finns Speed­mas­tern gär­na med.

När Schweiz fi­ra­de 700-års­dag 1991 tog OME­GA fram en all­de­les spe­ci­ell Speedmaster i li­mi­te­rad upp­la­ga, en­dast 50 uni­ka ex­em­plar. Den an­ses av många va­ra fö­re­ta­gets mest so­fisti­ke­ra­de se­ri­e­kloc­ka. Nu är det hög tid att fi­ra Speed­mas­tern själv. 60 år är ing­en ål­der för en tids­re­se­när. Vi på Pla­za Watch tac­kar och boc­kar för de här åren – och för al­la väl­do­ku­men­te­ra­de tim­mar, mi­nu­ter, se­kun­der – och ser fram emot näs­ta 60 år. Vil­ka re­sor står på tur här­näst för tids- och rym­dre­se­nä­ren Speedmaster – Mars?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.