MAKTENS KLOC­KOR

Oav­sett om det är Vla­di­mir Pu­tins halv­mil­li­on dol­lar A. Lange & Söh­ne Tour­bograph el­ler Ba­rackO­ba­mas $395 Jorg Gray, så mås­te makt­ha­va­re ve­ta hur myc­ket kloc­kan är!

Plaza Watch Skandinavien - - Innehåll - TEXT LU­IS INI

Makt­ha­var­na styr värl­den med ut­val­da kloc­kor runt hand­le­den. Lu­is Ini skild­rar vem, vad och var­för.

“Den som styr ti­den, styr värl­den” . Le­ta in­te ef­ter för­fat­ta­ren till ci­ta­tet; ing­en har sagt det­ta, i al­la fall ing­en som är be­römd. Ic­ke desto mind­re bor­de det va­ra en cen­tral tan­ke för dem som in­tres­se­rar sig för hur de po­li­tis­ka in­tri­ger­na fun­ge­rar i värl­den. Kanske är det där­för som någ­ra av de mäk­ti­gas­te män­ni­skor­na – hi­sto­riskt och idag – för­säk­rar sig om att ti­den mäts på up­pen­bar­li­gen vik­ti­ga ur­verk.

Abra­ham Lin­coln, USA:s pre­si­dent från 1861 till 1865, an­vän­de ett fint fick­ur i guld som han köp­te på 1850-ta­let, och som se­dan 1958 finns i sä­kert för­var på Smit­h­so­ni­an In­sti­tu­tion. Okej, det är in­te ett arm­bandsur, men en av sta­tus­sym­bo­ler­na på 1800-ta­let var en guld­kloc­ka. På den ti­den vi­sa­de allt­så kloc­kan att Lin­coln var en fram­gångs­rik ad­vo­kat.

Många ame­ri­kans­ka pre­si­den­ter har vi­sat ett sär­skilt in­tres­se för fi­na kloc­kor. Ta till ex­em­pel Frank­lin De­la­no Roo­se­velts (1890-1910) fick­ur som var en Au­de­mars Fre­res of Ge­ne­va i 18k guld med blå vi­sa­re. Det var en bröl­lops­gå­va. För­u­tom ini­ti­a­ler­na FDR finns ett li­tet fo­to­gra­fi av hans fru, Ele­a­nor, be­va­rat på in­si­dan av bo­et­ten.

Vi­da­re har vi Har­ry Tru­man. Som se­na­tor för­li­ta­de han sig 1939 på ett arm­bandsur för pi­lo­ter och na­vi­ga­tö­rer i USA:s flyg­va­pen. Tack va­re det föd­des Gal­let Fly­ing Of­fi­cer Chronograph, känd som en rang i det ti­di­ga flyg­vap­net. Den var värl­dens förs­ta helt vat­ten­tä­ta arm­bandsur. Det som var ka­rak­tä­ris­tiskt för den var en ro­te­ran­de 12-tim­mars glas­bå­ge samt tryck­ta in­di­ka­to­rer på 23 stä­der på ur­tav­lan vil­ket gjor­de det möj­ligt för pi­lo­ten att be­räk­na hur ti­den änd­ra­des när han kor­sa­de lon­gi­tud­lin­jer­na.

Dwight Ei­senho­wer ef­ter­träd­deTru­man som USA:s pre­si­dent men re­dan som be­fäl­ha­va­re av ar­mén som tri­um­fe­ra­de un­der and­ra världs­kri­get, bar han en Vul­cain Cric­ket, och han var en stor be­und­ra­re av mär­ket, till den grad att det

till och med fanns en kam­panj för kloc­kan vars slo­gan var “Do as Ike”. Ei­senho­wer bi­drog se­na­re ock­så till att gö­ra Rolex Da­te­just po­pu­lär. Men låt oss först fo­ku­se­ra på Sir Winston Chur­chill. 1948, tre år ef­ter and­ra världs­kri­gets slut, pro­du­ce­ra­de Rolex sin 100 000:en­de Of­fi­ci­al­ly Cer­ti­fi­ed Chro­no­me­ter-kloc­ka. Där­för be­slöt fö­re­ta­gets che­fer att ge den ny­li­gen av­gång­ne

brit­tis­ke pre­miär­mi­nis­tern, Sir Winston Chur­chill (någ­ra år se­na­re, 1951, val­des Winston Chur­chill till pre­miär­mi­nis­ter igen och ver­ka­de fram till 1955.) Hans mo­dell var en Pink Gold Da­te­just. På bak­si­dan fanns in­gra­ve­rat fa­mil­jens va­pen­sköld.

Se­na­re upp­nåd­de Rolex sin 150 000:en­de of­fi­ci­ellt cer­ti­fi­e­ra­de kro­no­me­ter. Rolex che­fer be­slöt ock­så då att er­bju­da den till över­be­fäl­ha­va­ren för NATO, Ei­senho­wer, som ett be­vis på upp­skatt­ning för allt han gjort un­der na­zis­ter­nas oc­ku­pa­tion av Eu­ro­pa un­der and­ra världs­kri­get. Han fick en Yel­low Gold Rolex Da­te­just med si­na ini­ti­a­ler “DDE” på bak­si­dan och på spän­net, samt fem stjär­nor in­gra­ve­rat. Da­tu­met ‘12-19-1950’ fanns ock­så in­gra­ve­rat på kloc­kan, da­gen då Ei­senho­wer till­träd­de pos­ten som över­be­fäl­ha­va­re för NATO.

Ett par år se­na­re flyt­ta­de Ei­senho­wer in i Vi­ta Hu­set som USA:s 34:e pre­si­dent. Och då tack va­re vi­su­el­la me­di­as som dags­tid­ning­ars, vec­ko­tid­ning­ar­nas och spe­ci­ellt te­le­vi­sio­nens allt nog­gran­na­re gransk­ning blev det all­mänt känt att pre­si­den­ten höll re­da på ti­den med hjälp av en Rolex. Tilläg­gas kan, att Rolex på 50-ta­let lan­se­ra­de en kam­panj för att be­fäs­ta det­ta. Dess slo­gan var: “Men Who Gui­de The Des­ti­ni­es Of The World Wear Rolex Wat­ches” (Män som styr värl­dens öden bär en Rolex).

John Fitz­ge­rald Ken­ne­dy ef­ter­träd­de Ei­senho­wer och för att gå rakt på sak, när han mör­da­des 1963 bar JFK sin Yel­low Gold Car­ti­er Tank-kloc­ka med den svar­ta lä­der­rem­men. Här finns emel­ler­tid en pi­kant histo­ria som in­be­gri­per Ma­rilyn Mon­roe, JFK och en Rolex DayDa­te. Den om­ta­las of­ta som en ‘Rolex Pre­si­dent’ och var­för ska ni snart få ve­ta. Den­na Rolex Day-Date sål­des på auk­tion 2005 för $120,000. Det sägs att Ma­rilyn Mon­roe gav den till JFK se­dan hon sjung­it hap­py birth­day för ho­nom vid fi­ran­det av hans 45:e fö­del­se­dag på Ma­di­son Squa­re Gar­den. In­smu­get i asken fanns ock­så en dikt ned­skri­ven på en li­ten pap­perslapp. Ti­teln löd: A He­art­felt Plea on Your Birth­day. Dik­ten löd: ”Let lo­vers bre­at­he their sig­hs. And ro­ses bloom and mu­sic sound. Let pas­sion burn on lips and ey­es. And ple­a­su­res mer­ry world go round. Let gol­den suns­hi­ne flood the sky and let me lo­ve or let me die.”

Un­der­sök­ning­ar­na som följ­de vi­sa­de att se­ri­e­num­ret på den Rolex-kloc­kan (1296419) var från tred­je kvar­ta­let 1965, två år ef­ter mor­det på pre­si­dent Ken­ne­dy … sant el­ler in­te. Ef­ter

Ken­ne­dys död, över­gick äm­be­tet till vice pre­si­den­ten Lyn­don B. John­son och be­näm­ning­en ‘Rolex Pre­si­dent’ blev vi­da spridd och kom att gäl­la un­der he­la hans tid som pre­si­dent. John­son var pre­si­dent från1963 till1969 och han bar all­tid en Rolex Day-Date.

För att yt­ter­li­ga­re för­dju­pa ‘Pre­si­den­te­ti­ket­ten' lan­se­ra­de Rolex 1965 en an­nons med en klas­sisk slo­gan: “When a man has a world in his hands, you ex­pect to find a Rolex on his wrist”. Året där­på vi­sa­de en an­nan Rolex­an­nons en man­lig hand­led med en Day-Date i gult guld som hål­ler en röd te­le­fon i han­den. Ovan­för står nam­net “The Pre­si­dents’ Watch” Fa­stän Rolex 1956 pre­sen­te­ra­de ‘Pre­si­dent Bra­ce­let’ – en­dast för mo­del­len Oys­ter Perpetual Day-Date – så finns det ing­en mo­dell som of­fi­ci­ellt he­ter Rolex Pre­si­dent. Det är helt en­kelt ba­ra ett väl­kom­met smek­namn som Rolex ta­git till sig och till och med an­vänt i en an­nons 1984: “The Rolex Pre­si­dent Day-Date Chro­no­me­ter. Avai­lab­le in 18kt gold with matching bra­ce­let.”

Vi ska in­te glöm­ma and­ra pre­si­den­ters kloc­kor, till ex­em­pel de som bars av Bill Clin­ton och Ba­rack Oba­ma, men in­te hel­ler ute­läm­na dem som bars av många and­ra kän­da per­so­ner i vår tid. En av dem är Mar­tin Lut­her King Jr., le­da­ren för med­bor­gar­rätts­rö­rel­sen som för­änd­ra­de vår syn på ras och för­do­mar i hans land. Han bar en Rolex Da­te­just den da­gen då han mot­tog No­bels freds­pris 1964. Två ovän­ta­de hu­vud­per­so­ner dy­ker upp här. Bå­da re­pre­sen­te­rar in­te ba­ra en ny slags po­li­tik ut­an de åter­upp­väck­te och för­ny­a­de ock­så so­ci­a­la och kul­tu­rel­la idéer från 60-och 70-ta­len och fram­ö­ver. I bör­jan av 50-ta­let dy­ker re­bel­lis­ka och mi­li­ta­ri­se­ra­de bil­der på Fi­del Castro och Che Gu­e­va­ra upp från en li­ten ö i Kari­bi­en och de har stan­nat kvar i det glo­ba­la och kul­tu­rel­la med­ve­tan­det till vå­ra da­gar.

De var bå­da över­ens om vil­ket klock­mär­ke som gäll­de: Ja, fort­fa­ran­de Rolex. Men de ha­de oli­ka upp­fatt­ning­ar om (bland and­ra sa­ker för­stås) vil­ken mo­dell. Che an­vän­de en GMTMas­ter, spe­ci­ellt de­sig­nad att vi­sa två tids­zo­ner sam­ti­digt. Fi­del Castro där­e­mot an­vän­de två Rolex-kloc­kor sam­ti­digt, en DayDa­te som angav ti­den i Moskva och en Sub­ma­ri­ner för Ha­va­na. Och på tal om Moskva är det värt att

no­te­ra att Jo­sef Sta­lin, som med sko­nings­lös järn­hand styr­de över Sov­je­tu­ni­o­nen och dess sa­tel­lit­sta­ter mel­lan åren 1941 och 1953, myn­ta­de mär­ket ‘Po­be­da’, som be­ty­der Victo­ria på rys­ka, det förs­ta ur­ver­ket från en kom­mu­nis­tisk fa­brik.

En ätt­ling till Sta­lin i vår tid – och även vad gäl­ler hans ar­bets­me­to­der en­ligt vis­sa – är Vla­di­mir Pu­tin, Ryss­lands nu­va­ran­de pre­si­dent. Den rys­ka op­po­si­tions­grup­pen So­li­da­ri­tet pub­li­ce­ra­de för fy­ra år se­dan en lis­ta med ru­bri­ken En klep­to­krats kloc­kor, där kan man lä­sa att Pu­tin har en stor sam­ling ex­klu­si­va kloc­kor till ett vär­de av un­ge­fär $700 000, cir­ka sex gång­er mer än en rysk pre­si­dents ‘of­fi­ci­el­la’ års­lön. Lis­tan in­ne­hål­ler två Pa­tek Philip­pes (en Perpetual Ca­len­dar och en Ca­la­tra­va), en Bre­gu­et Ma­ri­ne och två Blan­cpains (en Le­man Fly­back och en Le­man Aqua Lung Gran­de Date). Men kron­ju­ve­len är Tour­bograph; värd $500 000 ett mäs­ter­verk av den tys­ke ur­ma­ka­ren A. Lange & Söh­ne.

Som jäm­fö­rel­se, låt oss tit­ta på någ­ra and­ra vik­ti­ga per­so­ner i värl­den i dag. Ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten Ba­rack Oba­ma fick en Jorg Gray JG6500 år 2007 som fö­del­se­dags­pre­sent från sin sä­ker­hets­tjänst och han har bu­rit den se­dan dess. Den finns listad för $395 på fö­re­ta­gets webb­si­da. Slut­li­gen, me­dan den frans­ke pre­si­den­ten Franço­is Hol­lan­de bär en Swatch Qu­ar­ter­man värd $150, bär tys­ke för­bunds­kans­lern Ang­e­la Mer­kel en 3162-03 La­di­es Boc­cia, värd $95. Hil­la­ry Clin­ton har setts bå­de med Rolex Da­te­just och en Cha­nel j12 vid fle­ra till­fäl­len. Do­nald Trump ver­kar dock säl­lan bä­ra nå­gon kloc­ka. För någ­ra år se­dan do­ne­ra­de han en Uni­ver­sal Genè­ve-kloc­ka till en väl­gö­ren­hets­auk­tion. De nu mer omdis­ku­te­ra­de Trump­kloc­kor­na sål­des via Ma­cy's un­der en be­grän­sad pe­ri­od. Det blev dock ing­en af­färs­fram­gång för de Rolex-in­spi­re­ran­de kloc­kor­na i quartz som bar hans namn. Oav­sett vär­det på kloc­kor­na som maktens män och kvin­nor bär, så mås­te de all­tid hål­la re­da på hur myc­ket kloc­kan är!

Pres ident Lyn­don John­son Ro­le x

CheGu­e­va­ra

Fi­del Castro

Fi­del Castro

Pres ident Lyn­don John­son Ro­le x

Mart in Lut­her King Ro­le x Grö­ne fel dO­ne Hert z.

Pu­tin – a.lange so hne -to ur­bograp h–po ur­le­me­ri­te ref . 712-050

Sta lin Po­be­da

PETER SPEAKE-MARIN. Gal­let Fly­ing Of­fi cer Chro­no­grap h,värl­dens förs­ta helt­vat­tent äta arm ban dsur,BÄ RSHÄ RAVP­re­si dent Harr ySTru­man

Pre­si­den­tF­rank­linDe­la­noRoo­se­veltsFICKUR

Pre­si­den­tF­rank­linDe­la­noRoo­se­veltsFICKUR

Winston-Chur­chillBÄRSIN ROS ÈGUldRolex­Da­te­just

Lin­coln­sFICKUR

ENROLEX ANNONSFRÅN1956

Pu­tin–TOURB OGRA PHPOUR LEMÉRIT E

Oba­ma–Jor­gG­rayJG6500

Ike Ei­sen ho­wer Ro­le xDa­tej ust

JohnKen­ne dyMar ylinMon­roe Ro­le x

ANGELAMERKEL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.