Her er in­gen kæ­re mor

Politiken - - BØGER -

Børn, der mi­stri­ves i asyl­cen­tre, er Dan­marks dår­li­ge samvit­tig­hed. Nu sæt­ter ny an­to­lo­gi spot på de tragi­ske bar­neskæb­ner.

ger ci­ta­ter og be­ret­nin­ger fra asylan­sø­ger­ne, og det fun­ge­rer godt. Det er med til at sæt­te kød og blod på de men­ne­sker, der el­lers blot er pa­pirskæb­ner. Det gæl­der f.eks. en flygt­nin­ge­hu­stru, som om sin mand for­tæl­ler, »at han dag­ligt genop­le­ver de bar­ske hæn­del­ser og har ma­re­ridt om nat­ten, hvor hans skrig væk­ker bør­ne­ne i væ­rel­set ved si­den af. Man­den er føl­som over for støj og bli­ver let ir­ri­te­ret på bør­ne­ne, hvor­for han iso­le­rer sig fra fa­mi­li­en«.

Hvil­ket han så kan for­sø­ge at gø­re på de 20 m2, en fa­mi­lie med to børn er nor­me­ret til at få i et asyl­cen­ter. Det si­ger sig selv, at en op­vækst her – i den­ne fa­mi­lie, på så­dan et center – er dømt til at gi­ve al­vor­li­ge ar på bar­nesjæ­len. BO­GENS HELT sto­re fortje­ne­ste er, at of­fent­lig­he­den nu i sam­let form får do­ku- men­ta­tion for dis­se af­led­te ef­fek­ter. Hel­ler ik­ke in­ter­na­tio­nalt er der for­sket me­get i kon­se­kven­ser­ne af at bli­ve par­ke­ret som af­vi­ste asyl­sø­ge­re i åre­vis, så det er dy­re­bar vi­den, der her er sam­let og re­di­ge­ret af so­cio­log og se­ni­o­r­for­sker ved SFI, Kathrine Vi­tus, og ph.d.-sti­pen­di­at ved Fol­kes­und­heds­vi­den­skab, Sig­ne Smith Ni­el­sen.

Værd at frem­hæ­ve er i øv­rigt Kathrine Vi­tus’ ind­le­den­de ka­pi­tel, der er spæk­ket med bå­de de­tal­je­ret og over­bliks­gi­ven­de vi­den om fel­tet – en ek­sem­pla­risk ind­led­ning til en bog, der ger­ne vil præ­sen­te­re si­ne re­sul­ta­ter på uhil­det vis og så­mænd og­så lyk­kes med det i de en­kel­te ka­pit­ler.

Net­op der­for er det og­så helt mis­for­stå­et, at re­dak­tø­rer­ne har få­et pro­fes­sor Eva Smith til at skri­ve et vredt og in­dig­ne­ret for­ord til bo­gen. Det er fak­tisk me­nings­løst, græn­sen­de til det øde­læg­gen­de for bo­gens øv­ri­ge sig­te. Selv de­ler jeg Eva Smit­hs hold­ning til em­net, den er ba­re fejl­pla­ce­ret – og bur­de væ­re ble­vet til et de­bat­ind­læg i Po­li­ti­ken.

Frem­hæ­ves for det po­si­ti­ve skal og­så Tho­mas Gam­melt­oft-Han­sen og Za­chary Whyte for de­res in­for­ma­ti­ve ka­pi­tel om de før­ste 27 år med en ud­læn­din­ge­lov i Dan­mark, og­så selv om vi her er nå­et så langt frem i bo­gen, at det skar­pe fo­kus på asyl­bør­ne­ne i de før­ste to tred­je­de­le af bo­gen er ble­vet af­løst af et me­re ge­ne­relt fo­kus på asyl­po­li­tik­ken.

’Asyl­børn i Dan­mark’ kan læses af al­le med in­ter­es­se i em­net. De før­ste små 90 ek­sem­pla­rer kun­ne man dog pas­sen­de kø­be og de­le ud blandt de po­li­ti­ke­re på Chri­sti­ans­borg, der si­den 2001 har stå­et vagt om den nu­væ­ren­de po­li­tik over for asyl­børn. poul.a.pe­der­sen@pol.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.