Vid det…

Plaza Watch Skandinavien - - H U B L Ot M P -05 Laferrar I Sapph Ire -

Det är in­te spe­ci­ellt sex­igt”, med­ger Step­hen Urquhart, Ome­gas ti­di­ga­re VD och nu­me­ra råd­gi­va­re åt fö­re­ta­get. “Fak­tum är att vi först fun­de­ra­de på att skri­va ut ‘co-ax­i­al es­cape­ment’ på ur­tav­lan, men ‘es­cape­ment’ är ett fult ord. Se­dan fun­de­ra­de vi på ‘co-ax­i­al mo­ve­ment', men det vo­re som att skri­va or­det mo­tor på ut­si­dan av en bil. Al­la vet att en me­ka­nisk kloc­ka har ett ur­verk. Så till slut fast­na­de vi för en­dast 'co-ax­i­al'. Och det har fun­ge­rat rik­tigt bra, Ome­gas nu­va­ran­de VD Ray­nald Ae­sch­li­mann hål­ler med.”

Den som in­te alls är tek­niskt sin­nad – och Urquhart med­ger att många män­ni­skor som går ut för att kö­pa en Omega och ser fra­sen tro­ligt­vis har ing­en aning om vad det be­ty­der. “Men den är vik­tig för dem som kän­ner till det”, tilläg­ger han – kanske li­te hä­pen över den här tek­nis­ka jar­gong­en. Men där står det på ur­tav­lan på många Omega kloc­kor, och in­u­ti samt­li­ga, med un­dan­tag av de histo­ri­e­med­vet­na Speed­mas­ters månkloc­kor. Där har det fun­nits till­räck­ligt lång tid för att för­stå in­ne­bör­den: i år fyl­ler pa­ten­ten på den ”co-ax­i­a­la” spärr­ha­ken 25 år.

Men strunt i det: Vad i all värl­den gör den ”coax­i­a­la” spärr­ha­ken, pa­tent el­ler in­te? Kort­fat­tat, det var en upp­fin­ning av Ge­or­ge Da­ni­els, of­ta an­sedd som det 20:e år­hund­ra­dets vik­ti­gas­te ur­ma­ka­re. En­ligt Omega ska Da­ni­els själv an­tytt att in­no­va- ti­o­nen ald­rig skul­le ”över­träf­fats för dra­mat av dess be­ty­del­se för ur­ma­ke­ri – ald­rig nå­gon­sin”.

“Var­je pro­du­cent som går vi­da­re med and­ra spärr­ha­kar kom­mer till slut att bli be­seg­rad av den 'co-ax­i­a­la' in­no­va­tio­nen av det enk­la skä­let att den är bätt­re”, tilla­de Da­ni­els.

Spärr­ha­ken, ”the es­cape­ment”, är hu­vud­kom­po­nen­ten i en kloc­kas me­ka­nik. Det är bok­stav­li­gen den som får kloc­kan att tic­ka, ge­nom att släp­pa ut den ener­gi som lag­rats i fjä­dern – där­av nam­net spärr – på ett kon­trol­le­rat sätt, som ock­så upp­rätt­hål­ler ba­lans­hju­lets oscil­la­tio­ner. Men det­ta in­ne­bär myc­ket frik­tion mel­lan de­lar­na och i en kloc­ka är frik­tion en fi­en­de till pre­ci­sion som

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.